Długotrwałość elementów

Długotrwałość elementów

Konserwacja wpływa tu również na długotrwałość elementów. Należyte zabezpieczenie elementów szklanych przed zniszczeniem również przyczyni się do zachowania jak najdłuższego okresu używalności tych elementów. Konserwacja elementów stalowych, zwłaszcza znajdujących się na zewnątrz budynku i narażonych na zmiany atmosferyczne, bardzo wpływa na przedłużenie okresu ich użytkowania (program uprawnienia budowlane na komputer).

Zabezpieczenie elementów stalowych przed niszczącym działaniem korozji, jak również usuwanie wad w umocowaniach elementów, ma bardzo istotne pod tym względem znaczenie. Należycie konserwowane elementy stalowe, jak balustrady schodowe i balkonowe, okna i drzwi, świetliki i ogrodzenia, mogą osiągnąć okres użytkowania równy okresowi eksploatacji budynku, a nawet mogą ten okres przekroczyć. Instalacje wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe są bardzo ważnym elementem każdego budynku (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Od starannego wykonania, umiejętnej konserwacji i odpowiedniego przeprowadzenia remontów tych instalacji zależy w dużej mierze stan zdrowotny mieszkańców budynku. Zadaniem instalacji wodociągowych jest zaopatrzenie mieszkańców w dobrą zdrową wodę do picia i do celów gospodarczych (pranie, mycie, kąpiele itp.). Zadaniem instalacji kanalizacyjnej jest odprowadzenie z budynku ścieków. W budynku mieszkalnym, gdzie jest instalacja wodociągowa, tj. tam, gdzie istnieją punkty czerpalne wody, powinna być również instalacja kanalizacyjna, tzn. urządzenia do odprowadzania wody zużytej i nieczystości. Instalacje gazowe w budynkach mają bardzo ważne znaczenie dla gospodarstwa domowego (uprawnienia budowlane).

Gaz w budynkach mieszkalnych jest wykorzystywany do gotowania potraw (kuchenki gazowe), przygotowania wody gorącej do kąpieli i mycia (gazowe piece kąpielowe i termy) oraz  rzadziej do ogrzewania pomieszczeń (piecyki gazowe ogrzewcze), do prasowania (żelazko gazowe), niekiedy do oświetlenia (lampy gazowe). Każdy administrator domu powinien pamiętać o tym, iż wszelkie roboty remontowe związane z opisanymi wyżej instalacjami mogą być wykonywane jedynie przez przedsiębiorstwa lub warsztaty rzemieślnicze specjalnie do tych robót uprawnione. Szczegółowe przepisy o sposobie wykonywania i korzystania z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych zawarte są w Rozporządzeniu Ministrów Budownictwa i Gospodarki Komunalnej z dnia 9 październik 1956 r. - Dz. U. PRL nr 48 z dnia 6 listopada 1956 r. poz. 216.

W myśl przytoczonych wyżej przepisów każdy właściciel nieruchomości obowiązany jest budynki przeznaczone na pobyt ludzi lub na cel* produkcyjne zaopatrzyć w urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne. Gd’ na przyległej do nieruchomości ulicy lub placu istnieje publiczny wodo- ciąg i kanalizacja, urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne wykonam w nieruchomości powinny być do nich przyłączone (program egzamin ustny).

Zwolnienie od obowiązku przyłączenia urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych nieruchomości do wodociągu i kanalizacji miejskiej może być udzielone przez prezydium właściwej rady narodowej w wyjątkowym przypadku, gdy posesja jest zaopatrzona w wodę z własnych źródeł i wyposażona jest we własną kanalizację, a warunki lokalne uniemożliwiają wykonanie tych podłączeń lub koszt wykonania podłączeń jest zbyt wysoki w odniesieniu do wartości nieruchomości. Wykonywanie i korzystanie z instalacji gazowych jest uregulowane Rozporządzeniem Ministrów Budownictwa Miast i Osiedli, Budownictwa Przemysłowego oraz Gospodarki Komunalnej z dnia 12 maja 1956 r. - Dz. U. PRL nr 25 z dnia 30 czerwca 1956 r.

Najbardziej korzystne dla mieszkańców nieruchomości jest zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej, ponieważ woda taka nie wzbudza zastrzeżeń co do swej jakości. Wodociąg miejski z reguły rozporządzą odpowiednimi urządzeniami do oczyszczania wody pod względem bakteriologicznym oraz chemicznym, dostarcza więc mieszkańcom wodę zdrową, zdatną do picia i do celów gospodarczych (opinie o programie).

Domowe instalacje wodociągowe

Domowe instalacje wodociągowe składają się z dwóch zasadniczych części:

a) z podłączenia wodociągowego, tj. odcinka przewodu od wodociągowego przewodu ulicznego do zaworu głównego za wodomierzem na terenie nieruchomości;

b) z domowej sieci i urządzeń wodociągowych znajdujących się za zaworem głównym przy wodomierzu.

Podłączenie wodociągowe wraz z wodomierzem jest własnością dostawcy wody, do którego należy również konserwacja oraz remont i ewentualna przebudowa tego odcinka. Domowa sieć i domowe urządzenia wodociągowe są elementami budynku i dlatego konserwacja i remont ich należą do właściciela nieruchomości. Podłączenie domowych instalacji wodociągowych do wodociągu miejskiego jest wykonywane z rur żeliwnych kielichowych. Zamykanie i otwieranie zaworu znajdującego się przed wodomierzem należy wyłącznie do dostawcy wody, a zawór za wodomierzem jest do dyspozycji właściciela nieruchomości (segregator aktów prawnych). Sieć wodociągowa wewnątrz budynku służy do doprowadzenia wody do punktów czerpalnych.

Sieć tę dzielimy na przewody poziome (poziomy), montowane w piwnicy, przewody pionowe (piony), doprowadzające wodę do poszczególnych pięter, i na przewody doprowadzające wodę od pionu do punktu czerpalnego, tzw. gałązki. Poziomy wodociągowe w piwnicy prowadzone są przeważnie na wierzchu ściany i umocowane do niej specjalnymi hakami bądź uchwytami. Piony i gałązki wodociągowe mogą być prowadzone w bruzdach lub po wierzchu ściany. W pomieszczeniach mieszkalnych przewody prowadzi się najczęściej w bruzdach. Bruzdy po wypróbowaniu zmontowanych w nich przewodów są zakrywane siatką lub cegłą i tynkowane (promocja 3 w 1).
Przewody, które na okres zimy są opróżniane z wody, np. przewody doprowadzające wodę do hydrantów ogrodowych, można układać na głębokości 0,50—0,80 m.
Uzbrojenie domowej sieci wodociągowej.

Ma ono na celu zapewnienie prawidłowego działania i należytej eksploatacji.
Do uzbrojenia przewodów wodociągowych zaliczamy:
c) zasuwy i zawory zamykające,
d) zawory czerpalne i baterie,
e) zawory zwrotne,
f) hydranty przeciwpożarowe zewnętrzne i wewnętrzne,
g) zdroje wodociągowe.

Zasuwy zamykające stosowane są na zewnętrznej sieci wodociągowej, np. na podłączeniu nieruchomości do wodociągu miejskiego. Typowa zasuwa zamykająca bez obudowy (do montażu w studzienkach). Zasuwy
takie umożliwiają odcięcie dopływu wody z sieci miejskiej do domowej instalacji wodociągowej.

Zawory zamykające tzw. grzybkowe są stosowane do sieci wodociągowej wewnątrz budynku. Zawór taki montuje się od strony nieruchomości przy wodomierzu lub na poszczególnych odgałęzieniach; umożliwia on przerwanie dopływu wody do całej instalacji domowej bądź też do części tej instalacji, np. wyłączenie jednego pionu wodociągowego albo urządzeń wodociągowych znajdujących się w łazience czy też w całym mieszkaniu.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !