Blog

27.07.2020

Deskowania i rusztowania

W artykule znajdziesz:

Deskowania i rusztowania

Deskowania i rusztowania

Wykonanie narastających podpór wymaga zwykle specjalnych deskowań. Niekiedy podpory wykonuje się wcześniej; służą one do umocowania urządzeń do podniesienia obiektu do góry i ustawienia go na tych podporach.
Deskowania i rusztowania do montażu konstrukcji prefabrykowanych (program uprawnienia budowlane na komputer).
Niektóre konstrukcje prefabrykowane hal przemysłowych, kopuł itp. obiektów montowane są na miejscu wbudowania i łączone w jedną całość; wymagają one zastosowania rusztowań i deskowań pomocniczych montażowych. W ten sposób mogą być montowane hale o różnych typach konstrukcji i kopuły.

Rusztowanie przesuwne w zasadzie nie różni
się od rusztowania do wykonywania konstrukcji monolitycznych, deskowanie zaś ogranicza się jedynie do pasów, na których mają być betonowane złącza.
Rozbiórkę deskowań konstrukcji wykonuje się zazwyczaj w dwóch etapach. Najpierw zdejmuje się deskowanie elementów drugorzędnych, obciążonych tylko ciężarem własnym w okresie budowy, a następnie elementów niosących, jak podciągi, żebra itp.

Terminy rozdeskowania zależą od rodzaju betonu i warunków, w jakich on dojrzewa (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Według PN-63/B-06251 dopuszcza się rozdeskowanie elementów drugorzędnych i zdjęcie tarcz bocznych z belek i slupów, po osiągnięciu przez beton Ru- ^ 25 kG/cm2, z wyjątkiem słupów o przekroju mniejszym od 1GOO cm2, w których beton powinien osiągnąć R,r 5 50 kG/cm2. Przy przeciętnie stosowanych betonach i temperaturze powietrza większej albo równej -fl5°C, R,„ = 25 kG/cm2 uzyskuje beton po 2 dniach, Rw = 50 kG/cm2 - po 4 dniach.
Rozdeskowanie belek, luków, ramownic o rozpiętości do 6 m może nastąpić po 2 tygodniach, przy większych rozpiętościach - po 4 tygodniach. Jeżeli w czasie betonowania i dojrzewania betonu temperatura otoczenia była niższa, terminy rozdeskowania wymagają przedłużenia (uprawnienia budowlane).

Rozdeskowanie wysokich ścian przenoszących parcie wiatru powinno nastąpić w terminach podanych dla belek.

Projekt deskowań

Można zawsze obliczyć długość okresu, w jakim konstrukcja powinna być utrzymywana w deskowaniu, wychodząc z założenia, że naprężenia powstałe w betonie nie powinny przekraczać wartości dopuszczalnych dla osiągniętego w tym czasie R„ betonu. W obliczeniach tego rodzaju uwzględnia się obciążenia ciężarem własnym i ewentualnie użytkowe, jak dla rusztowań roboczych. jeśli np. na rozdeskowanej konstrukcji znajdują się stanowiska robocze brygad wykonujących dalsze roboty (program egzamin ustny).
Opuszczanie deskowań powinno być powolne i stopniowe. Tarcze trzeba od razu oczyścić, bo im beton jest świeższy, tym łatwiej można go zeskrobać.
Projekty deskowań wykonuje się tylko w przypadku bardzo złożonych konstrukcji lub dla deskowań inwentaryzowanych. Zwykłe deskowania elementów budowlanych są wykonywane na podstawie rysunków konstrukcyjnych wrg ogólnie przyjętych schematów, które zostaną omówione w dalszych punktach niniejszego rozdziału.

Projekt deskowań poprzedza się krótką analizą ekonomiczną, uzasadniającą wybór rodzaju deskowania (opinie o programie). Zawiera on rysunki zestawieniowe, rysunki tarcz, wzmocnień i rusztowań oraz szczegóły. Dołącza się też obliczenia statyczne. Przyjmuje się w nich następujące obciążenia:
a) ciężar własny deskowania - 30-50 kG/m2 rzutu poziomego,
b) ciężar świeżego betonu - 2200-2700 kG m:: łącznie ze zbrojeniem (segregator aktów prawnych).

Na ogół -w przyjętych metodach obliczania wielkości parcia nie uwzględnia się wszystkich tych czynników.
Betcnkalender podaje nomogram do określania wielkości parcia, który uwzględnia tylko prędkość betonowania.

Wykres podaje parcie obliczone w dwie godziny po rozpoczęciu betonowania. Odcinek AB odnosi się do głębokości od 0 do 1,75 m poniżej powierzchni betonu i prędkości od 0 do 0.9 m godz. W warunkach tych panuje ciśnienie hydrostatyczne (promocja 3 w 1). Odcinek BC wykresu dotyczy głębokości od 1,75 do 5,8 m i prędkości betonowania od 0,9 do 3,0 m gcdz. Uwzględniono tu zmniejszenie parcia

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami