Dno zbiornika

Dno zbiornika

Dno zbiornika, przystosowane do spłukiwania z niego piasku, wykonuje się ze spadkiem w kierunku budynku zmywczego. Istnieje kilka sposobów wykonywania zbiorników cylindrycznych, w zależności od warunków gruntowych:
a) cylinder jako ścianka palowa; wykonuje się w przypadku gruntu nawodnionego, gdy warstwa nieprzepuszczalna znajduje się na poziomie posadowienia; ścianka palowa składa się z szeregu pali usytuowanych na obwodzie koła i wykonanych szczelnie jeden obok drugiego; po związaniu tych pali górą pierścieniem żelbetowym uzyskuje się ściankę cylindryczną,
b) cylinder zagłębiony; w przypadku wysokiego poziomu wody gruntowej obudowę zbiornika wykonuje się na powierzchni i opuszcza do warstwy nieprzepuszczalnej jako studnię żelbetową (program uprawnienia budowlane na komputer),
c) cylinder na kesonie; w przypadku gruntu nawodnionego, gdy warstwa nieprzepuszczalna ma zbyt dużą miąższość, obudowę cylindryczną wykonuje się na kesonie i całość opuszcza, wybierając grunt spod kesonu,
d) cylinder w gruncie zamrożonym; w przypadku gruntu nawodnionego o dużej miąższości można przewidzieć zamrożenie gruntu i następnie wykonać obudowę zbiornika; przyjęcie takiego sposobu wykonania zbiornika cylindrycznego może być uzasadnione, gdy równocześnie drąży się w bezpośrednim sąsiedztwie szyb z zastosowaniem zamrażania gruntu (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Schemat zbiornika cylindrycznego z budynkiem zmywczym w środku zbiornika, wykonanego systemem kesonowym, przy za* stosowaniu kesonu w formie cienkościennej czaszy kulistej odwróconej wypukłością do góry. W zbiorniku znajduje się wydzielona komora do magazynowania kamienia odpadowego.
Schemat zbiornika cylindrycznego z budynkiem zmywczym i komorą do magazynowania kamienia odpadowego, usytuowanymi z boku zbiornika. Poziom posadowienia obudowy zbiornika powinien znajdować się w warstwie nieprzepuszczalnej (uprawnienia budowlane).
Obudowę zbiornika szybowego stanowi rura szybowa o średnicy od 13 do 16 m i głębokości, wynikającej z potrzebnej pojemności zbiornika. Górną część zbiornika szybowego przystosowuje się do przejmowania materiału podsadzkowego zsypującego się z urządzenia samowyładowczego. W kierunku osi urządzenia samowyładowczego można wykonać zsypy, obejmujące powierzchnie poza średnicą zbiornika szybowego.

Pojemność zbiorników szybowych

Pojemność zbiorników szybowych wynosi 3000, 4000 i 5000 ms, ale nie ma przeszkód do stosowania zbiorników większej pojemności (program egzamin ustny).
Obudowę zbiornika wykonuje się, w zależności od warunków gruntowych, jako murowaną, z prefabrykowanych elementów betonowych, betonową lub żelbetową monolityczną. Dno zbiornika, ze spadkiem w kierunku urządzeń zmywczych, zabezpiecza się przed ścieraniem przez rozmywany materiał podsadzkowy stosując utwardzony beton lub inną warstwę ochronną (opinie o programie).

Urządzenia zmywcze znajdują się w tego typu zbiornikach poniżej komory kamienia odpadowego. Komorę tę można łatwo wydzielić w zbiorniku lub też umieszcza się ją poza zbiornikiem w specjalnie do tego celu wykonanym wyrobisku. Obliczenia obudowy zbiorników cylindrycznych i szybowych przeprowadza sit dla parcia gruntu na ścianki zakrzywione w planie przy opróżnionym zbiorniku. Obciążenia, jakie występują przy parciu gruntu na ścianki zakrzywione.

Przy obliczaniu obudowy zbiorników cylindrycznych opuszczanych jako stud nie, przy niekorzystnych warunkach geologicznych, może występować dodatkowe zginanie obudowy wynikające z mimośrodowego oparcia studni (segregator aktów prawnych).
Urządzenia do samoczynnego rozładowania wagonów.

Transport piasku z piaskowni do podsadzkowni odbywa się w specjalnych normalnotorowych wagonach przystosowanych do szybkiego rozładunku ponad zbiornikiem podsadzkowym. Wagony te mają po dwie pary krążków, które wjeżdżają na specjalnie wyprofilowane prowadniki, co powoduje podniesienie się skrzyni wagonu i utworzenie zsypu z dwudzielnego dna wagonu umożliwiającego zsunięcie się piasku na boki (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami