Czarnokit

Czarnokit

Czarnokit - magmowa skala głębinowa lub skala metamorficzna; składa się głównie z kwarcu, skalenia potasowego, hiperstenu i in.; towarzyszą mu złoża grafitu i chromu (program uprawnienia budowlane na komputer).

Czarnoziem (właściwy) - najbardziej wartościowa pod względem rolniczym gleba próchniczna wytworzona pod wpływem roślinności łąkowo-stepowej, przeważnie na lessach, czasem na glinach marglistych.

Czarnoziemy bagienne - czarne ziemie.

Czarter - umowa zawarta między właścicielem statku lub samolotu a najemcą, dotycząca wydzierżawienia statku lub samolotu na określony kurs lub czas.

Czas - wielkość charakteryzująca zdarzenia ze względu na kolejność ich występowania (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Czas astronomiczny - rachuba czasu oparta na zjawiskach astronomicznych; należą do nich: ruch dzienny sfery niebieskiej, będący odbiciem ruchu obrotowego Ziemi dookoła osi, określający zasadniczą jednostkę w rachubie czasu - dobę gwiazdową, ruch Księżyca na niebie wyznaczający miesiąc gwiazdowy oraz ruch roczny Słońca określający rok gwiazdowy.

Czas atomowy - rachuba czasu, w której za jednostkę podstawową przyjęto atomowy wzorzec częstotliwości (uprawnienia budowlane).

Czas blokowy - czas od chwili ruszenia statku powietrznego z miejsca postoju na lotnisku do chwili przykołowania po locie na miejsce postoju.

Czas dostępu - okres od chwili zażądania przez układ sterujący przesyłania informacji do pamięci (czas z a p i s u) lub z pamięci (czas o d c z y t u) do chwili rozpoczęcia przesyłania.

Czas efemeryd, czas efemerydalny - rachuba czasu oparta na obiegu orbitalnym Ziemi względem Słońca; jednostka tego czasu jest określona przez długość roku zwrotnikowego, którego środek wypadł w dniu 31 grudnia 1899 r.

Czas geologiczny - czas powstawania utworów skorupy ziemskiej; podstawowymi przedziałami cz. g. są ery, dzielone na okresy, te z kolei na epoki dzielone na wieki; przedziały cz. g. odpowiadają odnośnym jednostkom podziału utworów geologicznych; w stratygrafii polskiej rozpowszechniają się wspólne nazwy dla jednostek utworów geologicznych i czasu geologicznego (program egzamin ustny).

Czas główny - w technologii mechanicznej - czas, w którym następuje zmiana kształtu, wymiaru, stanu powierzchni lub własności obrabianego przedmiotu lub też (w przypadku prac montażowych) zmiana wzajemnego położenia i powiązania różnych elementów (opinie o programie).

Czas gwiazdowy - rachuba czasu oparta na obrocie Ziemi względem punktu równowagi wiosennej; cz. g. jest określony przez kąt godzinny punktu równonocy wiosennej i liczony od chwili jego górowania w południku miejscowym.

Czas jednostkowy - w technologii mechanicznej - czas potrzebny do wykonania operacji na pojedynczym przedmiocie obejmujący czas wykonania i czas uzupełniający.

Czas martwy - czas opóźnienia.

Czas maszynowo-ręczny - w technologii mechanicznej - czas ręcznego - ale z wykorzystaniem energii maszyny - wykonywania określonych czynności roboczych przez robotnika.

Czas maszynowy

Czas maszynowy 1 - w technologii mechanicznej - czas wykonywania określonych czynności przez maszynę (np. obrabiarkę) lub inne urządzenie mechaniczne; zależnie od charakteru wykonywanych czynności cz. m. może być zaliczany do czasu głównego lub do czasu pomocniczego.

Czas miejscowy - czas średni słoneczny, przy którego mierzeniu przyjęto jako początek doby średniej słonecznej chwilę kulminacji dolnej słońca średniego w danym miejscu.

Czas narastania - czas, który upływa od chwili zmiany sygnału wyjściowego układu o określonej wartości początkowej, wywołanej skokiem jednostkowym sygnału wejściowego, do chwili, w której osiągnie on określoną część swej wartości ustalonej; cz. n., będący miarą inercyjności układu, zależy od jego stałych czasowych i przyjmowany jest często za wskaźnik szybkości odpowiedzi układu.

Czas narastania impulsu - czas, w ciągu którego dana wielkość fizyczna wzrasta w granicach stanowiących określone części amplitudy impulsu; zwykle granice te wynoszą 10 i 90% amplitudy impulsu.

Czas normalny - czas obowiązujący w określonej instytucji lub na określonym obszarze (segregator aktów prawnych).

Czas normowany - czas obejmujący te elementy czasu pracownika i maszyny, które są uwzględnione w normach pracy; do cz. n. zalicza się cz. przygotowawczo-zakończeniowy, cz. wykonania i cz. uzupełniający.

Czas obsługi stanowiska - czas potrzebny do przygotowania stanowiska pracy na początku zmiany roboczej, porządkowania stanowiska w czasie zmiany i przed jej zakończeniem, pobierania materiałów pomocniczych oraz konserwacji maszyn i urządzeń.

Czas oczekiwania - okres od chwili zainicjowania przez układ sterujący poszukiwania określonej komórki w pamięci do chwili znalezienia jej i zainicjowania odczytu lub zapisu.

Czas odpowiedzi - czas od chwili doprowadzenia do układu sygnału wejściowego do chwili, kiedy odpowiadająca mu zmiana wielkości wyjściowej osiągnie po raz pierwszy określoną umowną część swojej wartości końcowej.

Czas opadania impulsu - czas, wciągu którego dana wielkość fizyczna maleje w granicach stanowiących określone części amplitudy impulsu; zwykle granice te wynoszą 90 i 10% amplitudy impulsu.

Czas operacji - czas wykonania.

Czas opóźnienia, czas martwy, opóźnienie czasowe - czas, który upływa od chwili doprowadzenia do układu sygnału wejściowego do momentu pojawienia się na jego wyjściu fizycznie mierzalnej odpowiedzi (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Obszary surowcowe

Schemat pierwszy polega na stwierdzonym lub prognozowanym przekroczeniu skali popytu na dobra i usługi pochodzące z obszarów przybrzeżnych wobec zasobów…

Konflikt intensywnego użytkowania

Konflikt intensywnego użytkowania zasobów obszarów przybrzeżnych z potrzebą zachowania długoterminowej produktywności tych zasobów spowodował zapotrzebowanie na inne koncepcje planowania i…

Kryterium atrakcyjności celu

Szóstym jest kryterium kojarzenia korzyści zewnętrznych. Każdy z systemów transportowych obsługujących ruch turystyczny musi być rentowny. Efekt ten powstanie wtedy,…

Penetrowanie obszaru

Drugi etap, będący wynikiem wzrastającej świadomości ekologicznej i zdrowotnej człowieka, wyzwoli chęć penetrowania obszaru rowerem, co przyczyni się do zdecydowanie…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !