Dodatek cementu

Dodatek cementu

Woda w zaprawie składa się z wody zarobowej i wilgoci zawartej w kruszywie. Pełna hydratacja cementu wymaga stosunku wody do cementu wynoszącego 0,4. Ze wzrostem wskaźnika wodno-cementowego polepsza się wprawdzie urabialność, ale spada wytrzymałość rośnie skurcz. Dobrą urabialność najlepiej osiągać przez dodanie plastyfikatorów. Podobnie działa np. dodatek roztworu dyspersyjnego żywicy syntetycznej. Powiększają one jednocześnie zdolność zatrzymywania wody, poprawiają przyczepność do podłoża i zmniejszają naprężenia własne przez obniżenie współczynnika sprężystości (program uprawnienia budowlane na komputer).

 Jeżeli od jastrychu cementowego żąda się działania uszczelniającego, to zagadnienie to należy specjalnie rozważyć. Bliższe szczegóły na ten temat można znaleźć w tomie III „Słabych miejsc": „Piwnice i drenaże". Należy pamiętać o konieczności starannego doboru równomiernego składu zaprawy ja- strychowej i jej dokładnego mieszania w mieszarce przeciwbieżnej przez przynajmniej 3 minuty, aż do osiągnięcia jednorodności. Należy stosować przemyte kruszywo, ewentualnie z dodatkiem szczególnie twardych składników, z ziarnami nie większymi niż 8 mm, o ciągłej krzywej przesiewu, leżącej w korzystnym (3) obszarze według DIN 1045. Dodatek cementu powinien wynosić do 350 kg na 1 m3 gotowej zaprawy. Wskaźnik wodno-cementowy nie powinien przekraczać 0,6, konsystencja zaprawy powinna być wilgotna do plastycznej (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Dodatki, np. plastyfikatory, mogą poprawić urabialność. Domieszki, np. roztwory dyspersyjne żywic syntetycznych, mogą ponadto poprawiać przyczepność do podłoża i zmniejszać naprężenia własne. Należy jednak zważać, aby nie wpływały one ujemnie na istotne właściwości jastrychu (uprawnienia budowlane).

Wytrzymałość jastrychu przy zwykłych jego zastosowaniach powinna osiągać następujące wartości: słupowa wytrzymałość na ściskanie jastrychów związanych z podłożem, służących za podkład wykładzin co najmniej 15 N/mm2, słupowa wytrzymałość na ściskanie takich jastrychów, ale tworzących wierzchnią warstwę użytkową co najmniej 25 N/mm2 (program egzamin ustny).

Stopień równości powierzchni jastrychu

Skutkiem użytkowania powierzchni jastrychu natychmiast po jego związaniu były odciski stóp, kobyłek i składowanych materiałów oraz rozluźnienie struktury jastrychu. Jeśli jastrych układano np. w lecie, w wysokiej temperaturze oraz przy otwartych oknach i drzwiach, to w jastrychu pojawiały się pojedyncze szerokie pęknięcia lub siatka rys, a jego powierzchnia była skruszała, szybko zużywała się i wykruszała. Nierówności i wady jastrychu, np. miejsca z otwartymi porami, odznaczały się przez cienkie wykładziny z tworzyw sztucznych. Wykładziny z płytek, układane na jastrychu i powiązane z nim całą powierzchnią, oddzielały się od skruszałej powierzchni podkładu jastrychowego (opinie o programie).

Oprócz odpowiedniego przygotowania podłoża, optymalnego składu zaprawy i dostatecznej grubości jastrychu. Wybór materiału i wymiarowanie) ważnymi czynnikami wpływającymi na jakość i trwałość jastrychu związanego z podłożem są: jego zagęszczenie, pielęgnacja powierzchni i warunki wysychania.

Jastrych związany z podłożem łatwiej jest dobrze i równomiernie zagęścić niż jastrych pływający. Również i w tym przypadku przy wilgotnej do gęstoplastycznej konsystencji zaprawy najkorzystniejsze jest stosowanie belki wibracyjnej lub wibratora powierzchniowego, ponieważ osiąga się wówczas dobre otulenie ziaren kruszywa i zagęszczenie jego struktury (segregator aktów prawnych).

Stopień równości powierzchni jastrychu związanego z podłożem, zależy od tego, jaką przewiduje się wykładzinę podłogową oraz jakie będą wymagania użytkowe wobec podłogi. Dokładnie spoziomowane sprawdziany z listew profilowych lub z zaprawy są podstawowym warunkiem osiągnięcia równej i płaskiej powierzchni oraz równomiernej grubości warstwy jastrychu.

Zatarcie obciągniętego jastrychu pozwala na osiągnięcie jakości powierzchni odpowiadającej podwyższonym wymaganiom (patrz norma DIN 18202, Część: Tolerancje wymiarów w budownictwie ogólnym). Jednocześnie osiąga się przy tym dodatkowe uszczelnienie strefy powierzchniowej (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami