Co warto wiedzieć o postępowaniu kwalifikacyjnym?

Co warto wiedzieć o postępowaniu kwalifikacyjnym?

Postępowanie kwalifikacyjne w sprawie nadania uprawnień budowlanych jest prowadzone przez okręgowe komisje kwalifikacyjne okręgowych izb inżynierów budownictwa lub architektury na wniosek osoby zainteresowanej (program na komputer). Komisja musi być właściwa dla miejsca zamieszkania kandydata na uprawnienia budowlane. Kandydaci, którzy pomyślnie przeszli proces kwalifikacji wykształcenia i praktyki zawodowej przystępują do egzaminu na uprawnienia budowlane (program na telefon). Sesje egzaminacyjne są organizowane dwa razy w roku w terminach, które ustala Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa lub Izby Architektów RP. Decyzja podejmowana jest nie później niż 90 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu.

Postępowanie kwalifikacyjne jest podzielone na dwa etapy. Pierwszy z nich to kwalifikacja wykształcenia i praktyki zawodowej, a drugi to egzamin (program egzamin ustny). Kwalifikacja wykształcenia na odpowiednie bądź pokrewne dla wybranej specjalności uprawnień budowlanych dokonywane jest w wyniku stwierdzenia zgodności ukończonego przez kandydata kierunku studiów z kierunkiem odpowiednim lub pokrewnym dla danej specjalności. Kierunki te znajdują się w załączniku nr2 do rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Jeśli kandydat uzyskał wykształcenie za granicą, stosowane są przepisy odrębne (opinie o programie). Każdorazowo wniosek podlega indywidualnemu rozpatrzeniu oraz zakwalifikowaniu przez izbę pod kątem programu kształcenia (segregator aktów prawnych).

Praktyka zawodowa

Praktyka zawodowa kandydata na uprawnienia budowlane musi być potwierdzona przez osobę będącą członkiem izby samorządu zawodowego i mającą odpowiednie uprawnienia budowlane. Zakres takiej praktyki musi odpowiadać zakresowi wybranej przez kandydata specjalności uprawnień budowlanych (promocja 3 w 1).

Praktyka będzie zaliczona, jeśli w jej trakcie kandydat będzie bezpośrednio uczestniczył w pracach projektowych lub będzie pełnił funkcję techniczną na budowie. Czynności te muszą być wykonywane pod nadzorem patrona praktyki zawodowej.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !