Dewastacja terenów

Dewastacja terenów

Postępujące uprzemysłowienie i urbanizacja kraju powodują wzrost liczby źródeł zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, zanieczyszczenia rzek, a także deficyt wody, dewastację terenów, kurczenie się terenów użytkowanych rolniczo i przydatnych do rekreacji w środowisku naturalnym. Z tych względów są konieczne działania ograniczające niekorzystne skutki uprzemysłowienia kraju (program uprawnienia budowlane na komputer).

Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska stanowi, że w planach zagospodarowania przestrzennego i rozwoju kraju, województw, miast oraz gmin należy uwzględniać potrzeby ochrony powierzchni ziemi, wód, powietrza, walorów krajobrazowych, zieleni, ochrony przed hałasem i wibracjami, promieniowaniem szkodliwym dla ludzi i środowiska, a także przed odpadami i innymi zanieczyszczeniami (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

W planach zagospodarowania przestrzennego określa się także sposób zagospodarowania obszarów objętych szkodliwym oddziaływaniem na środowisko, powodowanym działalnością gospodarczą, jeżeli oddziaływanie to nie może być wyeliminowane ani skutecznie ograniczone. Agresywność zanieczyszczeń, zwłaszcza emitowanych przez zakłady przemysłowe do atmosfery, można zmniejszyć przez odpowiednią organizację przestrzenną środowiska i układów przemysłowo-osadniczych. Ogromnie ważne jest zachowanie optymalnych odległości i wprowadzeni izolacji między konfliktowymi elementami zagospodarowania przestrzennego, np. przemysł - osiedle, przemyj - tereny rekreacyjne (uprawnienia budowlane). Zakłady produkcyjne rozmieszcza się w zależności od stopnia ich uciążliwości.

Na terenach zabudowy mieszkalnej można lokalizować zakłady drobnej wytwórczości ora średnie zakłady przemysłowe całkowicie nieuciążliwe dl; otoczenia, nie wydzielające szkodliwych zanieczyszczenia i nie korzystające z większych przewozów towarowych.

Przemysł szczególnie uciążliwy

Średnie i duże zakłady przemysłowe, nieszkodliwe, ah o pewnej uciążliwości dla otoczenia, np. piekarnie, zakład) lekkiego przemysłu odzieżowego, można sytuować w sąsiedztwie terenów mieszkaniowych, izolując je strefami ochronnymi. Średnie i duże zakłady przemysłowe o dużym zapotrzebowaniu terenu, energii elektrycznej i wody sytuuje się w wyodrębnionych dzielnicach przemysłowych nawet wtedy, gdy nie wydzielają szkodliwych dla otoczenia zanieczyszczeń. Im bardziej uciążliwy dla otoczenia przemysł, tym dalej powinien znajdować się od terenów mieszkalnych i tym rozleglejsze powinny być przestrzenie izolujące (program egzamin ustny).

Przemysł szczególnie uciążliwy dla otoczenia, wydzielający dużo dymów i pyłów, powinien być lokalizowany na wyodrębnionych terenach, z dala od zabudowy mieszkaniowej, a w pobliżu eksploatowanych przez niego bogactw naturalnych. Znaczna liczba zakładów przemysłowych powinna być izolowana od terenów osadniczych strefami ochronnymi. Strefa ochronna jest to obszar graniczący bezpośrednio z obiektami o szkodliwym oddziaływaniu i zapewniający dostateczną odległość między zakładami a obszarem chronionym (opinie o programie).

Teren strefy ochronnej powinien być zadrzewiony. Dopuszcza się lokalizowanie na jej obszarze Emisji pyłów można zapobiegać lub w znacznym stopniu ją ograniczać stosując filtry mechaniczne i elektrofiltry. Odpowiednia wysokość kominów fabrycznych chroni przed koncentracją zapylenia. Zakłady przemysłowe należy sytuować od strony zawietrznej w stosunku do osiedli, aby wiatr nie przenosił zanieczyszczeń nad dzielnice mieszkaniowe (segregator aktów prawnych).

Na terenach bogatym urzeźbieniu powierzchni należy na to zagadnienie zwrócić szczególną uwagę. Zlokalizowanie zabudowy mieszkaniowej w niecce w pobliżu zakładów przemysłowych powoduje zaleganie szkodliwych pyłów nad dzielnicami mieszkaniowymi. Możemy się przed tym uchronić, sytuując zakład przemysłowy poniżej zabudowy mieszkaniowej i to od strony zawietrznej. Zakłady przemysłowe odprowadzające ścieki muszą mieć własne oczyszczalnie ścieków sanitarnych i technologicznych (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa, zwana także instalacją piorunochronną, do systemu włączającego w celu ochrony budynków i innych struktur przed wyładowaniem awaryjnym, takich…

Hydroizolacja

Hydroizolacja do procesu lub techniki, która ma na celu wyeliminowanie przenikaniu wody do konstrukcji budowlanej lub innego obiektu. Jest to…

Stabilność zboczy

Stabilność zboczy do zdolności zbocza (np. wzniesienia, skarpy, nasypu) do utrzymania się w jednym kawałku i nie leczyć osunięcia, załamaniu…

Inżynieria glebowa

Inżynieria glebowa to dziedzina inżynierii, która dotyczy badań, projektowania i zarządzania glebami oraz gruntem w kontekście ochrony infrastruktury, takich jak…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !