Doświadczenia krytyczne

Doświadczenia krytyczne

W pewnych przypadkach możliwe bywa przeprowadzenie pojedynczego doświadczenia, którego wynik w znacznym stopniu przesądzi los danej hipotezy czy teorii. Doświadczenie Michelsona- Morleya, które wykazało brak jakiegokolwiek mierzalnego ruchu Ziemi poprzez „eter"‘, obaliło hipotezę eteru i z tego względu stanowi dobry przykład takiego właśnie doświadczenia krytycznego. Jednakże pojedyncze doświadczenie raczej rzadko ma charakter rozstrzygający. Zazwyczaj dowody, przemawiające za daną teorią lub też przeciw niej, zbiera się jednocześnie z różnych stron, ostateczne zaś przyjęcie stanu rzeczy przez świat nauki jest wynikiem wielkiej liczby obserwacji, spośród których pewne mogą być sprzeczne. Niemniej jest rzeczą ważną, ażeby projektować takie doświadczenia, które by w miarę możności były krytyczne w odniesieniu do rozważanej hipotezy(program uprawnienia budowlane na komputer). Nie jest to takie proste, jakby się mogło wydawać, ponieważ wyniki większości doświadczeń mogą być interpretowane w różny sposób.

Cel doświadczenia. Nie jest właściwą metodą postępowania przeprowadzać doświadczenie bez uprzedniego zdawania sobie w: jasny sposób sprawy z tego, co się właściwie sprawdza. Doświadczenia o charakterze czysto odkrywczym są niezbędne w nowych dziedzinach; tego rodzaju wstępne poszukiwania mają nawet wielkie znaczenie. Jednak bardzo często powodem podjęcia badań jest pewien określony cel, a tymczasem po zakończeniu doświadczeń okazuje się, iż postawione pytania nie były tymi, na które w rzeczywistości chciano otrzymać odpowiedzi. Najpewniejszą metodą jest w takim przypadku cofnąć się do punktu wyjścia danych poszukiwań i na każdym etapie pytać: „Dlaczego robię tę właśnie rzecz? Czy rzeczywiście dowiem się stąd tego, co chcę wiedzieć (program uprawnienia budowlane na ANDROID)?”

Stopień czystości wody

Cała nauka opiera się na założeniu, że podobne zdarzenia zachodzą w podobnych okolicznościach. Podobieństwa zdarzeń ograniczają się zwykle do kilku cech szczególnie interesujących. Wykrywa się często, że „podobne okoliczności” mogą być zidentyfikowane przez skupienie uwagi na stosunkowo niewielkiej liczbie istotnych cech charakterystycznych. Te zasadnicze warunki, których ustalenie zapewnia zajście danego zdarzenia, nazywamy zmiennymi (uprawnienia budowlane).

Tak więc np. jeżeli weźmiemy pod uwagę proste zjawisko doprowadzenia wody w kociołku do wrzenia w temperaturze 100°C, to istotne zmienne obejmują temperaturę płomienia, ciśnienie atmosferyczne, przewodność cieplną kociołka oraz stopień czystości wody. Gdy wszystkie te zmienne mają odpowiednie wartości, woda gotuje się we właściwym czasie i nikt się temu nie dziwi (program egzamin ustny).

Jest rzeczą oczywistą, iż przeświadczenie, jakoby tylko pewna skończona liczba zmiennych wystarczała do określenia danego zdarzenia, jest idealizacją. Ma ono znaczenie praktyczne, ponieważ zwrot „dane zdarzenie " interpretuje się dość dowolnie, tak że obejmuje on szereg zdarzeń, które tylko w przybliżeniu są podobne, i to jedynie w odniesieniu do pewnych cech szczególnie nas interesujących. W miarę jak klasę zdarzeń, określonych jako podobne, definiujemy coraz ciaśniej, liczba zmiennych wzrasta, podobnie jak dokładność, z jaką każda z nich powinna być określona (opinie o programie).

Wobec powyższego pierwszym krokiem przy planowaniu doświadczenia powinno być powzięcie decyzji co do rodzaju zdarzenia, jakie ma być zbadane, i co do natury zmiennych, które według posiadanych już informacji mogą być w danym przypadku istotne. Zmienne te można wtedy podzielić na dwa rodzaje: na takie, które mogą być kontrolowane w ramach doświadczenia (tj. takie, których wartości mogą być dobierane przez eksperymentatora), oraz takie, które kontrolowane być nie mogą (segregator aktów prawnych). Te zmienne niekontrolowane można podzielić dalej na takie, których wartości w czasie doświadczenia mogą być znalezione, oraz takie, które muszą pozostać nieznane. Ta ostatnia grupa obejmie nie tylko te zmienne, które uznano za ważne, lecz również wszelkie inne prawdopodobnie nieskończenie licznej, mające pewien wpływ na wyniki (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami