Drogi z prefabrykowanych elementów żelbetowych

Drogi z prefabrykowanych elementów żelbetowych

W ostatnich latach stosuje się coraz szerzej na placach budowy oraz trasach dojazdowych do nich prowizoryczne drogi z prefabrykowanych elementów żelbetowych, przy czym elementy te przystosowane są do wielokrotnego zastosowania (program uprawnienia budowlane na komputer).
Nawierzchnie prowizoryczne z płyt prefabrykowanych mogą być wykonywane na całej szerokości jezdni drogowej lub na części tej jezdni jako pasy pod kołami pojazdów; te ostatnie drogi jednak okazały się niepraktyczne.

Do budowy dróg dojazdowych na plac budowy i dróg wewnętrznych prowizorycznych stosowane bywają np. wielootworowe prefabrykowane płyty żelbetowe, przy czym do ręcznego ich układania stosuje się płyty o kształcie prostokątnym o wymiarach 1,0×0,75 m, o grubości 12,5 cm i ciężarze 177 kG (ilość stali zbrojeniowej 10,09 kG/m2), a do układania mechanicznego płyty o wymiarach 1,0 x 1,75 m, o grubości 15 cm i ciężarze 500 kG (ilość stali zbrojeniowej 12,63 kG/m2) (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Podstawową zaletą nawierzchni drogowych z płyt wielootworowych jest bardzo dobre powiązanie płyt z podłożem gruntowym, co jest szczególnie ważne, gdy trasa przebiega np. w spadkach. Płyty wielootworowe wgniatające się w podłoże powodują ponadto zagęszczenie podłoża, na którym spoczywają, polepszając tym samym stateczność pasów drogowych i umożliwiając obciążenie ich ciężkim taborem drogowym. Przed ułożeniem płyt podłoże powinno być wyrównywane (plantowane).

Podsypkę piaskową o grubości 5-10 cm stosuje się na słabych gruntach z wyjątkiem terenów piaszczystych oraz w przypadkach, gdy pasy drogowe muszą być często przekładane, np. przy dojazdach do koparek (uprawnienia budowlane).
Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie i naprawę dróg prowizorycznych na placach budowy. Niedostateczna dbałość o stan tych dróg powoduje szybkie zniekształcenie ich profilu oraz tworzenie się wyboin i kolein od kół środków transportowych. Nieodprowadzanie opadów z tych dróg również prowadzi do szybkiego ich zniszczenia.

Utrzymanie dróg tłuczniowych

Przy braku dbałości o stan dróg prowizorycznych ich zdolność przewozowa szybko spada, warunki ruchu znacznie się pogarszają, a środki transportowe ulegają szybkiemu niszczeniu (program egzamin ustny).
Utrzymanie dróg prowizorycznych gruntowych sprowadza się głównie do wałowania na pełną szerokość w stanie wilgotnym, zaczynając od skraju do osi drogi.
Utrzymanie dróg żwirowych sprowadza się do oczyszczania nawierzchni z naniesionego błota, periodycznego dosypywania żwiru oraz systematycznego wałowania.

Utrzymanie dróg tłuczniowych i dróg z kamienia polnego sprowadza się najczęściej do naprawy zapadlin w nawierzchni, oczyszczania z błota oraz odprowadzania wody z nawierzchni.
Utrzymanie dróg prowizorycznych powinno się powierzać stałym brygadom złożonym z kwalifikowanych robotników drogowych (opinie o programie).
Projektowanie dróg dojazdowych do placów budowy oraz na placach budowy polega na przystosowaniu zasad budownictwa drogowego do specyficznych potrzeb placów budowy.
Cechą charakterystyczną transportu materiałów budowlanych jest jego jednokierunkowość. Materiały budowlane przewożone są najczęściej ze stacji kolejowych lub z zakładów produkcyjnych w jednym kierunku do miejsca wbudowania na poszczególnych obiektach. Stąd też wynika, że za podstawę ruchu ładunków na plac budowy i na placu budowy najwłaściwiej będzie przyjąć harmonogramy dostawy materiałów na poszczególne obiekty (segregator aktów prawnych).

Harmonogramy dostawy materiałów dla poszczególnych obiektów wykonuje się w toku projektowania organizacji budowy.
Odwożenie urobku samochodami najlepiej jest wykonać przy pierścieniowym układzie drogowym.

Promienie skrętów samochodów są nieznaczne i wynoszą R = 15-25 m, a wzniesienia i = 0,06-0,08 i więcej, co powoduje, że pierścieniowy układ drogowy jest elastyczny i prosty, w szczególności w porównaniu z układem kolejowym normalnym i wąskotorowym.
Dlatego system pierścieniowy jest właściwy zarówno przy wykopach przelotowych, jak i przy kopaniu dołów fundamentowych pod budynki (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !