Egzotermiczna reakcja

Egzotermiczna reakcja

Egzotermiczna reakcja: reakcja chemiczna związana z oddawaniem ciepła. Elastomery: grupa naturalnych i syntetycznych tworzyw wykazujących dużą zdolność do odkształceń i rozciągliwość, przy zachowaniu właściwości sprężystych. Do elastomerów należą kauczuk naturalny i jego pochodne oraz szereg tworzyw syntetycznych, np. polimery butadienu i chloroprenu. Elastyczność (sprężystość): jest to właściwość ciała polegająca na jego podatności na zmiany kształtu pod wpływem działającej siły i powrotu do poprzedniego kształtu po odjęciu siły. Elastyczne są np. okładziny z gumy i tworzyw sztucznych, jak również różne błony malarskie (program uprawnienia budowlane na komputer).

Elektrochemia: dział chemii fizycznej, zajmujący się zależnością między zjawiskami chemicznymi i elektrycznymi oraz wzajemną przemianą energii elektrycznej w chemiczną przy rekacjach elektrochemicznych.

Elektroda: ciało z metalu (lub węgla), z którego prąd elektryczny przechodzi do cieczy, gazu lub próżni albo do ciał izolowanych lub półprzewodników. Elektroda ujemna jest katodą, elektroda dodatnia anodą (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Elektroda rozpuszczalna: nazwa elektrody w ogniwie elektrycznym, z któ rej metal przechodzi do roztworu.

Elektrolit: substancja, która w stanie roztworu tub w postaci stopionej zawiera swobodnie poruszające się jony i w ten sposób przewodzi prąd elektryczny. Jeśli w kontakcie z elektrolitem znajdą się dwa metale lub nawet jeden metal o różnych właściwościach powierzchni, to powstaje ogniwo elektryczne nazywane niekiedy ogniwem lokalnym lub ogniwem korozyjnym. Emulgacja: rozpraszanie cieczy przeważnie o większej lepkości w innej cieczy w postaci najdrobniejszych kropelek. Dzieje się tak np. przy sporządzaniu emulsji klejów i spoiw, przy czym odpowiednie roztwory żywic emulgowane są w wodzie (uprawnienia budowlane).

Erozja: niszczenie tworzywa postępujące od jego powierzchni w głąb przez ścierające działanie cząstek stałych lub ciekłych w strumieniu gazu lub cieczy.

Farby gruntujące: pigmentowane materiały malarskie do wykonywania powłok gruntujących. Potocznie nazywane są wprost gruntami (program egzamin ustny).

Farby olejne

Farby olejne: ogólna nazwa wyrobów lakierowych, których substancję błonotwórczą stanowią głównie oleje schnące przez utlenianie. Ferromagnetyczny: materiał zachowujący się pod względem magnetycznym podobnie do żelaza.

Fosforanowanie: nanoszenie na powierzchnię metalu środków do fosforanowania sposobami zanurzania w kąpieli, natryskiwania lub pędzlami. Powstaje w wyniku tego na metalu bardzo mocno przywierająca warstewka fosforanowa, która pasywuje powierzchnię metalu i tworzy czasową ochronę metalu przed korozją lub służy jako grunt o bardzo dobrej przyczepności pod powłoki malarskie (opinie o programie).

Gazy spalinowe: gorące gazy powstające w procesie spalania paliwa w paleniskach, w silnikach spalinowych itp Przyczyniają się one znacznie do zanieczyszczania atmosfery substancjami agresywnymi, jak dwutlenki węgla i siarki, siarkowodór itp.

Gips: występuje w naturze w dwojakiej postaci jako nieuwodniony anhydryt i jako uwodniony gips lub alabaster, w którym każda cząsteczka siarczanu wapniowego jest związana z dwiema cząsteczkami wody krystalizacyjnej. Przez wyprażanie w temperaturze około 1 30°C kamień gipsowy oddaje część wody krystalizacyjnej przechodząc w postać półwodną stosowaną jako spoiwo budowlane. Po zarobieniu wodą gips powraca do postaci dwuwodnej. Stykające się z nim bezpośrednio elementy stalowe w obecności wilgoci są silnie korodowane.

Grunt: powloką gruntująca nanoszona bezpośrednio na powierzchnię metalu, jak również wyroby lakierowe służące do wykonywania powłok gruntujących (segregator aktów prawnych).

Grunt reaktywny: grunt do metali, który tworzy, głównie przez chemiczne reakcje składników zawierających kwas fosforowy, na powierzchni metalu warstewkę pasywną o bardzo dobrej przyczepności (promocja 3 w 1).

Gruntowanie: wykonywanie powłoki gruntującej, czyli pierwszej powłoki nanoszonej bezpośrednio na powierzchnię metalu.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !