Co mogą kontrolować organy nadzoru budowlanego?


Kontrola robót budowlanych

 

Ludzie wykonują bardzo różne roboty budowlane. Zajmują się tymi robotami tak osoby cywilne, jak i firmy budowlane. Jednak każda taka budowla musi spełniać pewne ściśle określone wymagania. Kontrolą zgodności budowy z przepisami prawa zajmują się odpowiednie organy.

 

Kto może kontrolować roboty budowlane?

 

Jednostkami upoważnionymi do kontroli wszystkich robót budowlanych są organy nadzoru budowlanego. Wyróżnić można następujące organy: powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Do ich zadań należy przede wszystkim kontrola zgodności z przepisami prawa budowlanego kontrolowanego obiektu. Jednak organy te mogą ingerować tylko w te kwestie, które są związane z ochroną publicznego interesu. Podczas realizacji swoich obowiązków mają one prawo wstępu na teren obiektu budowlanego oraz placu budowy.

 

Co mogą kontrolować organy nadzoru budowlanego?

 

Organy nadzoru budowlanego upoważnione są do kontroli:


-zgodności zagospodarowania terenu z planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymogami ochrony środowiska,
-warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w podczas każdego etapu budowy oraz utrzymywaniu obiektów budowlanych,
-zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami budowlanymi oraz regułami wiedzy technicznej,
-stosowania właściwych materiałów budowlanych,
-posiadania, przez osoby zatrudnione przy budowie uprawnień do wykonywanych czynności,
-badania przyczyn powstawania katastrof budowlanych.

 

Jakie są najczęstsze uchybienia budowlane?

 

Do najbardziej powszechnych nieprawidłowości podczas robót budowlanych zaliczyć można:


-samowole budowlane i wykorzystywanie nieruchomości mieszkalnej do działalności gospodarczej,
-brak na terenie budowy tablicy informacyjnej o rodzaju wykonywanych robót,
-brak posiadania zgłoszenia o rozpoczęciu budowy,
-zmiana i odstępstwa od pierwotnego projektu budowlanego,
-nieprawidłowe skierowanie odprowadzenia wód opadowych,
-nieprawidłowa odległość od posesji sąsiedzkiej,
-niezgodne z przepisami umieszczenie przydomowej oczyszczalni ścieków.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !