Dziennik budowy – co warto o nim wiedzieć?

Dziennik budowy to nieodłączny element każdej inwestycji budowlanej (program na komputer). Jego rola często jest umniejszana, co jest zupełnie nieuzasadnione, ponieważ to właśnie dziennik budowy stanowi podstawowy materiał dowodowy w przypadku pojawienia się przesłanek pozwalających na stwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia na budowę (program na telefon). W przepisach prawa budowlanego nie jest dokładnie określone, dla jakich inwestycji wymagane jest prowadzenie dziennika budowy. Jednak zapisano w nich, że kierownik budowy ma obowiązek prowadzenia dziennika budowy. Oznacza to, że dokument ten musi być prowadzony dla każdej inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy (program na egzamin ustny).

Uprawomocnienie zgłoszenia budowy

Dziennik budowy – co warto o nim wiedzieć?

Organem, który wydaje dziennik budowy, jest ten sam organ administracji architektoniczno-budowlanej, który wydał pozwolenie na budowę lub do którego dokonano zgłoszenia budowy. Dziennik budowy musi być wydany w terminie 3 dni od dnia wykonalności decyzji o pozwoleniu na budowę lub od dnia, w którym uprawomocniło się zgłoszenie budowy (promocja 3 w 1). Na stronach dziennika budowy organ wydający musi umieścić pieczęcie. Wpisy w dzienniku muszą być wykonywane w sposób czytelny oraz trwały, zarówno na oryginałach, jak i na kopiach stron. Należy je wykonywać w porządku chronologicznym oraz taką metodą, aby niemożliwe było nanoszenie późniejszych zmian (segregator).
Osoby, które są uprawnione do wykonywania wpisów w dzienniku budowy, to kierownik budowy, inwestor i projektant, a także kierownik robót budowlanych, inspektor nadzoru inwestorskiego oraz pracownicy odpowiedzialni za czynności geodezyjne, pracownicy organów nadzoru budowlanego oraz wszelkich innych organów, które są uprawnione do wykonywania czynności kontrolnych na budowie. W przypadku, gdy kierownik budowy stwierdzi, że prace są wykonywane niezgodnie z projektem, powinien dokonać odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. Wpis ten musi informować o wstrzymaniu wykonywania tych robót. Kierownik jest w pełni odpowiedzialny za prawidłowe prowadzenie dziennika budowy oraz jego odpowiednie przechowywanie (opinie).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !