Drewno twardzielowe

Drewno twardzielowe

U drzew liściastych maksymalny ciężar właściwy drewna wiąże się ze strefą przyrdzeniową i obniża się stopniowo w miarę posuwania się od rdzenia ku obwodowi. Prawidłowość ta ulega zakłóceniu u drzew wytwarzających drewno napięciowe, które występuje w postaci skupień nieregularnie rozmieszczonych na powierzchni przekroju poprzecznego. Zjawisko to występuje w charakterystyczny sposób w drewnie bukowym (program uprawnienia budowlane na komputer). Nierównomierny rozkład ciężaru właściwego drewna spotyka się również w drzewach o nienormalnie wykształconej strzale.

Ciężar właściwy drewna obniża się na podłużnym przekroju pnia w miarę posuwania się od odziomka ku nasadzie korony. Zjawisko to występuje najwyraźniej u sosny i u modrzewia. U olchy natomiast zarysowuje się zjawisko odwrotne; w nieznacznej odległości od szyi korzeniowej ciężar właściwy drewna zaczyna wzrastać. Między nasadą korony a wierzchołkiem drzewa ciężar właściwy drewna może albo obniżać się, albo wzrastać (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Zmienność i kształtowanie się ciężaru właściwego drewna na przekroju podłużnym najważniejszych gatunków drzew przedstawiono na wykresie. Wynika z niego, że odziomkowe kłody sosny i modrzewia mają znacznie wyższy ciężar właściwy niż kłody wycięte z wyżej położonych części strzały. W parze z tym idą wyższe własności mechaniczne, wobec czego odziomkowe kłody sosnowe i modrzewiowe stanowią wysokowartościowy materiał konstrukcyjny. Zagadnienie to wymaga szczegółowego zbadania i ewentualnego wydzielenia odrębnej klasy jakościowej na cele konstrukcyjne (uprawnienia budowlane).

U olchy natomiast drewno o najniższym ciężarze właściwym umiejscowione jest w przedziale 2-6 m ponad szyją korzeniową. Właściwość ta ma konkretne znaczenie w surowcu sklejkowym.
Drewno twardzielowe pochodzące z wewnętrznej części strzały ma wyższy ciężar właściwy niż drewno bielaste. Różnice w ciężarze są tym bardziej wyraźne im bardziej intensywne jest zabarwienie twardzieli (program egzamin ustny).

Obecność żywicy

Obecność żywicy o ciężarze właściwym 0,985-1,073 G/cm3 (żywica gwajakowa 1,25 G/cm3) powoduje tym większe podwyższenie ciężaru właściwego, im większy jest udział żywicy w drewnie. Przesycone żywicą drewno sosen uszkodzonych przez obwar ma anormalnie wysoki ciężar właściwy. Również drewno twardzicy drzew iglastych o mimośrodkowym przekroju poprzecznym ma ciężar właściwy wyższy od drewna normalnego (opinie o programie). Największy ciężar właściwy wykazuje drewno gałęzi i sęków, a zwłaszcza drewno pochodzące z dolnej części gałęzi u nasady korony. Drewno korzeni ma ciężar właściwy niższy niż drewno normalne; obniża się on w miarę wzrostu odległości od szyi korzeniowej.

Wpływ siedliska. W szerokim ujęciu mianem siedliska określa się glebę oraz czynniki klimatyczne. Ciężar właściwy drewna zależy w dużym stopniu od warunków siedliskowych, a poszczególne gatunki drzew reagują w różnorodny sposób na ich zmienność. U świerka np. średni ciężar właściwy drewna wzrasta w miarę zwiększania się wzniesienia oraz
w miarę posuwania się z południa w kierunku północnym. W tych samych lub podobnych warunkach glebowych drewno świerka z dalekiej północy i ze stanowisk wysokogórskich ma zbliżony ciężar właściwy. Odmiennie zachowują się sosna i modrzew, które w miarę wznoszenia się nad poziom morza i w miarę posuwania się z południa ku północy wytwarzają w porównaniu z typowymi dla sosny siedliskami drewno o niższym ciężarze właściwym (segregator aktów prawnych).

Wybitnie lekkie drewno mają sosny wyrosłe na glebach torfowych. U buka ciężar właściwy drewna spada w miarę wzrostu wzniesienia oraz w miarę posuwania się z południa na północ. Różnice te nie są zbyt duże. W tych warunkach drewno bukowe z wysoko położonych stanowisk górskich może mieć ciężar właściwy zbliżony do ciężaru właściwego drewna bukowego z obszaru pomorskiego, natomiast drewno z Podkarpacia i z niskich terenów górskich powinno mieć wyższy ciężar właściwy; zagadnienie to wymaga zbadania i konkretnego wyjaśnienia (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami