Co złożyć razem z wnioskiem o nadanie uprawnień budowlanych?

Osoba, która ubiega się o nadanie uprawnień budowlanych, jest zobowiązana do złożenia wniosku do okręgowej komisji kwalifikacyjnej okręgowej izby inżynierów budownictwa, właściwej dla miejsca zamieszkania kandydata (program na komputer). Poszczególne elementy wniosku są określone przepisami – znaleźć je można w załączniku nr 1 do regulaminu postępowania kwalifikacyjnego. Zgodnie z obowiązującym prawem do wniosku o nadanie uprawnień budowlanych należy dołączyć odpowiednie dokumenty. Jednym z nich jest odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (program na telefon). Zamiast odpisu dyplomu kandydat może przedstawić dokument, który potwierdza posiadanie tytułu zawodowego technika bądź mistrza. Może to być także dyplom stanowiący potwierdzenie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika w zawodzie nauczanym (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Wykaz prac projektowych

Co złożyć razem z wnioskiem o nadanie uprawnień budowlanych?

W przypadku, gdy kierunek studiów nie ma takiej nazwy, jak wymienione w przepisach, kandydat musi dostarczyć suplement do dyplomu lub wypis z przebiegu studiów (program na egzamin ustny). Dokument ten może być potwierdzony wyłącznie przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. Konieczne jest również dostarczenie oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyk zawodowych – szczegóły na ten temat znajdują się w rozporządzeniu o sprawowaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (promocja 3 w 1). Jeśli ukończone studia były prowadzone na podstawie umowy, która określona jest w art. 168b ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, konieczne jest zaświadczenie z uczelni potwierdzające, że studia prowadzono zgodnie z umową między uczelnią a Polską Izbą Inżynierów Budownictwa (segregator).
Kolejnym ważnym załącznikiem jest wykaz prac projektowych, które kandydat wykonał w ramach odbywanej praktyki zawodowej. Niezbędne jest także załączenie formularza osobowego, w którym znajdują się dane osobowe wymagane przepisami prawa. Jeśli praktyka zawodowa odbyła się przed 1 stycznia 1995 roku to dokumentuje się ją za pomocą zaświadczenia określonego we wspomnianym regulaminie (opinie).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !