Blog

26.06.2018

Czym jest decyzja o warunkach zabudowy?

W artykule znajdziesz:

Czym jest decyzja o warunkach zabudowy?


Decyzja o warunkach zabudowy to tzw. akt związany, czyli taki, w których określony organ bada czy dany stan faktyczny jest zgodny z przepisami prawa. W przypadku stwierdzenia niezgodności organ jest zobowiązany do wydania decyzji odmownej, natomiast jeśli niezgodności nie zostaną stwierdzone, ma obowiązek wydania decyzji pozytywnej. Zgodność o obowiązującym prawem jest warunkiem koniecznym i wystarczającym, aby możliwe było wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Decyzja o warunkach zabudowy wydawane jest przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta wtedy, gdy uzgodni ją on z odpowiednimi organami i uzyska uzgodnienia lub decyzje wymagane odrębnymi przepisami.

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.

Decyzja o warunkach zabudowy na tzw. terenach zamkniętych jest wydawana przez wojewodę. W uzgodnieniu, które poprzedza wydanie decyzji o warunkach zabudowy, znajduje się ocena prawna planowanej inwestycji, której dokonuje organ administracji posiadające odpowiednie kompetencje. W wyniku uzgodnienia organ ten wypowiada się na temat zgodności z przepisami planowanego przedsięwzięcia. Uzgodnienie jest oceną, czy zmiany wynikające z realizacji zaproponowanych warunków zabudowy nie będą naruszać przepisów prawa. Uzgodnienie jest sensowne wyłącznie w sytuacji, gdy istnieją przesłanki pozwalające na wydanie decyzji o warunkach zabudowy.
Co ważne, istnieje możliwość wydania decyzji o warunkach zabudowy tego samego teren dla więcej niż jednego wnioskodawcy. Decyzja ta nie narusza prawa własności oraz uprawnień osób trzecich, a także nie rodzi praw do terenu. Nie wpływa ona na cywilne prawa właścicieli i użytkowników wieczystych. Nie ma też charakteru prawotwórczego w stosunku do prawa użytkowania wieczystego czy prawa własności. Może jednak wpływać na strefę ekonomiczną osób zainteresowanych, ponieważ ma wpływ na rynkową wartość nieruchomości. Liczba wniosków, jakie można złożyć o ustalenie warunków zabudowy, jest nieograniczona żadną normą prawną. Oznacza to, że równolegle może toczyć się kilka postępowań odnośnie jednego obszaru.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami