Dokumentacja organizacyjna robót uprawnienia budowlane

Dokumentacja organizacyjna robót uprawnienia budowlane

Każda inwestycja budowlana, na którą opracowano pełną dokumentację techniczną, powinna być prowadzona na podstawie dokumentacji techniczno-organizacyjnej. Głównym składnikiem tej dokumentacji jest projekt organizacji robót (program uprawnienia budowlane na komputer).

Roboty remontowe i modernizacyjne wykonywane są na ogół na podstawie dokumentacji technicznej jednostadiowej, nie zawierają więc uprzednio opracowanego projektu organizacji robót. W związku z tym dane organizacyjne dostarczane przez inwestora ograniczają się przeważnie do podania terminów uzyskania spodziewanych efektów.

Sytuacja taka wynika stąd, że obowiązek sporządzania dokumentacji organizacyjnej dla robót modernizacyjnych i remontowych, wykonywanych na podstawie jednostadiowej dokumentacji technicznej, nie został usankcjonowany przepisami prawnymi. Z doświadczenia jednak wynika, że wykonanie takiej dokumentacji jest celowe. Kompletny projekt techniczny zawiera bowiem nie tylko opis obiektu, lecz także podaje sposób jego wykonania (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Z tego względu dla budynków, dla których opracowano architektoniczno-budowlany projekt remontu, powinno się opracować także projekt organizacji robót remontowo-modernizacyjnych. Projekt taki ma na celu zapewnienie sprawnego i technicznie właściwego wykonania projektowanych prac. Zakres projektu organizacji robót.

Projekt organizacji robót remontowych powinien zawierać:
a) opis przyjętych metod wykonania robót,
b) zestawienie niezbędnych środków produkcji,
c) harmonogramy rzeczowy, finansowy, zatrudnienia i dostaw materiałów (uprawnienia budowlane),
d) plan zagospodarowania placu budowy.

Pierwsza część projektu, tj. opis metod wykonania robót, podaje kolejność wykonywanych prac (uwzględniającą zależności między częściami rozbieranymi i wznoszonymi wpływającymi na wytrzymałość i stateczność budynku), określa warunki doboru podstawowych środków technicznych (maszyn, urządzeń) stosowanych przy poszczególnych rodzajach robót, omawia sposoby realizacji robót szczególnie skomplikowanych, niebezpiecznych lub realizowanych po raz pierwszy, precyzuje wymagane warunki bezpieczeństwa (program egzamin ustny).

Kolejność prac remontowych

Przy ustalaniu kolejności prac remontowych należy brać pod uwagę wytrzymałość i stateczność budynku i jego elementów w poszczególnych stadiach realizacji. Jest to szczególnie ważne podczas wykonywania prac rozbiórkowych, np. przy zamianie stropów drewnianych na masywne. We wszystkich przypadkach, w których planuje się wykonanie prac skomplikowanych lub niebezpiecznych, należy do projektu organizacji dołączyć odpowiednie instrukcje techniczne.

Podstawą do określenia rodzaju i liczby niezbędnych środków produkcji są informacje o metodach wykonania robót oraz kosztorys urzędowy lub przedmiar robót (opinie o programie).

Materiałami wyjściowymi do opracowania harmonogramów są informacje o metodach wykonania robót oraz zestawienia niezbędnych środków produkcji. Czas wykonania robót ustala się zgodnie z cyklem remontu. Jako początek cyklu przyjmuje się datę protokolarnego przekazania budynku do remontu. Jako koniec cyklu uważa się dzień odbioru budynku (przekazania do użytkowania). Cykl remontu, jako nie objęty normatywami, ustala się na podstawie analizy technicznej jako okres niezbędny do wykonania zadań objętych projektem. Analiza taka stanowi część dokumentacji.

Plan zagospodarowania placu budowy jest ostatnią częścią projektu organizacji. W przypadku bardzo małych placów, często spotykanych przy pracach remontowych, przewiduje się składowanie na placu budowy tylko części materiałów, dostarczanych z odpowiednim wyprzedzeniem, zgodnie z harmonogramem dostaw materiałów (segregator aktów prawnych).

Jeżeli remont budynku ma być przeprowadzony na podstawie dokumentacji uproszczonej, to zakres dokumentacji organizacyjnej jest mniejszy od wyżej podanego. Projekt organizacji może zawierać wówczas jedynie harmonogramy: rzeczowy, finansowy, zatrudnienia i dostaw materiałów. W specjalnych przypadkach podstawę organizacji robót remontowo-modernizacyjnych stanowi dyrektywny plan budowy (robót).

Dyrektywny plan jest planem wynikającym z zależności zewnętrznych inwestora w stosunku do budowy. W systemie nakazowo-rozdzielczym dyrektywny plan budowy był wycinkiem planu społeczno-gospodarczego. Jednak w modelu gospodarki zdecentralizowanej potrzeby wyższego rzędu lub zali Ci umowy mogą także wyznaczać nieprzekraczalne terminy realizacji róż- przedsięwzięć, a tym samym dyrektywne plany ich realizacji. Najbardziej upowszechnioną formą przedstawienia dyrektywnego planu robót jest harmonogram (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa, zwana także instalacją piorunochronną, do systemu włączającego w celu ochrony budynków i innych struktur przed wyładowaniem awaryjnym, takich…

Hydroizolacja

Hydroizolacja do procesu lub techniki, która ma na celu wyeliminowanie przenikaniu wody do konstrukcji budowlanej lub innego obiektu. Jest to…

Stabilność zboczy

Stabilność zboczy do zdolności zbocza (np. wzniesienia, skarpy, nasypu) do utrzymania się w jednym kawałku i nie leczyć osunięcia, załamaniu…

Inżynieria glebowa

Inżynieria glebowa to dziedzina inżynierii, która dotyczy badań, projektowania i zarządzania glebami oraz gruntem w kontekście ochrony infrastruktury, takich jak…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !