Czarnokit

Czarnokit

Czarnokit - magmowa skala głębinowa lub skala metamorficzna; składa się głównie z kwarcu, skalenia potasowego, hiperstenu i in.; towarzyszą mu złoża grafitu i chromu (program uprawnienia budowlane na komputer).

Czarnoziem (właściwy) - najbardziej wartościowa pod względem rolniczym gleba próchniczna wytworzona pod wpływem roślinności łąkowo-stepowej, przeważnie na lessach, czasem na glinach marglistych.

Czarnoziemy bagienne - czarne ziemie.

Czarter - umowa zawarta między właścicielem statku lub samolotu a najemcą, dotycząca wydzierżawienia statku lub samolotu na określony kurs lub czas.

Czas - wielkość charakteryzująca zdarzenia ze względu na kolejność ich występowania (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Czas astronomiczny - rachuba czasu oparta na zjawiskach astronomicznych; należą do nich: ruch dzienny sfery niebieskiej, będący odbiciem ruchu obrotowego Ziemi dookoła osi, określający zasadniczą jednostkę w rachubie czasu - dobę gwiazdową, ruch Księżyca na niebie wyznaczający miesiąc gwiazdowy oraz ruch roczny Słońca określający rok gwiazdowy.

Czas atomowy - rachuba czasu, w której za jednostkę podstawową przyjęto atomowy wzorzec częstotliwości (uprawnienia budowlane).

Czas blokowy - czas od chwili ruszenia statku powietrznego z miejsca postoju na lotnisku do chwili przykołowania po locie na miejsce postoju.

Czas dostępu - okres od chwili zażądania przez układ sterujący przesyłania informacji do pamięci (czas z a p i s u) lub z pamięci (czas o d c z y t u) do chwili rozpoczęcia przesyłania.

Czas efemeryd, czas efemerydalny - rachuba czasu oparta na obiegu orbitalnym Ziemi względem Słońca; jednostka tego czasu jest określona przez długość roku zwrotnikowego, którego środek wypadł w dniu 31 grudnia 1899 r.

Czas geologiczny - czas powstawania utworów skorupy ziemskiej; podstawowymi przedziałami cz. g. są ery, dzielone na okresy, te z kolei na epoki dzielone na wieki; przedziały cz. g. odpowiadają odnośnym jednostkom podziału utworów geologicznych; w stratygrafii polskiej rozpowszechniają się wspólne nazwy dla jednostek utworów geologicznych i czasu geologicznego (program egzamin ustny).

Czas główny - w technologii mechanicznej - czas, w którym następuje zmiana kształtu, wymiaru, stanu powierzchni lub własności obrabianego przedmiotu lub też (w przypadku prac montażowych) zmiana wzajemnego położenia i powiązania różnych elementów (opinie o programie).

Czas gwiazdowy - rachuba czasu oparta na obrocie Ziemi względem punktu równowagi wiosennej; cz. g. jest określony przez kąt godzinny punktu równonocy wiosennej i liczony od chwili jego górowania w południku miejscowym.

Czas jednostkowy - w technologii mechanicznej - czas potrzebny do wykonania operacji na pojedynczym przedmiocie obejmujący czas wykonania i czas uzupełniający.

Czas martwy - czas opóźnienia.

Czas maszynowo-ręczny - w technologii mechanicznej - czas ręcznego - ale z wykorzystaniem energii maszyny - wykonywania określonych czynności roboczych przez robotnika.

Czas maszynowy

Czas maszynowy 1 - w technologii mechanicznej - czas wykonywania określonych czynności przez maszynę (np. obrabiarkę) lub inne urządzenie mechaniczne; zależnie od charakteru wykonywanych czynności cz. m. może być zaliczany do czasu głównego lub do czasu pomocniczego.

Czas miejscowy - czas średni słoneczny, przy którego mierzeniu przyjęto jako początek doby średniej słonecznej chwilę kulminacji dolnej słońca średniego w danym miejscu.

Czas narastania - czas, który upływa od chwili zmiany sygnału wyjściowego układu o określonej wartości początkowej, wywołanej skokiem jednostkowym sygnału wejściowego, do chwili, w której osiągnie on określoną część swej wartości ustalonej; cz. n., będący miarą inercyjności układu, zależy od jego stałych czasowych i przyjmowany jest często za wskaźnik szybkości odpowiedzi układu.

Czas narastania impulsu - czas, w ciągu którego dana wielkość fizyczna wzrasta w granicach stanowiących określone części amplitudy impulsu; zwykle granice te wynoszą 10 i 90% amplitudy impulsu.

Czas normalny - czas obowiązujący w określonej instytucji lub na określonym obszarze (segregator aktów prawnych).

Czas normowany - czas obejmujący te elementy czasu pracownika i maszyny, które są uwzględnione w normach pracy; do cz. n. zalicza się cz. przygotowawczo-zakończeniowy, cz. wykonania i cz. uzupełniający.

Czas obsługi stanowiska - czas potrzebny do przygotowania stanowiska pracy na początku zmiany roboczej, porządkowania stanowiska w czasie zmiany i przed jej zakończeniem, pobierania materiałów pomocniczych oraz konserwacji maszyn i urządzeń.

Czas oczekiwania - okres od chwili zainicjowania przez układ sterujący poszukiwania określonej komórki w pamięci do chwili znalezienia jej i zainicjowania odczytu lub zapisu.

Czas odpowiedzi - czas od chwili doprowadzenia do układu sygnału wejściowego do chwili, kiedy odpowiadająca mu zmiana wielkości wyjściowej osiągnie po raz pierwszy określoną umowną część swojej wartości końcowej.

Czas opadania impulsu - czas, wciągu którego dana wielkość fizyczna maleje w granicach stanowiących określone części amplitudy impulsu; zwykle granice te wynoszą 90 i 10% amplitudy impulsu.

Czas operacji - czas wykonania.

Czas opóźnienia, czas martwy, opóźnienie czasowe - czas, który upływa od chwili doprowadzenia do układu sygnału wejściowego do momentu pojawienia się na jego wyjściu fizycznie mierzalnej odpowiedzi (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa, zwana także instalacją piorunochronną, do systemu włączającego w celu ochrony budynków i innych struktur przed wyładowaniem awaryjnym, takich…

Hydroizolacja

Hydroizolacja do procesu lub techniki, która ma na celu wyeliminowanie przenikaniu wody do konstrukcji budowlanej lub innego obiektu. Jest to…

Stabilność zboczy

Stabilność zboczy do zdolności zbocza (np. wzniesienia, skarpy, nasypu) do utrzymania się w jednym kawałku i nie leczyć osunięcia, załamaniu…

Inżynieria glebowa

Inżynieria glebowa to dziedzina inżynierii, która dotyczy badań, projektowania i zarządzania glebami oraz gruntem w kontekście ochrony infrastruktury, takich jak…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !