Dokumenty niezbędne do uzyskania uprawnień budowlanych

Dokumenty niezbędne do uzyskania uprawnień budowlanych

Uzyskanie uprawnień budowlanych to cel większości inżynierów budownictwa (program na komputer). Aby móc przystąpić do egzaminu na te uprawnienia, należy najpierw złożyć wniosek o ich nadanie we właściwej dla miejsca zamieszkania okręgowej izby inżynierów budownictwa. Wraz z wnioskiem konieczne jest złożenie odpowiednich dokumentów.

Jednym z nich jest odpis dyplomu ukończenia studiów. Zamiast niego kandydat może też dostarczyć dokument, który potwierdza posiadanie tytułu technika bądź mistrza (program na telefon). Dopuszcza się również dyplom, który potwierdza posiadanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika. Osoby, które ukończyły studia wyższe zamiast dyplomu mogą dołączyć do wniosku suplement do dyplomu bądź zaświadczenie o przebiegu studiów (program egzamin ustny).

Wykształcenie można również udokumentować za pomocą zaświadczenia z uczelni, które potwierdza, iż ukończone studia były prowadzone na podstawie umowy, o której mowa w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w art. 61. Ponadto wraz z wnioskiem należy złożyć w izbie wykaz prac projektowych, które zostały wykonane podczas praktyki zawodowej (opinie o programie). Komisja kwalifikacyjna weryfikuje dostarczoną dokumentację i dokonuje kwalifikacji wykształcenia poprzez uznanie zgodności zakresu ukończonego przez kandydata kierunku studiów z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (segregator aktów prawnych).

Jedna trzecia programu

Do kwalifikacji wykształcenia w zakresie zawodów, które związane są z budownictwem, stosuje się załącznik nr 3 do wspomnianego rozporządzenia. Studia są uznawane za odpowiednie lub pokrewne dla danej specjalności uprawnień budowlanych, jeśli są zgodne z kierunkami wymienionymi w ww. załączniku do rozporządzenia, a także wtedy, gdy suplement do dyplomu lub zaświadczenie o przebiegu studiów potwierdza, że przynajmniej jedna trzecia programu lub jedna trzecia godzin zajęć dotyczyła kształtowania wiedzy oraz umiejętności w zakresie wymaganego kierunku studiów (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !