Decyzja o warunkach zabudowy

 

Decyzja o warunkach zabudowy

W przypadku, gdy dla danego terenu nie istnieje plan miejscowy, wszelkie zmiany zagospodarowania terenu polegające na budowie obiektu budowlanego lub innych pracach budowlanych, a także zmiany związane ze sposobem użytkowania istniejącego obiektu budowlanego lub jego części, wymagają ustalenia warunków zabudowy na drodze decyzji (program uprawnienia budowlane na komputer). Jest to reguła, którą stosuje się również w przypadku zmiany zagospodarowania terenu niewymagającej pozwolenia na budowę. Wyjątkiem są zmiany jednorazowe, tymczasowe, które nie trwają dłużej niż rok. Jeśli do zmiany zagospodarowania terenu doszło bez uzyskania decyzji o warunkach zabudowy to właściciel lub wieczysty użytkownik nieruchomości może dostać nakaz:
• wstrzymania użytkowania terenu z określeniem terminu, w którym musi on wystąpić w wnioskiem o wydanie decyzji dotyczącej ustalenia warunków zabudowy,
• powrotu do poprzedniego sposobu zagospodarowania (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
W przedmiocie ustalenia warunków zabudowy stroną postępowania jest właściciel, użytkownik wieczysty lub inwestor nieruchomości objętej postępowaniem. Warunkiem dopuszczalności do wykonania kolejnych etapów procesu inwestycyjnego jest uzyskanie decyzji ustalającej warunki zabudowy. Decyzję o warunkach zabudowy wydaje się wtedy, gdy nie istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, ale nie zastępuje ona tego planu.
Decyzja o warunkach zabudowy dotyczy tylko inwestycji pojedynczych, które nie mają istotnego wpływu na kształtowanie nowego ładu przestrzennego czy zagospodarowanie dużych obszarów gminy (uprawnienia budowlane). Najważniejszą kwestią związaną z postępowaniem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest ustalenie, czy określone przedsięwzięcie może być realizowane na danym terenie, z uwzględnieniem przepisów prawa administracyjnego oraz przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym itp. Ponadto do ustalenia decyzji o warunkach zabudowy niezbędne jest zastosowanie zasady „dobrego sąsiedztwa”, które powoduje uzależnienie zmian w zagospodarowaniu terenu oraz dopasowania się do zagospodarowania terenów sąsiednich.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !