Blog

Włókna celulozowe zdjęcie nr 10
26.06.2018

Czym zajmuje się kierownik robót budowlanych?

W artykule znajdziesz:

Czym zajmuje się kierownik robót budowlanych?


Kierownik budowy to osoba, która zarządza procesem wykonywania robót budowlanych lub budowy. Jego obowiązkiem jest sporządzenie lub zapewnienie sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z uwzględnieniem warunków prowadzenia robót budowlanych i specyfiki obiektu budowlanego. Podstawowe obowiązki kierownika budowy to:
• prowadzenie dokumentacji budowy,
• protokolarne przejęcie od inwestora terenu budowy, łącznie z obiektami budowlanymi, stałymi punktami osnowy geodezyjnej, urządzeniami technicznymi czy podlegającymi ochronie elementami środowiska kulturowego i przyrodniczego,
• odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy i znajdujących się na nim obiektów,
• zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu,
• organizacja budowy i kierowania nią w sposób zgodny z pozowleniem na budowę, projektem, przepisami,
• wstrzymanie prac budowlanych po stwierdzeniu możliwości pojawienia się zagrożenia oraz zawiadomienie o tym fakcie właściwego organu,
• zawiadamianie inwestora o pojawieniu się w dzienniku budowy wpisu o wstrzymaniu prac budowlanych w wyniku niezgodnego z projektem wykonania,
• realizacja wszystkich zaleceń znajdujących się w dzienniku budowy,
• sporządzanie powykonawczej dokumentacji obiektu budowlanego,
• zgłaszanie inwestorowi konieczności sprawdzenia lub odbioru robót, które ulegają zakryciu lub zaniknięciu,
• zapewnienie wymaganych przepisami lub umową prób i sprawdzeń urządzeń technicznych, przewodów kominowych i instalacji przed zgłoszeniem obiektu do odbioru,
• zgłoszenie obiektu do odbioru za pomocą odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy,
• uczestniczenie w czynnościach odbioru oraz usunięcie stwierdzonych wad.
Kierownik budowy ma nie tylko obowiązki, ale również prawa. Jednym z nich jest możliwość występowania do inwestora o wprowadzenia zmian w rozwiązaniach projektowych, pod warunkiem, że zmiany te są uzasadnione koniecznością usprawnienia procesu budowy lub zwiększania bezpieczeństwa prac. Kierownik ma również prawo do ustosunkowywania się do zaleceń zawartych w dzienniku budowy.

Najnowsze wpisy

21.06.2024
Włókna celulozowe zdjęcie nr 11
Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów budownictwa

Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów, zwane także obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej), jest wymagane w wielu krajach w…

21.06.2024
Włókna celulozowe zdjęcie nr 12
Utrata uprawnień budowlanych

Utrata uprawnień budowlanych w Polsce jest regulowana przez przepisy prawa, a proces ten może mieć miejsce w określonych sytuacjach. Przyczyny…

Włókna celulozowe zdjęcie nr 15 Włókna celulozowe zdjęcie nr 16 Włókna celulozowe zdjęcie nr 17
Włókna celulozowe zdjęcie nr 18
Włókna celulozowe zdjęcie nr 19 Włókna celulozowe zdjęcie nr 20 Włókna celulozowe zdjęcie nr 21
Włókna celulozowe zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Włókna celulozowe zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Włókna celulozowe zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Włókna celulozowe zdjęcie nr 31 Włókna celulozowe zdjęcie nr 32 Włókna celulozowe zdjęcie nr 33
Włókna celulozowe zdjęcie nr 34
Włókna celulozowe zdjęcie nr 35 Włókna celulozowe zdjęcie nr 36 Włókna celulozowe zdjęcie nr 37
Włókna celulozowe zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Włókna celulozowe zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Włókna celulozowe zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami