Egzotermiczna reakcja

Egzotermiczna reakcja

Egzotermiczna reakcja: reakcja chemiczna związana z oddawaniem ciepła. Elastomery: grupa naturalnych i syntetycznych tworzyw wykazujących dużą zdolność do odkształceń i rozciągliwość, przy zachowaniu właściwości sprężystych. Do elastomerów należą kauczuk naturalny i jego pochodne oraz szereg tworzyw syntetycznych, np. polimery butadienu i chloroprenu. Elastyczność (sprężystość): jest to właściwość ciała polegająca na jego podatności na zmiany kształtu pod wpływem działającej siły i powrotu do poprzedniego kształtu po odjęciu siły. Elastyczne są np. okładziny z gumy i tworzyw sztucznych, jak również różne błony malarskie (program uprawnienia budowlane na komputer).

Elektrochemia: dział chemii fizycznej, zajmujący się zależnością między zjawiskami chemicznymi i elektrycznymi oraz wzajemną przemianą energii elektrycznej w chemiczną przy rekacjach elektrochemicznych.

Elektroda: ciało z metalu (lub węgla), z którego prąd elektryczny przechodzi do cieczy, gazu lub próżni albo do ciał izolowanych lub półprzewodników. Elektroda ujemna jest katodą, elektroda dodatnia anodą (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Elektroda rozpuszczalna: nazwa elektrody w ogniwie elektrycznym, z któ rej metal przechodzi do roztworu.

Elektrolit: substancja, która w stanie roztworu tub w postaci stopionej zawiera swobodnie poruszające się jony i w ten sposób przewodzi prąd elektryczny. Jeśli w kontakcie z elektrolitem znajdą się dwa metale lub nawet jeden metal o różnych właściwościach powierzchni, to powstaje ogniwo elektryczne nazywane niekiedy ogniwem lokalnym lub ogniwem korozyjnym. Emulgacja: rozpraszanie cieczy przeważnie o większej lepkości w innej cieczy w postaci najdrobniejszych kropelek. Dzieje się tak np. przy sporządzaniu emulsji klejów i spoiw, przy czym odpowiednie roztwory żywic emulgowane są w wodzie (uprawnienia budowlane).

Erozja: niszczenie tworzywa postępujące od jego powierzchni w głąb przez ścierające działanie cząstek stałych lub ciekłych w strumieniu gazu lub cieczy.

Farby gruntujące: pigmentowane materiały malarskie do wykonywania powłok gruntujących. Potocznie nazywane są wprost gruntami (program egzamin ustny).

Farby olejne

Farby olejne: ogólna nazwa wyrobów lakierowych, których substancję błonotwórczą stanowią głównie oleje schnące przez utlenianie. Ferromagnetyczny: materiał zachowujący się pod względem magnetycznym podobnie do żelaza.

Fosforanowanie: nanoszenie na powierzchnię metalu środków do fosforanowania sposobami zanurzania w kąpieli, natryskiwania lub pędzlami. Powstaje w wyniku tego na metalu bardzo mocno przywierająca warstewka fosforanowa, która pasywuje powierzchnię metalu i tworzy czasową ochronę metalu przed korozją lub służy jako grunt o bardzo dobrej przyczepności pod powłoki malarskie (opinie o programie).

Gazy spalinowe: gorące gazy powstające w procesie spalania paliwa w paleniskach, w silnikach spalinowych itp Przyczyniają się one znacznie do zanieczyszczania atmosfery substancjami agresywnymi, jak dwutlenki węgla i siarki, siarkowodór itp.

Gips: występuje w naturze w dwojakiej postaci jako nieuwodniony anhydryt i jako uwodniony gips lub alabaster, w którym każda cząsteczka siarczanu wapniowego jest związana z dwiema cząsteczkami wody krystalizacyjnej. Przez wyprażanie w temperaturze około 1 30°C kamień gipsowy oddaje część wody krystalizacyjnej przechodząc w postać półwodną stosowaną jako spoiwo budowlane. Po zarobieniu wodą gips powraca do postaci dwuwodnej. Stykające się z nim bezpośrednio elementy stalowe w obecności wilgoci są silnie korodowane.

Grunt: powloką gruntująca nanoszona bezpośrednio na powierzchnię metalu, jak również wyroby lakierowe służące do wykonywania powłok gruntujących (segregator aktów prawnych).

Grunt reaktywny: grunt do metali, który tworzy, głównie przez chemiczne reakcje składników zawierających kwas fosforowy, na powierzchni metalu warstewkę pasywną o bardzo dobrej przyczepności (promocja 3 w 1).

Gruntowanie: wykonywanie powłoki gruntującej, czyli pierwszej powłoki nanoszonej bezpośrednio na powierzchnię metalu.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami