Blog

18.05.2019

Co dołączyć do wniosku o uprawnienia budowlane?

W artykule znajdziesz:

Co dołączyć do wniosku o uprawnienia budowlane?

W Mazowieckiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa wniosek o nadanie uprawnień budowlanych należy złożyć razem z wymaganymi załącznikami (https://uprawnienia-budowlane.pl). Warto pamiętać, że Komisja Kwalifikacyjna przyjmuje tylko wnioski kompletne, co oznacza, że brak jakiegokolwiek załącznika skutkuje odrzuceniem wniosku.

Co dołączyć do wniosku o uprawnienia budowlane?

Na komplet dokumentów o nadanie uprawnień budowlanych skład się wniosek o nadanie oraz następujące załączniki:
• odpis dyplomu ukończenia ukończenia studiów wyższych lub odpis dokumentu, który potwierdza posiadanie tytułu zawodowego mistrza lub technika (program na komputer),
• wypis z przebiegu studiów lub suplement do dyplomu,
• oświadczenia o odbyciu praktyki zawodowej razem ze zbiorczym zestawieniem praktyki zawodowej,
• kopię uprawnień budowlanych osób, które odpowiadały za nadzorowanie praktyki zawodowej – kopia uprawnień musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem notarialnie lub przez organ, który wydał uprawnienia (program na telefon),
• życiorys zawodowy,
• kopię zaświadczeń potwierdzających przynależność do izby inżynierów budownictwa osób nadzorujących praktykę przez cały okres praktyki,
• formularz osobowy (opinie o programie),
• dowód wniesienia opłaty za postępowania kwalifikacyjne,
• oświadczenie o zgodności złożonych dokumentów ze stanem faktycznym.

Jak wypełnić dokumenty?

Wszystkie dokumenty, które składane są do Komisji Kwalifikacyjnej muszą być wypełnione drukowanymi literami (segregator aktów prawnych). Zarówno wnioski, jak i wymagane dokumenty, są przyjmowane dopiero po zarejestrowaniu wniosku w systemie kwalifikacji. Przyjęcia wniosków odbywają się w godzinach pracy biura. W zestawieniu zbiorczym wymagane jest wpisanie charakteru wykonywanych czynności w kolumnie nr 5. Obejmuje to wszystkie informacje dotyczące czynności technicznych, jakie wykonywał praktykant na każdym etapie projektowania i/lub budowy (promocja 3 w 1).

Wymagane dokumenty trzeba złożyć w odpowiedniej komisji kwalifikacyjnej, zgodnie ze swoim miejscem zamieszkania. Opłata za postępowanie kwalifikacyjne wynosi 800 zł, natomiast za przeprowadzenie egzaminu także 800 zł. Dla uprawnień łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi opłata wynosi 1100 zł za postępowanie i 1100 zł za egzamin (program egzamin ustny).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami