Blog

07.04.2020

Częstotliwość pól

Częstotliwość pól

Częstotliwość pól

Częstotliwość pól - TV liczba pól obrazu telewizyjnego wybieranych w ciągu jednej sekundy.

Częstotliwość progowa promieniowania - najmniejsza częstotliwość promieniowania monochromatycznego, przy której powstaje określone zjawisko (np. emisja fotoelektronowa lub fotoluminescencja).

Częstotliwość przemysłowa - częstotliwość sieciowa (program uprawnienia budowlane na komputer).

Częstotliwość radioelektryczna, częstotliwość radiowa - częstotliwość drgań stosowana w radioelektryce; np. częstotliwość zawarta w paśmie 10 kHz - 30 GHz.

Częstotliwość rezonansowa 1 - częstotliwość, przy której występuje zjawisko rezonansu.

Częstotliwość rezonansowa’, częstotliwość krytyczna - mech. częstotliwość drgań wymuszonych, przy której występuje rezonans.

Częstotliwość robocza optymalna - częstotliwość robocza (rzeczywiście wytworzona przez nadajnik) pozwalająca uzyskać największe prawdopodobieństwo łączności radiowej na fali jono- sferycznej w określonych warunkach propagacyjnych i na określonej trasie.

Częstotliwość sieciowa, częstotliwość techniczna, częstotliwość przemysłowa - częstotliwość prądów stosowana w sieciach energoelektrycznych.

Częstotliwość słyszalna - częstotliwość drgań akustycznych zdolnych wytworzyć wrażenie słuchowe u człowieka o normalnym słuchu.

Częstotliwość synchronizacji - TV - częstotliwość odchylania.

Częstotliwość techniczna - częstotliwość sieciowa (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Częstotliwość telefoniczna - częstotliwość drgań wykorzystywana w telefonii.

Częstotliwość ultradźwiękowa, częstotliwość nad- słyszalna, częstotliwość nadakustyczna - częstotliwość leżąca powyżej pasma częstotliwości słyszalnych.

Częstotliwość użytkowa najmniejsza (największa) - najmniejsza (największa) częstotliwość, która może być użyta w łączności radiowej na fali jonosferycznej w określonych warunkach propagacyjnych i na określonej trasie.

Częstotliwość wirtualna - częstotliwość w widmie przesuniętym, która odpowiadałaby częstotliwości zerowej widma naturalnego; cz. w. służy do opisu układu częstotliwości i grup kanałów w systemach teletransmisyjnych (uprawnienia budowlane).

Częstotliwość wywoławcza - częstotliwość przeznaczona do wywoływania stacji, z którą ma być nawiązana łączność.

Częstotliwość wzorcowa - częstotliwość sygnału nadawanego jako wzorzec częstotliwości, utrzymywana z bardzo dużą dokładnością; cz. w. jest przeznaczona głównie do kontroli i cechowania przyrządów pomiarowych.

Częstotliwość zanikowa migotania - częstotliwość następowania po sobie obrazów na siatkówce oka, powyżej której różnice w ich luminancji lub barwie nie są już dostrzegalne

Częstotliwość zegarowa

Częstotliwość zegarowa - podstawowa częstotliwość impulsów, które określają takt funkcjonowania maszynyczęści biegowe (pojazdu kolejowego) - wózki, zestawy kołowe, łożyska osiowe i sprężyny nośne, na których opiera się ostoja pojazdu.

Części konstrukcyjne - części ustrojów konstrukcyjnych (maszyn, przyrządów, ustrojów nośnych itp.) mogą być proste (elementy konstrukcyjne) oraz złożone (zespoły konstrukcyjne) utworzone przez połączenie tych elementów.

Części lotne - w analizie technicznej - substancje, wchodzące w skład badanej próbki, ulatniające się w określonych warunkach podczas ogrzewania (program egzamin ustny).

Części powtarzalne - jednakowe elementy składowe wyrobu.

Części rodzajowe - elementy składowe wyrobów różniące się od innych elementów kształtem, wymiarami, materiałem lub własnościami; cz. r. są zwykle określone odrębnym rysunkiem konstrukcyjnym lub odrębnymi warunkami technicznymi.

Części zamienne - części maszynowe przeznaczone do zastąpienia analogicznych części zużytych lub uszkodzonych.

Części zapasowe - części zamienne przechowywane w magazynach w przewidywaniu ich użycia w czasie remontu maszyn (opinie o programie).

Część adresowa rozkazu - część rozkazu zawierająca adresy argumentów albo adresy rozkazów.

Część aktywna źródła - zasadnicza część źródła zamkniętego, o określonym kształcie geometrycznym, zawierająca substancję promieniotwórczą.

Część argumentowa rozkazu - część rozkazu zawierająca niezbędne do wykonania argumenty lub adresy i ewentualnie inne dane dotyczące tych argumentów, albo też adresy rozkazów skoku.

Część kasowana - dodatkowa część modelu, której ślad w formie ma być skasowany.

Część obsługowa - część konstrukcyjna urządzenia technicznego (maszyny, rurociągu, przyrządu precyzyjnego itp.) służąca do ręcznego lub nożnego kierowania działaniem tego urządzenia lub do napędzania go; do cz. o. należą kółka ręczne, dźwignie ręczne, korby, pedały itd.

Część odciągana - sztuczka (segregator aktów prawnych).

Część odejmowana (modelu lub rdzennicy’) - luźna część modelu lub rdzennicy, pozostająca w formie po wyjęciu modelu lub usuwana razem z rdzeniem w celu ułatwienia wyjęcia modelu z formy lub rdzenia z rdzennicy.

Część operacyjna rozkazu - część rozkazu określająca rodzaj wykonywanej operacji.

Część prowadząca (narzędzia skrawającego) - fragment części narzędzia ustalający jego położenie w stosunku do przedmiotu lub do przyrządu podczas obróbki (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami