Dynamiczny rozwój

Dynamiczny rozwój
Dynamiczny rozwój

Wartość ta w cenach porównywalnych z r. 1961, wynosząca w roku 1950 22,95 mld zł, wzrosła w roku 1968 do 139,32 mld zł, powiększając się tym samym 6,1-krotnie. Takim samym dowodem dynamiki rozwojowej robót budowlanych może być również wzrost kubatury oddawanych obiektów w wymienionych latach, a mianowicie z 43,3 min m3 do 127,9 min m3 (program uprawnienia budowlane na komputer).

Liczby te wskazują równocześnie na rolę i znaczenie metod realizacji, jakie trzeba było zastosować, aby te wielkie zamierzenia mogły być wykonane, a więc na rolę i znaczenie metod technologii i mechanizacji, które to metody stanowią o uprzemysłowieniu budownictwa (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

O rozmiarach budownictwa w stosunku do innych gałęzi gospodarki narodowej świadczyć również może skala zatrudnienia w budownictwie i tendencje rozwojowe w tym zakresie. Na przykład w roku 1950 liczba pracowników zatrudnionych w budownictwie wynosiła 509 tysięcy, a w roku 1968 - 1039 tysięcy, co znowu wyraźnie wskazuje na rozwój poziomu metod technologicznych, a w szczególności na rozwój mechanizacji, dzięki której przy 3-krotnym wzroście robót budowlanych w latach od 1950 do 1968 wzrost zatrudnienia był tylko 2-krotny (uprawnienia budowlane).

Dynamiczny rozwój ilościowy inwestycji budowlanych pociąga za sobą zmiany jakościowe o znaczeniu przełomowym, polegające na generalnym przechodzeniu budownictwa z rzemieślniczych form pracy na przemysłowe. Wyraża się to zasadniczymi zmianami technologii budowlanych. Dlatego też aktualny rozwój technologii budowlanych opartych na mechanizacji (a częściowo i automatyzacji) stanowi najbardziej widoczny znak rozwoju nowoczesnego budownictwa (program egzamin ustny).

Technologia robót budowlanych zajmuje się metodami wykonania poszczególnych rodzajów robót stosowanych w budownictwie oraz metodami wznoszenia kompletnych budowli ze szczególnym uwzględnieniem budowli uprzemysłowionych, mechanizacja zaś stanowiąc podstawową metodę realizacji procesów technologicznych w budownictwie zajmuje się zastosowaniem konkretnych maszyn i urządzeń budowlanych przy wykonywaniu tych procesów (opinie o programie).

Technologia robót budowlanych

Technologia robót budowlanych została dostosowana do nowych form pracy w budownictwie poprzez szybkie przejście na formy przemysłowe, z szerokim zastosowaniem maszyn i urządzeń budowlanych, z zasadniczą eliminacją robót ręcznych. Stąd też tylko niewiele czynności pozostało w budownictwie, gdzie nie wkroczyła jeszcze mechanizacja i elektryfikacja. Mechanizacji uległy nie tylko roboty pracochłonne, jak np. roboty ziemne, transport poziomy i pionowy, roboty montażowe, lecz również roboty wykończeniowe, przy których jeszcze do niedawna wydawało się, że stosowanie mechanizacji napotykać będzie duże trudności (segregator aktów prawnych). Technologia robót budowlanych, obok rozwoju klasycznych jej dziedzin, jak transport poziomy i pionowy, roboty ziemne itp., wzbogaciła się istotnie przez znaczny rozwój robót montażowych (prefabrykacja, uprzemysłowienie budownictwa) w oparciu o liczne nowoczesne urządzenia montażowe o dużej sprawności i precyzji w podawaniu montowanych elementów na miejsce wbudowania. Ale i przy realizacji tzw. klasycznych robót budowlanych, jak np. roboty ziemne, stosowane są nowe metody i coraz sprawniejsze maszyny, w szczególności maszyny uniwersalne, które umożliwiają bardziej wszechstronne ich wykorzystanie.

Szczególny wpływ na kierunek rozwoju procesów technologicznych w budownictwie ma budownictwo uprzemysłowione, stanowiące w coraz większym stopniu decydujący kierunek rozwoju współczesnego budownictwa mieszkaniowego, a także i przemysłowego. Wpływ ten wyraża się znacznym zróżnicowaniem procesów technologicznych i ich zmiennością, gdyż samo budownictwo uprzemysłowione znajduje się w stanie nieustannego rozwoju. Ponadto budownictwo uprzemysłowione wpływa zasadniczo na zmianę lokalizacji głównych procesów technologicznych z nim związanych, a mianowicie przenosi je z placu budowy lub budowli do wyspecjalizowanych wytwórni elementów budowlanych (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami