Blog

05.04.2019

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie – co to oznacza?

W artykule znajdziesz:

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie – co to oznacza?

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie to według prawa budowlanego działalność, której prowadzenie związane jest z koniecznością samodzielnego rozwiązywania zagadnień techniczno-organizacyjnych, technicznych i architektonicznych lub z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych (program na komputer). Oznacza to przede wszystkim działalność, która obejmuje kierowanie budową lub robotami budowlanymi, projektowanie bądź sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych, sprawowanie nadzoru autorskiego, sprawowanie nadzoru inwestorskiego, sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów oraz kierowanie wytwarzaniem lub nadzór nad wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych (program na telefon).

Postępowanie kwalifikacyjne do egzaminu

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie – co to oznacza?

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą sprawować tylko osoby, które mają wymagane przepisami wykształcenie techniczne oraz praktykę zawodową, która jest dostosowana do stopnia skomplikowania działalności, jej rodzaju oraz innych wymagań, które wynikają z pełnionej funkcji (program na egzamin ustny). Potwierdzeniem posiadanej wiedzy i praktyki są uprawnienia budowlane, czyli decyzja wydawana przez organ samorządu zawodowego. Takie uprawnienia można otrzymać wyłącznie po zaliczeniu państwowego egzaminu, którego zakres obejmuje znajomość procesu budowlanego oraz umiejętność stosowania posiadanej wiedzy w rozwiązywaniu praktycznych problemów (promocja 3 w 1).
Postępowanie kwalifikacyjne do egzaminu na uprawnienia budowlane składa się z dwóch etapów. Pierwszym jest kwalifikacja wykształcenia oraz praktyki zawodowej. Wykształcenie może być odpowiednie lub pokrewne dla wybranej przez kandydata specjalności uprawnień budowlanych. Drugim etapem jest egzamin składający się dwóch części – pisemnej i ustnej (segregator). Egzamin należy złożyć przed komisją egzaminacyjną, która jest powoływana przez organ samorządu zawodowego. Część pisemna ma formę testów, natomiast część ustna sprawdza umiejętność stosowania wiedzy w praktyce. Egzamin można zdawać na uprawnienia do projektowania lub do kierowania robotami budowlami lub łącznie do obu tych czynności (opinie).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami