Blog

24.02.2019

Część pisemna i część ustna – najważniejsze informacje

W artykule znajdziesz:

Część pisemna i część ustna – najważniejsze informacje

Uzyskanie uprawnień budowlanych wymaga przejścia dwóch ważnych etapów – pierwszym z nich jest postępowanie kwalifikacyjne, a drugi to egzamin (program na komputer). Postępowanie kwalifikacyjne jest przeprowadzane przez zespoły kwalifikacyjne, składające się z 3-5 osób. Etap egzaminacyjny przeprowadzany jest przez zespoły egzaminacyjne, które składają się z 3-6 osób. Kandydaci, którzy pozytywnie przejdą etap kwalifikacyjny, mogą przystąpić do egzaminów. Listę osób, które mogą podejść do egzaminów, sporządza komisja, dzieląc kandydatów pod kątem grup specjalistycznych oraz rodzajów uprawnień (program na telefon). Etap egzaminacyjny, który muszą przejść kandydaci na specjalizacje techniczno-budowlane oraz uprawnienia budowlane, składa się z dwóch części – pisemnej mającej formę testu oraz ustnej, której celem jest sprawdzenie, czy kandydat zna proces budowlany,regulowany zasadami wiedzy technicznej i przepisami ogólnymi, oraz czy umie zastosować posiadaną wiedzę techniczną w praktyce.

Wymagania dotyczące specjalności

Część pisemna i część ustna

Pytania na egzamin pisemny oraz ustny są przygotowane osobno dla każdy uprawnień, specjalności i specjalizacji (program na egzamin ustny). Kandydaci starający się o nadanie uprawnień budowlanych mogą przystąpić do egzaminu w każdej specjalności odrębnie na uprawnienia do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi. Istnieje też możliwość połączenia obu rodzajów uprawnień budowlanych w ramach jednej specjalności, jeśli osoba starająca się o takie uprawnienia, spełnia określone wymagania (promocja 3 w 1). Można również zdobyć jednocześnie uprawnienia budowlane w danej specjalności bez ograniczeń oraz uprawnienia w innej specjalności, ale w zakresie ograniczonym – kandydat musi jednak spełniać wymagania dotyczące każdej ze specjalności.
Egzamin pisemny ma formę testu, który przygotowuje Komisja Kwalifikacyjna (segregator). Po uzyskaniu pozytywne oceny z tej części egzaminu, kandydat ma prawo przystąpić do części ustnej. Na etapie ustnym kandydat odpowiada na pytania z jednego z przygotowanych zestawów egzaminacyjnych. Jeśli w czasie odpowiadania pojawi się problem z jakimś pytaniem, przewodniczący komisji może zadawać pytania pomocnicze, co jednak powoduje obniżenie punktacji (opinie).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami