Metoda usuwania warstwy betonu

Metoda usuwania warstwy betonu

Przy dużych powierzchniach stwardniałego betonu można znacznie poprawić cechy strefy kontaktowej przez skucie wierzchniej warstwy betonu o grubości 1-P3 cm. Warstwa ta z reguły jest gładka, a ponadto - w przypadku gdy jest pozioma - tworzy wkładkę o własnościach w pewnym stopniu różnych od własności reszty masywu (program uprawnienia budowlane na komputer).

Przy wibrowaniu bowiem masy betonowej następuje zawsze na powierzchni nagromadzenie rzadkiej zaprawy, stosunkowo ubogiej w grubsze ziarna kruszywa.
Za najwłaściwszą metodę usuwania tej warstwy betonu uważa się ręczne * skuwanie powierzchni za pomocą oskardów i kilofów, tak aby przy usuwaniu zaprawy nie naruszyć grubszych ziarn, silniej osadzonych w betonie (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Odstęp czasu między ułożeniem masy betonowej a skuciem jego powierzchni nie powinien być ani za krótki, gdyż wtedy beton jest słaby i może nastąpić naruszenie jego struktury, ani też za długi, gdyż wtedy beton jest zbyt twardy i usuwanie zaprawy idzie opornie. Za najwłaściwszy uznaje się odstęp wynoszący 3 dni przy normalnej letniej pogodzie, w okresie chłodów okres ten powinien być o parę dni wydłużony, w okresie upałów o kilkanaście godzin skrócony.

Do usuwania omawianej warstwy betonu stosuje się również młoty mechaniczne (przy bardzo dużej twardości powierzchni), silne strumienie wód (3-4 godzin po betonowaniu), strumienie wody i sprężonego powietrza, strumienie piasku bądź wreszcie ich kombinacje (uprawnienia budowlane).
Przy układaniu i zagęszczaniu nowego betonu dochodzi często do rozsortowania składników, w wyniku czego uzyskuje się na dole, w warstwie kontaktowej, beton rakowaty z ziarn grubego kruszywa niedostatecznie otulonych zaprawą (program egzamin ustny).

Aby tego uniknąć, na przygotowaną powierzchnię „starego” beton nakłada się specjalną warstwę betonu „kontaktowego”, o mniejszej zawartość frakcji grubych, lub warstwę zaprawy „kontaktowej” o grubości do 2 cm i zawartości cementu 450-500 kg/m3, nakładanej na odpowiednio zwilżoną powierzchnię. Warstwę kontaktową wibruje się razem z ułożoną wyżej warstw; betonu normalnego.

Gładki styk

O konieczności stosowania zabiegów zmierzających do poprawienia własność strefy kontaktowej może świadczyć przykład, przedstawiający przyczółek mostowy betonowany bez należytego łączenia poszczególnych warstw. Powstałe w szwach roboczych powierzchnie o słabych połączeniach zakłócają monolityczność i szczelność budowli, prowadząc do korozji betonu. Przesączająca się przez nieszczelności w szwach woda powoduje wypłukiwanie wolnego wapna z betonu, pozostawiając białe wykwity na powierzchni i porowatą strukturę wewnątrz (opinie o programie).

Pogarsza to znacznie cechy wytrzymałościowe betonu oraz jego mrozoodporność. Dlatego też w budowlach, od których wymaga się wodoszczelności, oprócz starannego wykonania strefy kontaktowej zaleca się dodatkowe uszczelnienie szwu za pomocą paska blachy cynkowej lub miedzianej o grubości 1-2 mm i szerokości 20-25 mm. O skuteczności skuwania powierzchni betonu starego przekonują nas badania B. Kopycińskiego, S. Oleszkicwicza, J. Ciesielskiego i W. Ziobronia, którzy stwierdzili, że wytrzymałość na bezpośrednie rozciąganie styku dwóch płyt żelbetowych o wymiarach 50x100x15 cm wynosiła:
- przy styku gładkim 5,9 kG/cm2,
- przy styku nierównym (skutym) 10,0 kG/cm’-, a więc o 70° o więcej (segregator aktów prawnych).

Badane płyty i styk wykonane były z tego samego betonu marki 300, przy czym w chwili badania wiek płyt wynosił 28 dni, zaś wiek betonu wypełniającego styk - 14 dni (Rw = 260-290 kG/cm2). Z badań tych wynika, że wytrzymałość styku na rozciąganie wynosiła tylko 28°/o (przy styku gładkim) i 47% (przy styku skutym) wytrzymałości Rr betonu wypełniającego.

Zastosowanie dodatkowego próżniowania styku podnosiło jego wytrzymałość na rozciąganie do wartości:
- przy styku gładkim 8,2 kG/cm2,
- przy styku nierównym (skutym) 12,0 kG/cm2, a więc o 20-33% (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami