Czym zajmuje się kierownik robót budowlanych?


Kierownik budowy to osoba, która zarządza procesem wykonywania robót budowlanych lub budowy. Jego obowiązkiem jest sporządzenie lub zapewnienie sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z uwzględnieniem warunków prowadzenia robót budowlanych i specyfiki obiektu budowlanego. Podstawowe obowiązki kierownika budowy to:
• prowadzenie dokumentacji budowy,
• protokolarne przejęcie od inwestora terenu budowy, łącznie z obiektami budowlanymi, stałymi punktami osnowy geodezyjnej, urządzeniami technicznymi czy podlegającymi ochronie elementami środowiska kulturowego i przyrodniczego,
• odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy i znajdujących się na nim obiektów,
• zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu,
• organizacja budowy i kierowania nią w sposób zgodny z pozowleniem na budowę, projektem, przepisami,
• wstrzymanie prac budowlanych po stwierdzeniu możliwości pojawienia się zagrożenia oraz zawiadomienie o tym fakcie właściwego organu,
• zawiadamianie inwestora o pojawieniu się w dzienniku budowy wpisu o wstrzymaniu prac budowlanych w wyniku niezgodnego z projektem wykonania,
• realizacja wszystkich zaleceń znajdujących się w dzienniku budowy,
• sporządzanie powykonawczej dokumentacji obiektu budowlanego,
• zgłaszanie inwestorowi konieczności sprawdzenia lub odbioru robót, które ulegają zakryciu lub zaniknięciu,
• zapewnienie wymaganych przepisami lub umową prób i sprawdzeń urządzeń technicznych, przewodów kominowych i instalacji przed zgłoszeniem obiektu do odbioru,
• zgłoszenie obiektu do odbioru za pomocą odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy,
• uczestniczenie w czynnościach odbioru oraz usunięcie stwierdzonych wad.
Kierownik budowy ma nie tylko obowiązki, ale również prawa. Jednym z nich jest możliwość występowania do inwestora o wprowadzenia zmian w rozwiązaniach projektowych, pod warunkiem, że zmiany te są uzasadnione koniecznością usprawnienia procesu budowy lub zwiększania bezpieczeństwa prac. Kierownik ma również prawo do ustosunkowywania się do zaleceń zawartych w dzienniku budowy.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !