Blog

22.08.2018

Data ważności pozwolenia na budowę

W artykule znajdziesz:

Data ważności pozwolenia na budowę

Nie każdy inwestor zdaje sobie sprawę z tego, że pozwolenie na budowę nie jest bezterminowe (program na komputer). Według art. 37 ust. 1 prawa budowlanego, wydana przez odpowiedni organ decyzja administracyjna, pozwalająca na rozpoczęcie budowy, może wygasnąć w dwóch przypadkach:
• jeśli budowa została przerwana na okres dłuższy niż 3 lata,
• jeśli budowa nie rozpoczęła się nim upłynęły 3 lata od chwili, gdy decyzja o pozwoleniu budowlanym stała się ostateczna.
Oznacza to, że jeśli zajdzie któraś z wymienionych przesłanek, pozwolenie na budowę wygasa z mocy prawa (program na telefon). Nie jest do tego potrzebna żadna odrębna decyzja, choć urząd może wydać decyzję na mocy prawa, ale wówczas ma ona wyłącznie charakter deklaratoryjny – podkreśla to Wyrok WSA w Opolu, II Sa/Op 483/12.
W przypadku, gdy pozwolenie na budowę wygaśnie, możliwe jest dokończenie budowy. Należy jednak pamiętać o tym, aby złożyć wówczas wniosek o wydanie następnej decyzji – wynika to z art. 28 ust. 1 prawa budowlanego (program na egzamin ustny).

Jednomyślne sądy

Data ważności pozwolenia na budowę

Sądy są w tej kwestii jednomyślne – nowa decyzja zezwalająca na rozpoczęcie budowy może być wydana wyłącznie wtedy, gdy budowa nie została jeszcze rozpoczęta. Budowę można rozpocząć tylko raz, dlatego w każdym innym przypadku wydawana jest decyzja o wznowieniu wstrzymanych robót budowlanych. W przypadku, gdy roboty budowlane zakończyły się, wydanie przedmiotowej decyzji nie jest zasadne (promocja 3 w 1).
Celem przepisów dotyczących wygaśnięcia pozwolenia na budowę jest wyeliminowanie wydawanych decyzji w ramach interesu publicznego. Omawiane prawo nie powinno służyć rozwiązywaniu sporów np. między następcą prawnym a inwestorem, co jest określone w II SA/Sz 265/15 (segregator). Należy przy tym mieć na uwadze to, że w przypadku, gdy pozwolenie na budowę obejmuje kilka obiektów, to wystarczające jest, aby inwestor w ciągu trzech lat od uprawomocnienia się pozwolenia na budowę, rozpoczął prace na przynajmniej jednym z tych obiektów. W takie sytuacji pozwolenie nie ulegnie przedawnieniu (opinie). Pozostałe obiekty, które wskazane są w pozwoleniu, mogą być budowane po upływie wskazanego przepisami czasu.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami