Ekonomiści

Ekonomiści

W podobny sposób zleceniodawca określa założone w dopuszczalnych granicach lub optymalne wielkości innych wskaźników eksploatacyjno-technicznych, które także będą oznaczone określonym indeksem cyfrowym. Dla grupy wskaźników ekonomicznych powinny być w zleceniu wymienione ich maksymalne wartości, powyżej których zastosowanie materiału w danej konstrukcji staje się niecelowe. W zestawianiu tej części zlecenia na opracowanie nowego materiału razem z architektem biorą udział inżynierowie i ekonomiści (program uprawnienia budowlane na komputer).

Przy rozpatrywaniu grupy wymagań estetycznych należy oprócz niektórych wskaźników światłotechnicznych, określających w zleceniu barwną charakterystykę projektowanego materiału, wskazać numery wzorów, którym powinny odpowiadać jego cechy dekoracyjno-artystyczne (deseń, faktura i in.) (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Z przytoczonego wyżej przykładu widać, że jakość produkcji przemysłu materiałów budowlanych określa się i reglamentuje całokształtem właściwości, które ilościowo lub w inny sposób charakteryzują się dużą liczbą wskaźników jakości (w tym przykładzie liczba ta wynosi mniej więcej dwadzieścia). Te fizyczno-mechaniczne, fizyczno-chemiczne, sanitarno-higieniczne, estetyczne, ekonomiczne i inne wskaźniki obiektywnie odzwierciedlają pełną jakościową charakterystykę materiałów i wyrobów i dają dostatecznie wyczerpujące o nich wyobrażenie (uprawnienia budowlane).

Zagadnienie określenia możliwości stosowania danego materiału w konkretnej konstrukcji rozwiązuje się, jak już wspomniano w poprzednim rozdziale, przez porównanie wskaźników charakteryzujących właściwości materiału ze wskaźnikami określającymi wymagania stawiane temu materiałowi. Dla pozytywnego rozwiązania zagadnienia stosowania materiału każdy z charakteryzujących go wskaźników nie może być niższy (dokładniej, powinien być lepszy) od wskaźników charakteryzujących stawiane mu wymagania architektoniczno-budowlane (program egzamin ustny).

Stosowanie wskaźnika

Przy rozwiązywaniu zagadnienia optymalnego kierowania procesem technologicznym w celu uzyskania materiału z założonymi architektoniczno-budowlanymi właściwościami technolog styka się z licznymi czynnikami, które wpływają ostatecznie na parametry tworzonego przez materiału. W tych warunkach zagadnienie optymalizacji wszystkich wskaźników materiału staje się ogromnie skomplikowane. Ponadto należy uwzględnić, że techniczno-ekonomiczna celowość stosowania tego czy innego materiału w konstrukcji i długotrwałość jego użytkowania są określane przez wyżej wymienione wskaźniki w stopniu niejednakowo ważnym (opinie o programie).

Autor rozpatrzył jedną z metod zalecanych przez Wszechzwiązkowy Naukowo-Badawczy Instytut Nowych Materiałów Budowlanych dla sporządzania architektoniczno-budowlanego zlecenia na opracowanie i produkcję nowego materiału na przykładzie tylko jednej grupy materiałów. Dla innych grup materiałów i wyrobów zmienia się całokształt założonych parametrów jakości, jednak będzie on zawsze wyznaczany przez warunki eksploatacji konstrukcji, dla której tworzy się materiał, i przez wyżej rozpatrzone wymagania architektoniczno-budowlane (segregator aktów prawnych).

Obecnie na podstawie szeregu prac naukowych metoda ta jest udoskonalana przez stosowanie wskaźnika kompleksowego i wskaźnika integralnego jakości z uwzględnieniem optymalnego okresu użytkowania materiału i czynników moralnego starzenia się. Przy czym bardziej kompletna integralna ocena jakości może być stosowana nie tylko do atestacji budowlanych materiałów i wyrobów, ale również do sumarycznego wyrażenia ogółu wymagań architektoniczno-budowlanych odnoszących się do nich.

Powracając zatem do koncepcji urzeczywistnienia „dyktatury architekta” w zakresie produkcji materiałów i wyrobów budowlanych, można wyciągnąć następujący wniosek: w celu rozszerzenia wykazu i polepszenia jakości materiałów stosowanych w budownictwie konieczny jest we wszystkich stadiach ich opracowania i produkcji aktywny twórczy udział architekta i budowniczych oraz surowa architektoniczno-budowlana kontrola (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !