Blog

30.05.2018

Kodeks postępowania administracyjnego - pytania na egzamin ustny

W artykule znajdziesz:

Kodeks postępowania administracyjnego - pytania na egzamin ustny


Podaj podstawy złożenia wniosku wznowienia postępowania. (przynajmniej cztery). W sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli: 1. dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe, 2. decyzja wydana została w wyniku przestępstwa, 3. decyzja wydana została przez pracownika lub organ administracji publicznej, który podlega wyłączeniu stosownie do art. 24, 25 i 27, 4. strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu, 5. wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji, nie znane organowi, który wydał decyzję, 6. decyzja wydana została bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu, 7. zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte przez właściwy organ lub sąd odmiennie od oceny przyjętej przy wydaniu decyzji (art. 100 §2), 8. decyzja została wydana w oparciu o inną decyzję lub orzeczenie sądu, które zostało następnie uchylone lub zmienione. Można żądać wznowienia postępowania również w przypadku, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, umową międzynarodową lub z ustawą na podstawie którego została wydana decyzja.

Oferta: Przygotuj się na egzamin na uprawnienia budowlane korzystając i ucząc się z naszego programu TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji stacjonarnej oraz w wersji mobilnej. Przeczytaj jak nasze oprogramowanie pomogło innych użytkownikom, którzy starali się o uprawnienia budowlane w poprzednich sesjach egzaminacyjnych - Opinie. Pytania na egzamin ustny znajdziesz w trybie Egzamin Ustny.

Podaj podstawy żądania wyłączenia pracownika organu administracji publicznej od udziału postępowania w sprawie. Pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie: 1. w której jest stroną albo pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jego prawa i obowiązki, 2. swego małżonka oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, 3. osoby związanej z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, 4. w której był świadkiem lub biegłym albo był lub jest przedstawicielem jednej ze stron, albo w której przedstawicielem strony jest jedna z osób wymienionych w pkt. 2 i 3, 5. w której brał udział w niższej instancji w wydaniu zaskarżonej decyzji, 6. z powodu, której wszczęto przeciw niemu dochodzenie służbowe, postępowanie dyscyplinarne lub karne, 7. w której jedną ze stron jest osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej.

Podaj procedury dochodzenia odszkodzowania przez stronę w przypadku stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej Stronie, która poniosła szkodę na skutek wydania decyzji z naruszeniem przepisu art. 156, służy roszczenie o odszkodowanie za poniesioną rzeczywistą szkodę. Odszkodowanie przesługuje od organu, który wydał decyzję z naruszeniem przepisu art. 156. O odszkodowaniu orzeka organ administracji państwowej, który stwierdził nieważność decyzji. Strona niezadowolona z przyznanego jej odszkodowania przez organ może w terminie 30 dni od dnia doręczenia jej decyzji w sprawie odszkodowania wnieść powództwo do sądu powszechnego

Najnowsze wpisy

29.05.2024
Projektant budowlany

Projektant budowlany to profesjonalista odpowiedzialny za tworzenie planów budowy budynków i obiektów inżynierskich. Jego praca jest istotna w całym procesie…

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami