Dobór ilości spoiwa

Dobór ilości spoiwa

Według Lelu powinny przy tym być spełnione następujące warunki:
- wypełniacz całkowity w mieszaninie powinien stanowić ok. 15% ciężaru kruszywa,
- piasek nie powinien przekraczać uziarnienia o średnicy 5-6 mm,
- kruszywo powinno zawierać co najmniej 50% materiału obtoczonego. Doboru ilości spoiwa należy dokonać przez próby (program uprawnienia budowlane na komputer).

Ważne jest, aby w czasie późniejszego układania mastyksu pod wodą para wodna, tworząca się pod wpływem zetknięcia się wody z gorącym bitumem, nie dostała się do jego wnętrza, gdyż nadałaby mu strukturę gąbczastą, która nie spełniałaby opisanych wyżej warunków (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Należy więc dążyć do tego, aby stosunek powierzchni kontaktu mastyksu z wodą do objętości użytego mastyksu był jak najmniejszy, aby wlewanie mastyksu odbywało się w dużej masie i w sposób nieprzerwany oraz aby mastyks nie porywał za sobą „kieszeni” wodnych, które mogą być źródłem pary przenikającej do jego wnętrza. Zalecenia te są tym ważniejsze, im dłuższą drogę w wodzie mastyks ma do przebycia, tzn. na im większą głębokość dokonywane jest wzmacnianie narzutu,
Niektórzy autorzy zalecają z tego względu stosowanie niższej temperatury mastyksu w czasie zalewania narzutu, a mianowicie nie przekraczającej 100°C. I ta okoliczność powinna być w praktyce wypróbowana w zależności od jakości użytego asfaltu i od warunków (uprawnienia budowlane).

Lepiki asfaltowe są to gęste, lepkie ciecze służące do klejenia i przyklejania do podłoża izolacji z papy asfaltowej, do ich powlekania albo wprost do powlekania ścian lub elementów budowli w celu stworzenia izolacyjnej warstwy przeciwwilgociowej na powierzchni betonu lub metalu.
Przez powleczenie lepikiem grubego kruszywa o określonym uziarnieniu otrzymuje się ponadto materiał nadający się do układania warstw sączków nie ulegających tak łatwo zsuwom lub wypłukaniu jak filtry z czystego kamienia (program egzamin ustny). Sączki takie służą do odwodnień nabrzeży, okładzin i do podobnych celów. Z materiału takiego mogą być wykonywane również porowate okładziny nie narażone na ciśnienie hydrostatyczne wody od spodu.

Lepiki

Od lepików wymaga się przyczepności do powlekanych nimi powierzchni, odporności (w określonych granicach) na zmiany temperatury, sprężystości, wykluczającej pęknięcia powłoki w razie ruchów (lub pęknięć) podłoża, i zdolności do klejenia (opinie o programie).

Lepiki mogą być stosowane:
- Na gorąco bez użycia wypełniaczy. Są to zwykle czyste asfalty ponaftowe o temperaturze mięknienia 70-85°C, temperaturze łamliwości nie wyższej niż 70°C i temperaturze zapłonu nie niższej niż 200°C.
Właściwości ich określa norma PN-58/C-96177 - nadają się na powłoki wodoszczelne i do klejenia pap asfaltowych.
- Na gorąco z użyciem wypełniaczy. Są to mieszanki asfaltów o temperaturze mięknienia 60-80°C, o zawartości do 35% wypełniaczy, w tym włóknistych do 15%. Własności ich określa norma PN-57/B-24625. Tworzą odmiany mastyksów asfaltowych, nadające się na izolacje przeciwwilgociowe (segregator aktów prawnych).
- Na zimno. Są to asfalty o temperaturze mięknienia 70°C; zmieszane z wypełniaczami w postaci włókien i mączek mineralnych, olejami uplastyczniającymi i lotnymi rozpuszczalnikami (PN-50/B-24620) - używane do nawierzchni.

W budownictwie morskim mają zastosowanie tzw. kity fugowe do wypełniania szczelin dylatacyjnych. Są to kompozycje plastyczne, w których podstawową rolę odgrywają bitumy (asfalty lub paki z dodatkiem olejów roślinnych albo syntetycznych, w ilości 50-75%), rozpuszczalniki w ilości 3-6% (gazolina, nafta itp.) oraz wypełniacze (20-40%) - w danym wypadku włókniste (wełna żużlowa, włókno bawełniane lub wełniane itp.). Niekiedy dodaje się plastyfikatorów (PN-56/B-30175) (promocja 3 w 1).

Z wyrobów polskich w hydrotechnice morskiej nadaje się Abizol KF - kit asfaltowy, plastyczny w temperaturze od -20 do +60°C, odporny na działanie korozyjne wód agresywnych, stosowany po zagruntowaniu Abi- zolem R, na zimno ( + 35°C) lub gorąco (+150°C).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami