Magister inżynier

Magister inżynier uprawnienia budowlane

Uprawnienia budowlane w Polsce

Ukończone studia, “mgr inż." przed nazwiskiem i zapał do pracy - kolejny absolwent opuszcza mury uczelni (program egzamin ustny). Czy dziesiątki projektów w teczce świeżo upieczonego architekta wystarczą, by otworzyć mu drzwi kariery? Na jaką posadę może liczyć inżynier budownictwa? Warto zastanowić się nad zdaniem jeszcze jednego egzaminu i zyskaniem certyfikatu mogącego podnieść wartość absolwenta studiów technicznych na rynku pracy (program na komputer).

Uprawnienia budowlane zezwalają na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, czy to polegających na projektowaniu, czy też na kierowaniu robotami budowlanymi. Historia uprawnień rozpoczyna się w 1928 roku wraz z rozporządzeniem Prezydenta RP „o prawie budowlanym i zabudowie osiedli” i, przeżywszy po drodze mniejsze i większe zmiany, trwa ona do dziś. Prawo budowlane określa m. in. wymogi uzyskania uprawnień (program na telefon).

Uprawnienia nadaje, po spełnieniu odpowiednich warunków, odpowiedni organ samorządu zawodowego. Warunki te są różne w zależności od specjalizacji, chociaż w Prawie budowlanym określone są również warunki ogólne, takie jak: posiadanie wykształcenia wyższego (inżynierskiego lub magisterskiego) na kierunku odpowiednim dla wybranej specjalności, a także odbycie rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów oraz na budowie (opinie o programie). Należy również przystąpić do egzaminu, na który składa się część pisemna oraz ustna.

Istnieje szereg specjalności uprawień budowlanych: architektoniczna, konstrukcyjno-budowlana, inżynieryjna (np. mostowa, kolejowa), a także specjalności instalacyjne (w tym telekomunikacyjne, sanitarne oraz elektryczne). Każde z tych uprawnień wydaje się w jednym z dwóch trybów, tj. bez ograniczeń, bądź w ograniczonym zakresie (promocja 3 w 1). Podczas gdy te pierwsze upoważniają do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w danej specjalności, ostatnie umożliwiają to jedynie w przypadku określonych w przepisach prostych obiektów (segregator aktów prawnych).

Uprawnienia budowlane zdecydowanie poszerzają możliwości zawodowe absolwentów studiów technicznych, trzeba jednak mieć na uwadze, że sprawowanie wysokich funkcji wiąże się z odpowiedzialnością za podejmowane decyzje.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami