Wody zaskórne

Wody zaskórne

Wody zaskórne pochodzą wyłącznie z opadów atmosferycznych przesączających się przez przepuszczalny grunt i zatrzymywanych na nieprzepuszczalnych soczewkach gruntu (program uprawnienia budowlane na komputer).
Wody zaskórne (WZ) rozpływając się ku brzegom soczewki przesączają się ku warstwom wód gruntowych leżących niżej.
Do wód zaskórnych zalicza się wszystkie wody występujące okresowo i których dopływ po ustaniu zasilania zanika. Mogą to być wody przejściowo nawodniające soczewki piaskowe lub górne warstwy gruntu mało przesiąkliwego, jak np. piasków gliniastych.

W odróżnieniu od wód zaskórnych wody zawieszone nie mają żadnego nieprzepuszczalnego podłoża, są one utrzymywane siłami kapilarnego napięcia w mniej przepuszczalnych warstwach gruntu (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Wody zawieszone powstają wskutek opadów atmosferycznych i utrzymują się bardzo krótko, wysychając łub przesączając się powoli do bardziej przepuszczalnych pokładów gruntu.
Zarówno wody zaskórne jak i zawieszone pojawiają się okresowo, dając często powód do przykrych niespodzianek w czasie budowy, a zwłaszcza w okresie eksploatacji budynku, jeżeli nie został on odpowiednio zabezpieczony. Wody te często uchodzą uwagi w okresie badań i studiów.

Wody gruntowe utrzymują się na podłożu nieprzepuszczalnym (uprawnienia budowlane). Zdarzają się przypadki, że wiercenia gruntu wykonywane nawet na znaczną głębokość (np. 10-15 m) nie wykazują poziomu wody gruntowej. Piaski gliniaste nawet lekko wilgotne nie budzą wątpliwości przy posadowieniu budowli bez zabezpieczeń od wody. Jeżeli jednak struktura gruntu wykazuje zdolność utrzymywania wód zawieszonych, należy oczekiwać w okresach deszczowych i po tych okresach krótkotrwałego podtapiania budowli nie zabezpieczonych drenażami lub izolacją.

Wody gruntowe

Przypadki takie zdarzają się najczęściej, kiedy pokład pod warstwą gruntu z wodami zawieszonymi stanowi grunt o współczynniku filtracji niewiele większym od współczynnika gruntu utrzymującego wody zawieszone (program egzamin ustny). Poziom wody gruntowej w tej warstwie podnosi się bardzo szybko i osiąga dolny poziom wód zawieszonych. W takim przypadku wody zawieszone zasilane z góry opadami atmosferycznymi przechodzą w stan wód gruntowych o dość wysokim poziomie. Mimo krótkotrwałości takich okresów podtapiania mogą być one szkodliwe dla niektórych rodzajów pomieszczeń podziemnych i nastręczają dużo kłopotów w związku z naprawą nie zabezpieczonych od wody podziemnych części budynków (opinie o programie).

Wody gruntowe powstają wskutek przenikania opadów atmosferycznych lub infiltracji wody ze zbiorników wodnych. Wody te często znajdują się na niewielkiej głębokości i są przyczyną podtapiania budowli.
Zależnie od rzeźby terenu i pofałdowania warstwy nieprzepuszczalnego podłoża wody gruntowe występują niekiedy tak blisko powierzchni, że tworzą obszary zabagnione. W budownictwie miejskim i przemysłowym niejednokrotnie zachodzi konieczność zabudowy nawet takich zabagnionych terenów. Daje się to osiągnąć jedynie po założeniu drenażu.
Obszar zasilania tych wód zbiega się przeważnie z obszarem ich występowania. Wyjątek mogą stanowić miasta, gdzie szczelne pokrycia ulic i dziedzińców nie pozwalają na bezpośrednie przenikanie opadów do gruntów (segregator aktów prawnych).

Wody między warstwowe mają odmienny charakter, oddzielone są one od powierzchni terenu warstwą nieprzepuszczalną. Zasilane mogą być przez opady atmosferyczne wyłącznie w miejscach, gdzie warstwa nieprzepuszczalna znika lub spodnia warstwa wodonośna wychodzi na powierzchnię terenu. Wody te często są zasilane ze zbiorników wodnych i podziemnych strumieni.

Jeżeli warstwa wodonośna pomiędzy dwiema warstwami nieprzepuszczalnymi nie jest wypełniona całkowicie wodą, wtedy wody między warstwowe i gruntowe nie są wodami naporowymi Warstwa taka może być zużytkowana do przyjęcia wód gruntowych, leżących na warstwie nieprzepuszczalnej, za pośrednictwem odpowiednio zainstalowanych studni chłonnych. Jeżeli natomiast warstwa wodonośna jest całkowicie wypełniona wodą, wtedy wody stają się naporowymi (artezyjskimi) (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !