Uprawnienia budowlane w Polsce – co trzeba wiedzieć?

W Polsce działalność zawodowa inżyniera budownictwa jest ściśle związana z uprawnieniami budowlanymi (https://uprawnienia-budowlane.pl). Można to porównać do absolwentów prawa, którzy po studiach robią aplikację lub studentów medycyny, którzy mają staże w szpitalach.

Uprawnienia budowlane w Polsce – co trzeba wiedzieć?

Inżynier budownictwa po odebraniu dyplomu ma jeszcze przed sobą wiele zadań. Przede wszystkim musi on odbyć praktykę budowlaną, której długość określają przepisy (program na komputer). Ponadto musi zdać egzamin przed komisją wyodrębnioną z właściwej miejscowo izby inżynierów budownictwa. Dopiero po spełnieniu tych warunków można zostać członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (program na telefon).

W Polsce warunkiem pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jest posiadanie uprawnień budowlanych. Inżynier, który legitymuje się takimi uprawnieniami, może dokonywać samodzielnej oceny zjawisk technicznych oraz samodzielnie rozwiązywać zagadnienia techniczne, architektoniczne i organizacyjne związane z budowaniem lub projektowaniem obiektów budowlanych (opinie o programie). Oczywiście jest to funkcja bardzo odpowiedzialna, dlatego osoba posiadająca uprawnienia budowlane i wykonująca w ich ramach swoje obowiązki podlega odpowiedzialności zawodowej z wszelkie uchybienia i popełnione błędy.

Nadawanie uprawnień budowlanych

Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa lub Izby Architektów mogą nadawać uprawnienia w różnych specjalnościach (segregator aktów prawnych), np.:
• architektonicznej,
• konstrukcyjno-budowlanej,
• inżynieryjnej mostowej,
• inżynieryjnej drogowej,
• inżynieryjnej hydrotechnicznej,
• inżynieryjnej wyburzeniowej,
• inżynieryjnej kolejowej w zakresie kierowania ruchem kolejowym (promocja 3 w 1),
• inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych,
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Uprawnienia udzielane są po zdaniu egzaminu państwowego i mają formę decyzji (program egzamin ustny).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !