Dobre wypełnienie spoiny

Dobre wypełnienie spoiny

Dobre wypełnienie spoiny, bez pustek, jest warunkiem osiągnięcia pełnej nośności złącza. Istotnym elementem warunkującym pracę złącza jest wyeliminowanie skurczu zaprawy lub zaczynu przez zastosowanie odpowiednich dodatków (np. wystarcza minimalna ilość proszku aluminiowego, w granicach 4-5 gramów na 100 kg cementu) (program uprawnienia budowlane na komputer).

W złączu kołnierze słupów łączone są za pośrednictwem nakładek, a spoina stykowa wypełniona jest zaprawą. Dla ułatwienia ustawienia i rektyfikacji słupa stosowana jest w tym przypadku wyrównawcza podkładka centrująca (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Jak wykazują laboratoryjne badania nośności połączeń spawanych, krótkotrwałe działanie wysokiej temperatury przy spawaniu stosunkowo nieznacznie zmniejsza wytrzymałość betonu i w związku z tym nie ma praktycznego wpływu na nośność złącza. Nadmierne rozgrzanie części stalowych połączenia i związane z tym odkształcenia mogą jednak w znacznym stopniu zmniejszyć przyczepność stali do betonu i spowodować powstanie rys (uprawnienia budowlane). W celu zapewnienia należytej nośności złącza zaleca się zatem projektować elementy stalowe o stosunkowo małym przekroju, a spawanie wykonywać w ten sposób, aby elementy te rozgrzewały się jak najmniej. Wskazane jest stosowanie spawów przerywanych lub wykonywanie warstwami spawów o większym przekroju.

W celu zabezpieczenia przed korozją stalowe złącza spawane pokrywa się zaprawą cementową. Grubość warstwy zaprawy umocowanej na siatce powinna być nie mniejsza niż 1,5 cm. Obliczanie złączy między słupami sprowadza się do sprawdzenia ich nośności. Z uwagi na warunki pracy z reguły ściskanie z małym mimośrodem sztywność złączy nie ma praktycznie wpływu na rozkład sił wewnętrznych w ustroju i nie jest przedmiotem obliczeń (program egzamin ustny).

Zależnie od konstrukcji złącza nośność jego sprawdza się

  1. w przekroju A-A przyległym do złącza,
  2. w przekroju B-B przechodzącym przez złącze,
  3. w obydwu przekrojach jednocześnie.

Sprawdzenie nośności w przekroju przyległym do złącza niezbędne jest w tych przypadkach, gdy w złączu następuje przerwanie ciągłości zbrojenia słupa lub występuje koncentracja naprężeń wywołana dociskiem blachy centrującej. Przypadki te odnoszą się zazwyczaj do połączeń żelbetowych o charakterze przegubowym i połączeń o konstrukcji stalowej. Natomiast sprawdzanie nośności w przekroju przechodzącym przez złącze wymagane jest z reguły w połączeniach żelbetowych o charakterze sztywnym. Wynika to z istotnych zmian w warunkach przekazywania sił wewnętrznych w strefie złącza (opinie o programie).

Wartość niezamierzonego mimośrodu

Zmiany te dotyczą zwykle charakterystyki wytrzymałościowej materiałów, ich przekroju, ramienia sił wewnętrznych itp. W stosunkowo rzadkich przypadkach zachodzi konieczność analizy nośności zarówno w przekroju przez złącze, jak i w przekroju przyległym do złącza. Dotyczy to rozwiązań, w których występuje gruba warstwa zaprawy lub konstrukcja złącza wpływa istotnie na rozkład sił w tych obydwu przekrojach.

Podobnie jak przy obliczaniu słupów, tak i przy obliczaniu złącza słupa ze słupem należy, poza ewentualnym mimośrodem siły podłużnej es3 otrzymanym z obliczeń statycznych rozpatrywanego ustroju, uwzględnić również niezamierzony mimośród przypadkowy en, spowodowany nieuniknionymi odchyłkami wykonawstwa. Tak więc w przypadku ogólnym złącze wymiaruje się na siłę podłużną działającą na mimośrodzie początkowym równym (segregator aktów prawnych).

Wpływ mimośrodu pomijany jest jedynie przy sprawdzaniu przekroju na docisk. Wartość niezamierzonego mimośrodu przypadkowego zależy od rodzaju montażu i konstrukcji złącza. Mimośród przypadkowy siły podłużnej przy obliczaniu przekroju A-A w strefie przyzłączowej wyznacza się przy założeniu, że siła przekazywana jest z elementu.

Nośność płaskich i sferycznych (bądź cylindrycznych) złączy żelbetowych sprawdza się z zasady tylko w przekroju przyległym do złącza. Wyjątek stanowią tu jedynie złącza zawierające przekładki z tworzyw sztucznych, w których naprężenia nie powinny przekroczyć wartości dopuszczalnych dla określonego rodzaju przekładki, i złącza z grubą spoiną wypełnioną zaprawą lub betonem, których wytrzymałość może limitować nośność połączenia (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Obszary surowcowe

Schemat pierwszy polega na stwierdzonym lub prognozowanym przekroczeniu skali popytu na dobra i usługi pochodzące z obszarów przybrzeżnych wobec zasobów…

Konflikt intensywnego użytkowania

Konflikt intensywnego użytkowania zasobów obszarów przybrzeżnych z potrzebą zachowania długoterminowej produktywności tych zasobów spowodował zapotrzebowanie na inne koncepcje planowania i…

Kryterium atrakcyjności celu

Szóstym jest kryterium kojarzenia korzyści zewnętrznych. Każdy z systemów transportowych obsługujących ruch turystyczny musi być rentowny. Efekt ten powstanie wtedy,…

Penetrowanie obszaru

Drugi etap, będący wynikiem wzrastającej świadomości ekologicznej i zdrowotnej człowieka, wyzwoli chęć penetrowania obszaru rowerem, co przyczyni się do zdecydowanie…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !