Blog

22.06.2018

Czym jest obszar oddziaływania obiektu?

W artykule znajdziesz:

Przepisy budowlane – zgłoszenie budowy

 

Czym jest obszar oddziaływania obiektu?

Obszar oddziaływania obiektu jest to teren, znajdujący się w otoczeniu obiektu budowlanego (segregator aktów prawnych). Termin ten określono w odrębnych przepisach, które wprowadzają związane z danym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu, na którym się on znajduje. Odpowiednie określenie obszaru oddziaływania jest warunkiem ustalenia stron, które będą brać udział w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę. Do stron takiego postępowania zalicza się nie tylko inwestor, ale również właściciele, zarządcy nieruchomości oraz użytkownicy wieczyści, których nieruchomości w całości lub w części znajdą się w obszarze oddziaływania planowanego obiektu. Obszar oddziaływania stanowi więc kryterium, pozwalającym na ustalenie, czy podane nieruchomości będą w jakimś stopniu „dotknięte” w wyniku realizowania nowej inwestycji. W takiej sytuacji istnieje podstawa do uznania interesu prawnego osób trzecich, które mają prawo do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę (promocja 3 w 1).
Definicja obszaru oddziaływania obiektu budowlanego nie może być rozpatrywana dosłownie.

 

Obszar, który może być nią objęty, powinien spełniać dwa istotne warunki. Przede wszystkim powinien znajdować się w granicach wyznaczonych przez odrębne przepisy. Ponadto wspomniane przepisy muszą wprowadzać ograniczenia w zagospodarowaniu otaczającego terenu wynikające z projektowania.
Pojęcie obszaru oddziaływania obiekt zależne jest więc od konkretnych indywidualnych parametrów inwestycji, w tym m.in. od jej usytuowania (uprawnienia budowlane). To właśnie z nich wynikają odpowiednie normy ustalone odrębnymi przepisami i wytyczające pewną strefę ograniczającą zabudowę w zakresie projektowanego obiektu. W obszarze oddziaływania mogę też znaleźć się nieruchomości, które nie graniczą bezpośrednio z inwestycją. Przepisy, które pozwalają na wyznaczenie obszaru oddziaływania obiektu, to m.in. norm zawarte w ustawach innych niż prawo budowlane oraz aktach wykonawczych do tych przepisów. Wynikają z nich ograniczenia w zagospodarowaniu terenu, które otaczają niektóre obiekty ze względu na cechujące je specyficzne warunki higieniczno-sanitarne, przeciwpożarowe, ochrony środowiska, bezpieczeństwa ludzi i mienia.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami