Dziennik budowy uprawnienia budowlane

Dziennik budowy uprawnienia budowlane

W przypadku konieczności wykonywania robót nie objętych projektem lub kosztorysem kierownik budowy obowiązany jest zawiadomić o tym na piśmie zamawiającego (program uprawnienia budowlane na komputer). Zamawiający, zależnie od stopnia trudności technicznych . kosztu robót dodatkowych, dostarcza wykonawcy dodatkową dokumentację, dodatkowy kosztorys lub też inspektor nadzoru załącza do dziennika budowy niezbędne rysunki techniczne wraz z opisem robót i wskazuje podstawę ich wyceny (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Bez zamówienia zleceniodawcy mogą być wykonane tylko takie nie objęte dokumentacją roboty, które są niezbędne ze względu na bezpieczeństwo pracowników, obiektu lub tych osób postronnych, które ze względu na uzasadnione miejsce swego przebywania są zagrożone przez poddany remontowi obiekt.

Przed wykonaniem powyższych robót należy dokonać odpowiedniego wpisu do dziennika budowy, a następnie spisać (przy udziale zamawiającego) odpowiedni protokół konieczności Zakres pozostałych wpisów do dziennika budowy jest analogiczny jak dla robót inwestycyjnych (uprawnienia budowlane).
Księga obmiarów. Dokumentem prowadzonym przez cały okres realizacji robót jest księga obmiaru robót. Księga obmiaru powinna być prowadzona w sposób umożliwiający sporządzenie kosztorysów wykonawczych (dla poszczególnych elementów rozliczeniowych) oraz porównanie ilości robót z przedmiarem zawartym w kosztorysie urzędowym. Niestaranne i niejasne prowadzenie ksiąg obmiarów jest częstą wadą tego dokumentu.

Niejasności polegają zazwyczaj na chronologicznym układzie wpisów. Taki układ nie pozwala na zgrupowania wpisów według elementów rozliczeniowych. Często brakuje również powiązania robót z odpowiednią pozycją kosztorysu urzędowego. W prawidłowo prowadzonej księdze obmiaru, obliczenia dotyczące jednej pozycji kosztorysu (lub wpisu do dziennika budowy) umieszcza się na jednej karcie. Dla poszczególnych pozycji kosztorysowych i poszczególnych elementów robót powinno się zatem rezerwować odpowiednią liczbę kart księgi obmiaru (program egzamin ustny).
W przypadku zgodności zakresu robót z kosztorysem urzędowym w księdze obmiaru nie przedstawia się szczegółowego wyliczenia tych robót, a jedynie ogólną ilość robót, z powołaniem się na podstawę obliczenia.

Sprawdzanie ksiąg obmiarów i potwierdzenie ilości wykonanych robót jest obowiązkiem inspektora nadzoru. Obmiar robót jest podstawą do sporządzania kosztorysu wykonawczego. Księgę obmiaru, podobnie jak dziennik budowy, prowadzi się w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia). Oryginał dołącza się do rachunków (faktur) przedstawianych zleceniodawcy. Drugi egzemplarz pozostaje u wykonawcy robót (opinie o programie).

Dokumentacja gospodarki materiałowej

Dokumentacja budowy w zakresie gospodarki materiałowej obejmuje sprawy limitowania, rozliczania i kontroli zużycia materiałów. Limitowanie zużycia materiałów polega na określeniu normatywnej ilości zużycia materiałów przed rozpoczęciem robót (segregator aktów prawnych).

Limit zużycia materiałów ustala przedsiębiorstwo wykonawcze na podstawie dokumentacji projektowej i harmonogramu robót, z zastosowaniem obowiązujących norm i katalogów. Listę materiałów nie podlegających limitowaniu ustala dyrektor przedsiębiorstwa. Limitowanie zużycia materiałów odnosi się do obiektu lub robót i rozliczane jest na elementy obiektu lub robót stosowane w księgach obmiaru. Zmiany limitu w trakcie wykonywania robót (np. w wyniku zmiany zakresu rzeczowego, zmiany technologii lub metody wykonywania robót) mogą być dokonywane po uzyskaniu zgody dyrektora przedsiębiorstwa. Jeżeli po zakończeniu robót i sporządzeniu rozliczenia końcowego nastąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, należy dla nich ustalić odrębny limit.

Materiałów polega na sprawdzeniu faktycznego zużycia ma- tir-ałów, określonego na podstawie dowodów magazynowych lub odpowiednich tibulogramów, i porównanie go z wyznaczonym uprzednio limitem oraz na porównaniu zakresu wykonanych robót z zakresem robót stanowiącym podstawę ustalenia limitu. Termin dokonania końcowych rozliczeń zużycia materiałów, ich sprawdzenia i zatwierdzenia wynosi dla robót remontowych, modernizacyjnych sześć tygodni od zakończenia robót.

Rozliczenie końcowe przeprowadza się dla poszczególnych obiektów jak też dla części obiektów fczb robót, stanowiących w umowie przedmiot odbioru (promocja 3 w 1).

Zużycia materiałów przed zakończeniem robót następuje w przytułku zmiany na stanowisku kierownika budowy, obiektu lub robót, a także szpany wykonawcy robót.

Rozliczenie to powinno być sporządzone na podstawie inwentaryzacji wykonanych robót.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !