Dezaminowanie

Dezaminowanie

Dezaminowanie - reakcja, za pomocą której usuwa się pierwszorzędową grupę aminową w związkach aromatycznych; d. ma znaczenie w syntezie laboratoryjnej (program uprawnienia budowlane na komputer).

Dezasocjacja - rozpad asocjatów cząsteczek na pojedyncze cząsteczki lub zespoły o mniejszym stopniu asocjacji - proces odwrotny do asocjacji.

Dezintegracja skał - proces wietrzenia fizycznego, polegający na mechanicznym rozpadzie skał wskutek szybkich zmian temperatury, rozsadzającego.

Działania zamarzającej w szczelinach wody i krystalizujących soli, mechanicznego działania korzeni i in.

Dezintegrator - spulchniarka tarczowa dezodoryzacja - odwanianie (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Dezodoryzator - odwaniacz.

Dezoksy - pierwszy człon nazwy związku, oznaczający, że związek ten różni się od związku wyjściowego obecnością w cząsteczce wodoru zamiast grupy OH (uprawnienia budowlane).

Dezoksykorlikosteron - jeden z hormonów wytwarzanych przez korę nadnerczy; d. współdziała z aldosteronem w regulacji gospodarki elektrolitami oraz wodnej, zapobiegając nadmiernemu wydalaniu jonów sodowych Na dezoksyrybonukleazy - enzymy z klasy hydrolaz rozkładające kwasy dezoksyrybonukleinowe (program egzamin ustny).

Dezynfekcja, odkażanie - niszczenie w określonym środowisku drobnoustrojów chorobotwórczych i ich form przetrwalnikowych metodami chemicznymi lub fizycznymi.

Dezynfektor (szpitalny) - hermetycznie zamykana komora, w której odzież poddawana jest działaniu niskoprężnej pary (dezynfekcja termiczna) lub środków dezynfekujących, zazwyczaj formaliny (dezynfekcja chemiczna) dezynfektyki, środki dezynfekcyjne, środki odkażające - antyseptyki zabijające zarówno formy wegetatywne jak i zarodniki bakterii.

Dezynsekcja - tępienie owadów szkodliwych ze względów sanitarnych i gospodarczych (opinie o programie).

Dezyntegrator - młyn palcowy dętka - element ogumienia pneumatycznego pojazdów w postaci cienkościennego pierścienia gumowego umieszczanego wewnątrz opony, wyposażonego w zawór umożliwiający tłoczenie powietrza do wnętrza, a uniemożliwiającego wydostanie się go na zewnątrz.

Dętka hydrauliczna - odbiornik cieczy o ruchu posuwisto-zwrotnym, w którym elementem roboczym jest dętka z elastycznego i szczelnego tworzywa niemetalowego.

Diabaz - skała magmowa żyłowa o składzie mineralnym i chemicznym bazaltu, lecz o grubszym ziarnie; stosowana jako materiał budowlany i drogowy.

Diadochia

Diadochia - zdolność wzajemnego zastępowania się jonów, atomów albo cząsteczek różnych związków chemicznych w sieciach krystalicznych roztworów stałych.

Diafon - rodzaj syreny pneumatycznej o posuwistym ruchu tłoka; dźwięk d. osiąga od razu pełne nasilenie i raptownie ucicha; d. używany jest do nadawania sygnałów mgłowych przez stacje nadbrzeżne.

Diafonometr - miernik przesłuchu (segregator aktów prawnych).

Diafragma - przyrząd wskazujący ustawienie muszki i szczerbiny celownika bezpośrednio na przyrządach celowniczych broni strzeleckiej, jak również skierowanie przewodu lufy, po wycelowaniu przy różnych nastawach celownika oraz służący do prawidłowego zgrania muszki z punktem celowania.

Diageneza - zespól procesów fizycznych i chemicznych prowadzących do przeobrażenia luźnego osadu w zwięzłą skałę, np. iłu w iłowiec, mułu wapiennego w wapień, substancji roślinnej w węgiel.

Diagnostyka techniczna - określanie stanu technicznego danego urządzenia i lokalizacja ew. niedomagań bez rozbierania zespołów.

Diagonal - tkanina odzieżowa i podszewkowa o splocie skośnym z dużym nachyleniem prążków.

Diagraf - przyrząd umożliwiający przerysowanie z natury konturów przedmiotu, dzięki specjalnemu układowi pryzmatów i luster.

Diagram - graficzne, uproszczone przedstawienie rozmieszczenia czegoś w przestrzeni lub w czasie.

Diagram adiabatyczny - diagram, na który nanoszone są charakterystyki stanu atmosfery.

Diagram Feynmana - graficzne przedstawienie elementów macierzowych opisujących procesy oddziaływania np. cząstek elementarnych.

Diagram Hertzsprunga-Kusscla - wykres przedstawiający zależność między jasnościami absolutnymi gwiazd i ich typami widmowymi; położenie gwiazd przedstawione na d.H.-R. jest podstawą ich klasyfikacji wg tzw. klas jasności diagram Lauego - lauegrani (promocja 3 w 1).

Diagram łączeń - graficzne przedstawienie kolejności działania wyłączników, przekaźników itp.

Diagram przewozu - graficzne przedstawienie
możliwości przewozowych środków transportu (ciężar ładunków, odległość, czas trwania przewozu).

Diak - przyrząd półprzewodnikowy wielowarstwowy o dwóch elektrodach charakteryzujący się występowaniem ujemnej rezystancji; d. strukturalnie odpowiada połączonym przeciwsobnie dwóm diodom czterowarstwowym.

Diakaustyka powierzchnia diakaustyczna - kaustyka utworzona przez promienie załamanej przez układ optyczny wiązki światła.

Dializa - proces rozdzielania substancji wyzyskujący różnice ich zdolności przenikania przez przegrody półprzepuszczalne; najczęściej wyzyskuje się d. do oczyszczenia układu koloidalnego od zanieczyszczeń niekoloidalnych substancjami rozpuszczalnymi.

Dializator - urządzenie do dializy.

Dialogit - rodochrozyt.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !