Blog

Asfaltowa emulsja zdjęcie nr 10
14.04.2019

Co złożyć razem z wnioskiem o nadanie uprawnień budowlanych?

W artykule znajdziesz:

Co złożyć razem z wnioskiem o nadanie uprawnień budowlanych?

Osoba, która ubiega się o nadanie uprawnień budowlanych, jest zobowiązana do złożenia wniosku do okręgowej komisji kwalifikacyjnej okręgowej izby inżynierów budownictwa, właściwej dla miejsca zamieszkania kandydata (program na komputer). Poszczególne elementy wniosku są określone przepisami – znaleźć je można w załączniku nr 1 do regulaminu postępowania kwalifikacyjnego. Zgodnie z obowiązującym prawem do wniosku o nadanie uprawnień budowlanych należy dołączyć odpowiednie dokumenty. Jednym z nich jest odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (program na telefon). Zamiast odpisu dyplomu kandydat może przedstawić dokument, który potwierdza posiadanie tytułu zawodowego technika bądź mistrza. Może to być także dyplom stanowiący potwierdzenie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika w zawodzie nauczanym (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Wykaz prac projektowych

Asfaltowa emulsja zdjęcie nr 11
Co złożyć razem z wnioskiem o nadanie uprawnień budowlanych?

W przypadku, gdy kierunek studiów nie ma takiej nazwy, jak wymienione w przepisach, kandydat musi dostarczyć suplement do dyplomu lub wypis z przebiegu studiów (program na egzamin ustny). Dokument ten może być potwierdzony wyłącznie przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. Konieczne jest również dostarczenie oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyk zawodowych – szczegóły na ten temat znajdują się w rozporządzeniu o sprawowaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (promocja 3 w 1). Jeśli ukończone studia były prowadzone na podstawie umowy, która określona jest w art. 168b ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, konieczne jest zaświadczenie z uczelni potwierdzające, że studia prowadzono zgodnie z umową między uczelnią a Polską Izbą Inżynierów Budownictwa (segregator).
Kolejnym ważnym załącznikiem jest wykaz prac projektowych, które kandydat wykonał w ramach odbywanej praktyki zawodowej. Niezbędne jest także załączenie formularza osobowego, w którym znajdują się dane osobowe wymagane przepisami prawa. Jeśli praktyka zawodowa odbyła się przed 1 stycznia 1995 roku to dokumentuje się ją za pomocą zaświadczenia określonego we wspomnianym regulaminie (opinie).

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Asfaltowa emulsja zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Asfaltowa emulsja zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Asfaltowa emulsja zdjęcie nr 16 Asfaltowa emulsja zdjęcie nr 17 Asfaltowa emulsja zdjęcie nr 18
Asfaltowa emulsja zdjęcie nr 19
Asfaltowa emulsja zdjęcie nr 20 Asfaltowa emulsja zdjęcie nr 21 Asfaltowa emulsja zdjęcie nr 22
Asfaltowa emulsja zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Asfaltowa emulsja zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Asfaltowa emulsja zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Asfaltowa emulsja zdjęcie nr 32 Asfaltowa emulsja zdjęcie nr 33 Asfaltowa emulsja zdjęcie nr 34
Asfaltowa emulsja zdjęcie nr 35
Asfaltowa emulsja zdjęcie nr 36 Asfaltowa emulsja zdjęcie nr 37 Asfaltowa emulsja zdjęcie nr 38
Asfaltowa emulsja zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Asfaltowa emulsja zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Asfaltowa emulsja zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami