Blog

28.01.2019

Czym są roboty budowlane?

W artykule znajdziesz:

Czym są roboty budowlane?

Według przepisów robotami budowlanymi nazywa się budowę oraz wszelkie prace związane z przebudową, remontem, montażem lub rozbiórką obiektu budowlanego (program na komputer). Prawo budowlane reguluje wszystkie zasady prowadzenia robót budowlanych. Rozpoczęcie prac budowlanych wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Pierwszym etapem są prace przygotowawcze, które obejmują:
• geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie,
• niwelację terenu,
• zagospodarowanie ternu budowy,
• budowę obiektów tymczasowych,
• wykonanie przyłączy do infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

Inwestor odpowiada za zorganizowanie

Wszystkie prace przygotowawcze mogą być wykonywane wyłącznie na terenie, który jest objęty zgłoszeniem lub pozwoleniem na budowę (program na telefon). Co więcej, inwestor jest zobowiązany do poinformowania o rozpoczęciu robót budowlanych właściwego organu nadzoru budowlanego oraz projektanta, która sprawuje nadzór nad zgodnością prowadzonych prac z projektem.
Roboty budowlane mogą być prowadzone przez inwestora lub przez wybranego przez niego wykonawcę (program na egzamin ustny). Jednak wyłącznie inwestor odpowiada za zorganizowanie procesu budowlanego, w tym m.in. za zapewnienie odpowiedniego nadzoru nad wykonywanymi praca budowlanymi, które muszą być prowadzone przez osoby mające odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
Prawo budowlane nakłada na inwestora obowiązek ustalenia kierownika budowy, który będzie zajmować się prowadzeniem i nadzorowaniem robót budowlanych (promocja 3 w 1). Dobrowolne jest natomiast ustanowienie inspektora nadzoru budowlanego oraz projektanta, na którym będzie spoczywał obowiązek sprawowanie nadzoru autorskiego (segregator). Obowiązek ustalenia takich uczestników procesu budowlanego może zostać nałożony na inwestora przez organ administracji architektoniczno-budowlanej. Najczęściej dotyczy to sytuacji, gdy projekt jest bardzo skomplikowany lub prace budowlane mają wpływ na środowisko. Nie wolno łączyć funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy (opinie). Powstające budynki muszą odpowiadać określonym warunkom technicznym w zakresie konstrukcji, usytuowania oraz użytkowania.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami