Czynniki atmosferyczne

Czynniki atmosferyczne

Wiecie już, że prędkość postępu korozji, a przez to i straty metalu w różnych środowiskach są różne. Jak wynika z dalszego tekstu, prędkość postępu korozji może być również zależna od warunków atmosferycznych. Wpływ atmosfery powoduje korozję równomierną, która prowadzi do równomiernego ubytku metalu. Występująca sporadycznie korozja punktowa jest powodowana przeważnie przez zanieczyszczenia powietrza i szczególnie wysoką jego wilgotność (program uprawnienia budowlane na komputer).

Z wykresów przedstawionych wynika, że straty w stali węglowej w pierwszych latach jej eksploatacji są wysokie (przeciętne ubytki 140 g/m2 lub 0,018 mm/rok), natomiast w późniejszym okresie prędkość postępu korozji ulega poważnemu zmniejszeniu. Inaczej jest jednak, gdy metal jest narażony na działanie powietrza morskiego zawierającego sól kuchenną lub powietrza w okręgach przemysłowych. Wskutek tworzenia się warstewki ochronnej na metalu ubytek cynku jest nieznaczny, a aluminium i miedzi ledwo zauważalny. Aluminium po wieloletnim agresywnym działaniu atmosfery staje się podatne na korozję międzykrystaliczną, dlatego też jego wytrzymałość i ciągliwość z biegiem czasu maleje (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Porównajcie wywody o stratach metalu wskutek korozji atmosferycznej z wartościami przedstawionymi na rys. 45. Wyciągnijcie stąd wnioski co do agresywności środowiska wiejskiego i morskiego.

Obliczcie straty metalu powodowane przez czynniki atmosferyczne.

  • Po ilu latach zostanie zniszczone ocynkowanie blachy lub drutu stalowego przy grubości powłoki 0,26 mm:
  • przez atmosferę wiejską przy ubytku powłoki 6,5 jam/rok?
  • przez atmosferę przemysłową przy ubytku powłoki 26 pm/rok?
  • przez atmosferę morską przy ubytku powłoki 65 pm/rok (uprawnienia budowlane)?
  • Jak wielkie są straty roczne stali w każdym z przedstawionych na schemacie 13 zbiorników przy równomiernym ubytku 0,018 mm/rok? Stratę należy podać w kilogramach. Ciężar właściwy stali wynosi 7,86 g/cm3.

Agresywne działanie atmosfery

Zanim przystąpicie do rozwiązywania tego zadania, powtórzcie jeszcze raz obliczenia strat spowodowanych przez korozję przeprowadzone. Atmosfera jest najbardziej rozpowszechnionym środowiskiem agresywnym. Atakuje ona wszystkie nie zabezpieczone lub niedostatecznie zabezpieczone metale, szczególnie gdy znajdują się one pod gołym niebem. Agresywne działanie atmosfery nazywamy korozją atmosferyczną. Podczas gdy cynk, aluminium i miedź tworzą warstewki ochronne, które bardzo silnie hamują postęp korozji, żelazo i zwykła stal węglowa mogą być skorodowane aż do całkowitego zniszczenia. Prędkość postępu korozji atmosferycznej poważnie zwiększa się przy wysokiej wilgotności względnej powietrza i przy zanieczyszczeniu powietrza (program egzamin ustny).

Zwiększenie się prędkości postępu korozji wskutek zanieczyszczenia 4-D powietrza jest szczególnie aktualnym problemem w państwach wysoko uprzemysłowionych. Aczkolwiek w kominy fabryczne wbudowywane są juz dziś filtry, zatrzymujące do 90% pyłów znajdujących się w dymie, to jednak poważne jeszcze ilości pyłów, a przede wszystkim gazów spalinowych, przenikają do atmosfery. Z tym zagadnieniem szczegółowo zapoznacie się w następnym temacie.

Zanieczyszczeniami powietrza są wszystkie ciała gazowe i stałe znajdujące się w powietrzu, które normalnie nie występują wcale (np. S02) lub występują w ilościach nieszkodliwych (np. C02) w czystym C 18, 19 powietrzu (opinie o programie).

Większość gazowych zanieczyszczeń powietrza rozpuszcza się w wodzie lub reagując z wodą tworzy silnie agresywne substancje. Również występujące w postaci stałej zanieczyszczenia powietrza zawierają składniki rozpuszczalne w wodzie mogące reagować chemicznie (porównaj dokonaną uprzednio analizę pyłu lotnego) (segregator aktów prawnych).

Powstające przy tym związki chemiczne albo tworzą na powierzchni D metali silne elektrolity, albo tez reagują wprost z metalem tworząc odpowiednie sole. W wyniku tego powstają silne chemiczne lub elektrochemiczne procesy korozyjne (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami