Czujnik kopiujący

Czujnik kopiujący

Czujnik (elektryczny) kopiujący - czujnik z palcem wodzącym, którego ruchy są przetwarzane na wielkości elektryczne przekazywane do mechanizmów posuwowych obrabiarki w celu nadania narzędziu ruchów będących odwzorowaniem ruchów palca czujnika.

Czujnik fotoelektryczny - czujnik elektryczny działający na zasadzie wytwarzania zmian stanu elektrycznego fotoelcmentów, np. fotodiod, pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego widzialnego; rozróżnia się dwa rodzaje do pomiarów stykowych, gdzie końcówka pomiarowa styka się z mierzonym przedmiotem i przesunięcie trzpienia pomiarowego powoduje zmianę kierunku strumienia świetlnego, który padając na odpowiedni fotoele- ment wytwarza odpowiedni impuls elektryczny, gdzie strumień promieniowania jest zasłaniany przez mierzony przedmiot, a więc natężenie promieniowania docierającego do fotoelemcntu jest uzależnione od wymiaru przedmiotu (program uprawnienia budowlane na komputer).

Czujnik generacyjny - czujnik, w którym mierzona wielkość nieelektryczna powoduje pojawienie się energii elektrycznej.

Czujnik hydrauliczny - czujnik z przekładnią hydrauliczną, którego istotnym elementem jest zbiornik z cieczą zamknięty przeponą, przekazujący ruchy trzpienia pomiarowego słupowi cieczy.

Czujnik indukcyjny - czujnik elektryczny, w którym zmiana położenia trzpienia pomiarowego połączonego z rdzeniem cewki lub elektrody powoduje zmianę indukcyjności.

Czujnik interferencyjny - czujnik, którego zasada działania oparta jest na interferencji fal świetlnych o znacznej długości; rozróżnia się dwa rodzaje cz. i.: do pomiarów bezstykowych (interferometry) i stykowych np. czujnik konstrukcji Uwierskiego, którego istota działania polega na sprzężeniu przesuwu końcówki pomiarowej z interferencją fal świetlnych, przy czym jeden czarny prążek interferencyjny jest ruchomym wskaźnikiem na tle nieruchomej podziałki kreskowej.

Czujnik izotopowy - czujnik służący do rejestracji zmiany natężenia promieniowania, a pośrednio i mierzonej wielkości, oraz przekształcenia jej na sygnał elektryczny; składa się z radioizotopowego źródła promieniowania oraz detektora.

Czujnik jonizacyjny, sonda jonizacyjna - lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego są wykorzystywane do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu.

Czujnik kontaktowy - czujnik elektrostykowy.

Czujnik magnetosprężysty - czujnik, w którym wykorzystuje się zależność przenikalności magnetycznej materiału ferromagnetycznego od naprężenia mechanicznego powstałego pod wpływem odkształceń sprężystych; cz. m. są stosowane do pomiaru dużych sil i obciążeń, np. w konstrukcjach stalowych.

Czujnik magnetyczny - czujnik do pomiaru natężenia pola magnetycznego.

Czujnik mechaniczny - czujnik z przekładnią mechaniczną; w zależności od rodzaju tej przekładni rozróżnia się dźwigniowe (których przekładnia działa na zasadzie dźwigni nierównoramiennej), cz. zębate(o przekładni zębatej), cz. dźwigniowo-śrubowe (których przekładnia złożona jest z mechanizmów dźwigniowych i ślimaka-śruby), cz. dźwigniowo- -zębate (których przekładnia złożona jest z mechanizmów dźwigniowych i zębatych), cz. sprężynowe (o przekładni sprężynowej) Czujnik naprężno oporowy czujnik tensometryczny.

Czujnik oporowy - czujnik rezystorowy (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Czujnik optyczny

Czujnik optyczny - czujnik, w którym przeniesienie ruchów końcówki pomiarowej na urządzenie wskazujące odbywa się przy współdziałaniu elementów przekładni mechanicznych (np. dźwigni lub śrubowo skręconej taśmy) i optycznych (np. układów soczewek, pryzmatów, luster, źródła światła) (uprawnienia budowlane).

Czujnik osnowowy - urządzenie zatrzymujące krosno w przypadku zerwania nitki osnowowej.

Czujnik parametryczny - czujnik, w którym mierzona wielkość nieelektryczna powoduje zmianę wielkości elektrycznej (np. rezystancji, pojemności), natomiast nie powoduje wytwarzania energii elektrycznej.

Czujnik pneumatyczno-elektryczny - czujnik pneumatyczny z wbudowanymi stykami elektrycznymi oraz sygnalizacją świetlną (program egzamin ustny).

Czujnik pneumatyczny - czujnik, w którym przez układ pomiarowy przepływa powietrze; w cz.p. ciśnieniowych wykorzystuje się zależności między wielkością szczeliny (mierzoną odchyłką) a ciśnieniem powietrza; w cz. p. ilościowych wykorzystuje się zależność między wielkością szczeliny a natężeniem przepływu powietrza.

Czujnik pojemnościowy - czujnik elektryczny, w którym zmiana położenia trzpienia pomiarowego, powodująca przesunięcie połączonej z nim elektrody kondensatora, wywołuje zmiany pojemności kondensatora; cz. p. mają małe zastosowanie praktyczne (opinie o programie).

Czujnik polarograficzny - czujnik w postaci ogniwa elektrolitycznego umieszczonego w roztworze badanego elektrolitu, używany w polarografii do analizy jakościowej metali.

Czujnik rezystorowy, czujnik oporowy - czujnik, w którym wykorzystuje się zmianę rezystancji materiału spowodowaną zmianą wartości mierzonej wielkości nieelektrycznej.

Czujnik temperatury - człon termometru elektrycznego zawierający termoelcment lub opornik termometryczny i tak zbudowany, że można go łatwo umieścić i zamocować w części maszyny (lub przyrządu), której temperatura ma być mierzona podczas pracy (segregator aktów prawnych).

Czujnik tensometryczny, czujnik naprężnooporowy - czujnik, w którym wykorzystuje się zmianę rezystancji drutu wskutek działania mierzonej siły; cz. t. stosuje się do pomiaru odkształceń konstrukcji pod wpływem obciążeń mechanicznych.

Czujnik wątkowy - urządzenie zatrzymujące krosno w przypadku zerwania nitki wątkowej.

Czułość bezwzględna wagi - wartość najmniejszego ciężaru dodatkowego, którego dodanie na jedną z szalek zrównoważonej wagi spowoduje jeszcze wyraźne wychylenie się wskazówki (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Obszary surowcowe

Schemat pierwszy polega na stwierdzonym lub prognozowanym przekroczeniu skali popytu na dobra i usługi pochodzące z obszarów przybrzeżnych wobec zasobów…

Konflikt intensywnego użytkowania

Konflikt intensywnego użytkowania zasobów obszarów przybrzeżnych z potrzebą zachowania długoterminowej produktywności tych zasobów spowodował zapotrzebowanie na inne koncepcje planowania i…

Kryterium atrakcyjności celu

Szóstym jest kryterium kojarzenia korzyści zewnętrznych. Każdy z systemów transportowych obsługujących ruch turystyczny musi być rentowny. Efekt ten powstanie wtedy,…

Penetrowanie obszaru

Drugi etap, będący wynikiem wzrastającej świadomości ekologicznej i zdrowotnej człowieka, wyzwoli chęć penetrowania obszaru rowerem, co przyczyni się do zdecydowanie…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !