Deficyt materiałów

Deficyt materiałów
Deficyt materiałów

Deficyt materiałów i wyrobów budowlanych powoduje brak należytej troski u producentów o zachowanie wymaganej jakości ich produkcji. Jednocześnie nie wszystkie produkty i wyroby dostarczane budownictwu mają określoną trwałość w czasie użytkowania (program uprawnienia budowlane na komputer). Stąd dość często przyczyny wad i uszkodzeń ujawniające się w czasie eksploatacji, a nawet już w okresie rękojmi, przypisywane są budownictwu, tj. wykonawstwu, mimo że nie ponosi ono za nie bezpośredniej odpowiedzialności. Szczególnie wyraźnie sprzeczność tych opinii w stosunku do rzeczywistości występuje dla wyrobów produkowanych przez jednostki nie podlegające MBiPMB. Jest to dość ważny problem, gdyż z ponad 80 przemysłów produkujących dla budownictwa zaledwie kilkanaście podlega resortowi budownictwa (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Jednocześnie należy zaostrzyć kontrolę odbioru materiałów i wyrobów dostarczanych na budowy. Za odbiór jakościowy w tym przypadku powinni odpowiadać przedstawiciele służby kontroli jakości powołanej w zjednoczeniach i przedsiębiorstwach w trybie ustalonym Zarządzeniem nr 42 Ministra BiPMB. Jakość materiałów i wyrobów powinna być zapewniona w chwili stosowania ich w budynku, w ten sposób kontrola powinna więc objąć bardzo istotny etap właściwego transportu i składowania (uprawnienia budowlane).

Wprowadzenie nowych materiałów wymaga równoczesnego podwyższania kwalifikacji fachowych rzemieślników i personelu technicznego oraz zapewnienia odpowiednich narzędzi prostych i elektronarzędzi do robót wykończeniowych i instalacyjnych. Celowe jest więc podjęcie następującego działania:

  • koncentracji stosowania nowoczesnych materiałów i wyrobów w wybranych zjednoczeniach (program egzamin ustny),
  • organizowania specjalistycznych brygad, odpowiednio przeszkolonych i wyposażonych w niezbędne narzędzia.

Materiały i wyroby

Materiały i wyroby o jakości niższej od wymaganej powinny być oddawane do dyspozycji producenta lub przeceniane i pozostawiane na budowie. Zastosowanie tych przecenionych materiałów i wyrobów może być dopuszczone w miejscach, gdzie ujemna ich cecha nie obniży wymaganego dla danego miejsca poziomu jakości. Nieprzestrzeganie zasad wbudowywania wyłącznie właściwych materiałów i wyrobów powinno być obwarowane skutkami ekonomicznymi dla brygad roboczych, służb kontroli jakości i przedsiębiorstw (opinie o programie).

Przy opracowywaniu metod badań i oceny jakości, pojętej w sensie ogólnym, spotyka się różne prace w tej dziedzinie. Wynika to z celu, jakiemu ma służyć ocena jakości. Można więc rozpatrywać jakość w nawiązaniu do etapów realizacji budynków mieszkalnych, a więc jakość:

  • założeń projektowych,
  • rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych, architektonicznych i urbanistycznych na etapie projektu roboczego,
  • produkowanych materiałów, elementów, detali i wyposażenia,
  • robót montażowych,
  • robót wykończeniowych,
  • warunków eksploatacji, konserwacji, napraw, remontów i prac modernizacyjnych (segregator aktów prawnych).

Analizę podanych etapów można przeprowadzić w celu oceny niezawodności i trwałości poszczególnych elementów budynków; jest to więc przykład kompleksowego badania i oceny jakości. Szczególną uwagę należy tu poświęcić na ten etap i rodzaj elementów, które przysparzają najwięcej kłopotów w czasie użytkowania budynków, a więc np. na ściany zewnętrzne i dachy.

Innym celem analizy może być np. ocena jakości z punktu widzenia wskaźników techniczno-ekonomicznych i porównania efektywności realizacji różnych systemów budownictwa mieszkaniowego. Podobnie można oceniać i porównywać efektywność użytkowania poszczególnych systemów budownictwa (promocja 3 w 1).

Jeszcze innym przykładem może być ocena jakości identycznych budynków, lecz realizowanych przez różne zjednoczenia lub eksploatowanych przez różnych użytkowników. Odrębnym zagadnieniem są badania oceny rzeczywistego przebiegu zużywania technicznego poszczególnych elementów budynku. Badania laboratoryjne nie dają, jak wiadomo, możliwości jednoznacznej oceny trwałości stosowanych materiałów lub elementów. Stąd badania budynków w warunkach normalnej eksploatacji mogą dostarczyć uzupełniających danych w tym zakresie.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !