Destylacja

Destylacja

Przez destylację smoły uzyskuje się oleje o różnych temperaturach wrzenia. Zawierają one ponadto szereg cennych składników, jak fenole, naftalen, antracen, stanowiących niekiedy jedyne surowce do produkcji wielu barwników, żywic syntetycznych i preparatów farmaceutycznych (program uprawnienia budowlane na komputer). Ze względu na to bezpośrednie użytkowanie smoły surowej, bez uprzedniego wydzielania tych składników, jest w zasadzie zabronione.
Sam proces powstawania smoły podczas odgazowywania węgla jest bardzo skomplikowany.

Zachodzące reakcje powodują złożone przemiany chemiczne, polegające na tworzeniu się jednych związków chemicznych w wysokich temperaturach przy jednoczesnym rozkładzie innych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Wpływ na przebieg reakcji i ich kierunek ma temperatura oraz czas zetknięcia się tych związków w stanie gazowym z rozżarzonymi ścianami retort lub komór, w których zachodzi proces odgazowania węgla kamiennego. Stąd też smoły gazownicze i koksownicze surowe różnią się między sobą w dużym stopniu składem i własnościami.
Ponieważ celem odgazowania węgla kamiennego jest uzyskanie jak największej ilości gazu o możliwie najwyższej wartości opałowej, przeto proces ten przebiega w gazowniach w temperaturach wyższych niż w koksowniach i trwa dłuższy okres czasu (uprawnienia budowlane).

Spośród wielu rodzajów pieców stosowanych w gazowniach na uwagę zasługują: piece z retortami poziomymi, piece z retortami pionowymi i piece komorowe stosowane również w koksowniach. W piecach z retortami poziomymi pary i gazy wydzielane z węgla przy ogrzewaniu muszą przechodzić wzdłuż rozżarzonych ścian, zanim zostaną wessane za pomocą odpowiednich urządzeń (rur i ekshaustorów). Wskutek tego następuje znaczny rozkład wytworzonych już związków chemicznych na wolny węgiel, naftalen i lżejsze węglowodory. Smoły pochodzące z tego rodzaju pieców odznaczają się dużą zawartością olejów lekkich i paku.
Przy retortach pionowych gaz wznosi się ku górze przez warstwy względnie chłodnego węgla, stykając się z gorącymi ścianami retort tylko częściowo. Smoły z retort pionowych zawierają mało wolnego węgla i są rzadkie (program egzamin ustny).

Smoły koksownicze

W piecach komorowych gazy w obszernych komorach nie podlegają tak daleko idącemu rozkładowi, jak to ma miejsce w retortach poziomych.
Smoły koksownicze otrzymywane są przeważnie z określonych gatunków węgla, przeto ich skład i własności mało się zmieniają. Jako produkt prawie równomierny stanowią najcenniejszy suro wiec do dalszej przeróbki, a zwłaszcza do produkcji smół drogowych (opinie o programie).

Smoła powstająca podczas procesu odgazowywania węgla czy też jego koksowania istnieje w postaci pary i po wyssaniu wraz z gazem z retort lub komór skrapla się w przeważnej swej części zaraz po wyjściu z pieca. Pozostałe resztki smoły są wykraplane z gazu przez silne ochłodzenie w odpowiednich aparatach. Uzyskaną smołę surową zbiera się w specjalnych zbiornikach.
Smoła surowa zawiera pewną ilość wody, wynoszącą 2h-5°/o. Wodę wydziela się ze smoły w procesie tzw. destylacji frakcjonowanej.
W niektórych urządzeniach destylację olejów ciężkich i antracenowych prowadzi się pod zmniejszonym ciśnieniem (segregator aktów prawnych).

W dalszym procesie przeróbki oleje lekkie poddaje się destylacji frakcjonowanej z podziałem na frakcję benzolową, toluenową i solwentnafty. Oleje średnie poddaje się oziębieniu i odsącza wydzielający się w postaci krystalicznej naftalen. Fenol z olejów średnich wydziela się przez związanie go wodorotlenkiem sodowym na rozpuszczalny w wodzie fenolan. Oleje antracenowe poddaje się oziębieniu w celu wydzielenia antracenu.
Schemat destylacji smoły zależy od rodzaju istniejących urządzeń (promocja 3 w 1).

Najczęściej stosowanym sposobem przeróbki smoły jest całkowity jej podział przez destylację na poszczególne frakcje aż do paku włącznie i następne przerobienie poszczególnych frakcji. Przez wymieszanie paku z odpowiednim dodatkiem frakcji olejowych, zależnym od wymaganej lepkości, uzyskuje się smołę preparowaną, stosowaną w technice budowlanej i drogowej. Rzadziej produkuje się do tych celów tzw. smołę destylowaną, otrzymywaną przez oddestylowanie smoły do uzyskania paku miękkiego i następne rozcieńczenie dodatkiem oleju średniego.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !