Blog

25.01.2019

Dziennik budowy – do czego służy

W artykule znajdziesz:

Dziennik budowy – do czego służy

Dziennik budowy zakładany jest przez inwestora po otrzymaniu pozwolenia na budowę (program na komputer). Zarówno dziennik, jak i tablica informacyjna, to dokumenty urzędowe. Dziennik stanowi potwierdzenie wykonania poszczególnych etapów budowy, dlatego dokonywane w nim wpisy muszą się zgadzać ze stanem faktycznym. Najważniejszym obowiązkiem budującego jest umieszczanie w dzienniku najbardziej istotnych informacji (program na telefon). Inwestor na pierwsze stronie dziennika umieszcza swoje imię i nazwisko, a także dane wykonawcy lub wykonawców oraz kierownika budowy czy osób pełniących nadzór autorski lub inwestorski. Należy wpisać ich specjalności oraz numery uprawnień budowlanych, a każdy ze specjalistów musi złożyć podpis potwierdzający przejęcie przez nich obowiązków na budowie (program na egzamin ustny).

Kolejne strony dziennika

Kolejne strony dziennika są wypełniane przez poszczególnych uczestników procesu budowlanego. Przy każdym wpisie musi być umieszczona data oraz podpis osoby dokonującej w wpisu (promocja 3 w 1). Za każdym razem trzeba podać imię, nazwisko, wykonywaną funkcję oraz nazwę reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej. Dziennik budowy jest ważnym dokumentem, dlatego należy dbać, aby nie uległ zniszczeniu. Rejestruje się w nim przebieg robót budowlanych oraz wszelkich okoliczności i zdarzeń mających związek z ich wykonywaniem i mogących mieć znaczenie podczas technicznej oceny prawidłowości prowadzonych prac budowlanych, montażu czy rozbiórki (segregator).
Zarówno format, jak i wygląd dziennika, jest określony przez przepisy. Dziennik powinien mieć format A-4, a jego strony muszą być ponumerowane. Musi być zabezpieczony przed zdekompletowaniem i umożliwiać jednoczesne wykonywanie kopii wpisów. O udostępnienie dziennika budowy inwestor może zwrócić się do organu, który wyda pozwolenie na budowę. Dziennik musi być zarejestrowany w Starostwie Powiatowym, czy czym rejestracja nie oznacza rozpoczęcia budowy. Inwestor musi jeszcze zawiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego o planowanym terminie rozpoczęcia robót budowlanych na tydzień przed ich rozpoczęciem (opinie).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami