Ciśnienie hydrostatyczne

Ciśnienie hydrostatyczne

Wody wywierające ciśnienie hydrostatyczne (wody wolne lub wody kapilarne, które tracąc meniski przy dodatkowym nawilżeniu stają się wodami wolnymi) atakują bezpośrednio budowle posadowione w gruncie. Najpospolitsze przypadki naturalnego podtapiania terenu wynikają z rzeźby terenu. Wówczas wody z tego samego poziomu wodonośnego mogą powodować zabagnienie i podtapianie terenu, nawet gdy poziom wód nie będzie ulegał wahaniom. Wskutek nachylenia powierzchni terenu może nastąpić spływ wód opadowych na zagrożone odcinki i wpływać na podniesienie poziomu wód gruntowych (program uprawnienia budowlane na komputer).

Często powodem okresowego podtapiania terenu są wody zaskórne. Taras górny terenu znajduje się w sprzyjających warunkach tworzenia się wód zaskórnych (WZ). Na warstwie nieprzepuszczalnego złoża macierzystego mieszczą się kolejno pokłady gliny piaszczystej i piasków gliniastych z soczewkami piasku gruboziarnistego (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Pochyła powierzchnia terenu pozwala na swobodny spływ wody z opadów atmosferycznych na taras dolny. Niewielka ilość wody wsiąkająca w piaski pylaste przesącza się powoli przez grunt do warstwy przepuszczalnej dolnego tarasu. Jednakże na wiosnę w czasie tajania śniegu spora ilość wody przesącza się do gruntu i nie może szybko spłynąć do tarasu dolnego.

Nagromadzenie wody w piaskach gliniastych i soczewkach grubego piasku powoduje wytworzenie się wysokiego poziomu wód zaskórnych i podtapianie terenu. Jakkolwiek podtapianie takie jest zjawiskiem sezonowym, jednakże wymaga pełnego zabezpieczenia podziemnych części budowli.
Istnieją również często przypadki podtapiania terenu wodami naporowymi. Jeżeli wykop doprowadzimy do tych wód, zaleją one ten wykop do poziomu odpowiadającego naporowi wodonośnego poziomu (uprawnienia budowlane). Zdarzają się przypadki, że po przebiciu warstwy nieprzepuszczalnej gruntu, oddzielającej warstwę wód naporowych, zatrzymują się one na równym poziomie z terenem. Z tego powodu należy zachować wszelkie środki ostrożności, ażeby przez niewłaściwą organizację robót ziemnych nie utrudnić warunków budowy.

Wody naporowe

Wody naporowe przyczyniają się do podtapiania terenu w sposób pośredni: będąc związane z warstwami wodonośnymi złóż macierzystych mogą zasilać z dołu uwarstwienie dyluwialne, kształtujące zbocze terenu (program egzamin ustny). Sztuczne podtapianie terenu jest spowodowane gospodarczą działalnością człowieka. Występuje ono najczęściej na terenach z gruntami słabo przepuszczalnymi, jak np. piaskami pylastymi, lessami, pyłami drobnymi, piaskami gliniastymi itp.

Ten rodzaj podtapiania powstaje wskutek:
- pogorszenia spływu wód atmosferycznych, przeciekania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w okresie budowy i eksploatacji budowli miejskich i przemysłowych,
- wznoszenia budowli wodnych w bliskim sąsiedztwie terenów budowlanych (opinie o programie).

Sztuczne podtapianie terenu budowlanego ma odmienny charakter w miastach niż w otwartych terenach pozamiejskich.
WT pierwszym przypadku teren jest uzbrojony, ma sieć kanalizacyjną i drenażową oraz całe mnóstwo urządzeń instalacyjnych podziemnych, powiązanych ze sobą siecią przewodów, rur i kanałów (segregator aktów prawnych).
Z tego powodu zakłócenia w odpływie wód atmosferycznych oraz przecieki kanalizacji i wodociągów rozkładają się na szersze obszary lub mają specyficzny, wybitnie lokalny charakter.
W terenie pozamiejskim prowadzenie robót budowlanych może łatwo zakłócić wolny spływ wód atmosferycznych, powierzchniowych, a nawet gruntowych.

Jeżeli nawet badanie gruntu wykazuje często sprzyjające warunki hydrogeologiczne, to jednak niewłaściwe zaplanowanie zabudowy i zagospodarowania terenu może nawet w takim przypadku doprowadzić do jego podtapiania.
Samo zdjęcie roślinności i wierzchniej warstwy gleby powoduje zwiększone wsiąkanie wód opadowych (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !