Blog

21.06.2019

Czym są samodzielne funkcje techniczne w budownictwie?

W artykule znajdziesz:

Czym są samodzielne funkcje techniczne w budownictwie?


Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie to według prawa budowlanego działalność, która jest związana z fachową ocenę zjawisk architektonicznych oraz samodzielnego rozwiązywania zagadnień technicznych, techniczno-organizacyjnych i architektonicznych (https://uprawnienia-budowlane.pl). W szczególności jest to działalność, która obejmuje projektowanie, kierowanie budową lub robotami budowlanymi, wykonywanie nadzoru inwestorskiego, rzeczoznawstwo budowlane oraz sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych. Takie funkcje mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby, które posiadają określone przepisami wykształcenie techniczne i praktykę zawodową (program na komputer).

Czym są samodzielne funkcje techniczne w budownictwie?

Zarówno wykształcenie, jak i praktyka muszą być dopasowane do rodzaju i stopnia skomplikowania działalności, a także do innych wymagań, które wynikają z pełnionej funkcji (program na telefon). Potwierdzeniem tych kompetencji jest decyzja nazywana uprawnieniami budowlanymi, którą wydają organy samorządu zawodowego.

Do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie uprawnione są wyłącznie osoby, które posiadają odpowiednią praktykę zawodową oraz wykształcenie techniczne (program egzamin ustny). Potwierdzeniem kompetencji jest decyzja samorządu zawodowego inżynierów lub architektów nazywana uprawnieniami budowlanymi. Uprawnienia można otrzymać po zdaniu egzaminu, który składa się przed komisją kwalifikacyjną – jest ona powoływana przez organ samorządu zawodowego (opinie o programie).

Sprawowanie funkcji


Wszystkie koszty postępowania, które związane są z nadaniem uprawnień budowlanych, ponosi osoba ubiegająca się o te uprawnienia (segregator aktów prawnych). Każda osoba, która wykonuje samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, jest odpowiedzialna za takie sprawowanie tych funkcji, aby były one zgodne z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami m.in. prawa budowlanego. Uprawnienia budowlane nakładają na inżyniera obowiązek starannego wykonywania pracy oraz dbałości o jej właściwą organizację, jakość i bezpieczeństwo. Podstawę do wykonywania takich funkcji jest wpis na listę członków izby samorządu zawodowego (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami