Długość i czas praktyki zawodowej

Jaka musi być długość praktyki zawodowej, aby uzyskać uprawnienia budowlane?

Uprawnienia budowlane umożliwiają objęcie samodzielnego stanowiska projektanta lub kierownika budowy. Tym samym, zwiększa się zakres odpowiedzialności, a w tym idą również w parze ambitne zadania i zarobki.

Długość i czas praktyki zawodowej

Zasadniczo, uprawnienia budowlane można podzielić na kilka rodzajów, które determinują zakres możliwości oraz tym samym - odpowiedzialności. W przypadku uprawnień projektowych, długość praktyki zawodowej wynosi łącznie 2 lata - rok przy wykonywaniu projektów oraz rok na budowie (program na telefon). Taka praktyka jest potrzebna w celu nabycia umiejętności projektowych oraz zapoznania się z tym, jak wygląda budowa. Niezależnie, czy nadawane są uprawnienia projektowe bez ograniczeń, czy w ograniczonym zakresie, długość praktyki jest taka sama.

Podobna sytuacja pojawia się w przypadku uprawnień wykonawczo - projektowych. Wówczas, długość praktyki dla pełnych i ograniczonych uprawnień wynosi po 1,5 roku w projektowaniu i na budowie - łącznie 3 lata.

Trzecim rodzajem uprawnień budowlanych są uprawnienia wykonawcze - do kierowania robotami budowlanymi. Tutaj długość praktyki zawodowej zależna jest od posiadanego wykształcenia oraz zakresu uprawnień. To znaczy, dla uprawnień bez ograniczeń, wymagane są trzy lata praktyki zawodowe dla osób, które ukończyły jedynie studia pierwszego stopnia. Dla osób, które ukończyły studia magisterskie wymagana długość praktyki wynosi jedynie półtora roku.

W przypadku uprawnień wykonawczych w ograniczonym zakresie, wymagana jest praktyka zawodowa trwająca 1,5 roku dla absolwentów kierunków studiów pokrewnych posiadających tytuł magistra inżyniera oraz dla absolwentów kierunku właściwego, posiadających tytuł inżyniera.

Osoby, które posiadają tytuł inżyniera w zakresie kierunku pokrewnego, aby uzyskać uprawnienia budowlane muszą odbyć praktykę o długości 3 lat.

Uzyskanie uprawnień wykonawczych możliwe jest również w przypadku osób, które nie ukończyły studiów wyższych - dla osób które posiadają tytuł technika budownictwa, mistrza lub posiadają dyplom potwierdzający odpowiednie kwalifikacje. Wówczas praktyka zawodowa powinna trwać 5 lat.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami