Dostęp do informacji dotyczących przemieszczanego przedmiotu


Przy planowaniu ręcznych prac transportowych należy pamiętać o obowiązujących przy nich zasadach BHP. Powinni je znać zarówno wszyscy pracownicy, jak i kierownicy, który zajmujący się organizacją pracy i odpowiadający ze bezpieczeństwo pracowników. Do ręcznych prac transportowych zalicza się każdy rodzaj podtrzymywania lub transportowania ładunków, przedmiotów lub materiałów przez jednego lub kilku pracowników. Obejmuje to przemieszczanie poprzez unoszenie, układania, podnoszenie, pchanie, przenoszenie, ciągnięcie, przesuwanie, przewożenie lub przetaczanie.

 

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.


Zanim pracownik zostanie dopuszczony do ręcznych prac transportowych jego pracodawca ma obowiązek przeszkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z prawidłowym wykonywaniem ręcznych prac transportowych. Pracownicy muszą mieć zapewniony dostęp do informacji dotyczących przemieszczanego przedmiotu, a zwłaszcza położenia środka ciężkości czy masy. Ponadto muszą być poinformowani o wszelkich kwestiach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy łącznie z wymaganiami ergonomii, a także o środkach bezpieczeństwa zapobiegającym urazom i wynikach oceny ryzyka zawodowego.


Ręczne prace transportowe muszą być zorganizowane w taki sposób, aby stosowane metody pracy zapewniały pracownikom odpowiednie przerwy w pracy na odpoczynek oraz ograniczenie długotrwałego wysiłku fizycznego. Konieczne jest również wyeliminowanie nadmiernych obciążeń układu mięśniowo-szkieletowego pracownika, w tym przede wszystkim urazów kręgosłupa, które związane są z wymuszonym procesem pracy rytmem. Bardzo ważne jest ograniczenie do minimum odległości, na które przedmioty przemieszczane są ręcznie. Konieczne jest również uwzględnienie wymagań ergonomii. Od 1 stycznia 2018 roku masa przedmiotów przetaczanych ręcznie nie może być większa niż 300kg na jednego mężczyznę. Powierzchnia, po której przedmioty przemieszczane są ręcznie, musi być nieśliska, stabilna i równa.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami