Blog

28.09.2022

Ekonomiści

W artykule znajdziesz:

Ekonomiści

W podobny sposób zleceniodawca określa założone w dopuszczalnych granicach lub optymalne wielkości innych wskaźników eksploatacyjno-technicznych, które także będą oznaczone określonym indeksem cyfrowym. Dla grupy wskaźników ekonomicznych powinny być w zleceniu wymienione ich maksymalne wartości, powyżej których zastosowanie materiału w danej konstrukcji staje się niecelowe. W zestawianiu tej części zlecenia na opracowanie nowego materiału razem z architektem biorą udział inżynierowie i ekonomiści (program uprawnienia budowlane na komputer).

Przy rozpatrywaniu grupy wymagań estetycznych należy oprócz niektórych wskaźników światłotechnicznych, określających w zleceniu barwną charakterystykę projektowanego materiału, wskazać numery wzorów, którym powinny odpowiadać jego cechy dekoracyjno-artystyczne (deseń, faktura i in.) (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Z przytoczonego wyżej przykładu widać, że jakość produkcji przemysłu materiałów budowlanych określa się i reglamentuje całokształtem właściwości, które ilościowo lub w inny sposób charakteryzują się dużą liczbą wskaźników jakości (w tym przykładzie liczba ta wynosi mniej więcej dwadzieścia). Te fizyczno-mechaniczne, fizyczno-chemiczne, sanitarno-higieniczne, estetyczne, ekonomiczne i inne wskaźniki obiektywnie odzwierciedlają pełną jakościową charakterystykę materiałów i wyrobów i dają dostatecznie wyczerpujące o nich wyobrażenie (uprawnienia budowlane).

Zagadnienie określenia możliwości stosowania danego materiału w konkretnej konstrukcji rozwiązuje się, jak już wspomniano w poprzednim rozdziale, przez porównanie wskaźników charakteryzujących właściwości materiału ze wskaźnikami określającymi wymagania stawiane temu materiałowi. Dla pozytywnego rozwiązania zagadnienia stosowania materiału każdy z charakteryzujących go wskaźników nie może być niższy (dokładniej, powinien być lepszy) od wskaźników charakteryzujących stawiane mu wymagania architektoniczno-budowlane (program egzamin ustny).

Stosowanie wskaźnika

Przy rozwiązywaniu zagadnienia optymalnego kierowania procesem technologicznym w celu uzyskania materiału z założonymi architektoniczno-budowlanymi właściwościami technolog styka się z licznymi czynnikami, które wpływają ostatecznie na parametry tworzonego przez materiału. W tych warunkach zagadnienie optymalizacji wszystkich wskaźników materiału staje się ogromnie skomplikowane. Ponadto należy uwzględnić, że techniczno-ekonomiczna celowość stosowania tego czy innego materiału w konstrukcji i długotrwałość jego użytkowania są określane przez wyżej wymienione wskaźniki w stopniu niejednakowo ważnym (opinie o programie).

Autor rozpatrzył jedną z metod zalecanych przez Wszechzwiązkowy Naukowo-Badawczy Instytut Nowych Materiałów Budowlanych dla sporządzania architektoniczno-budowlanego zlecenia na opracowanie i produkcję nowego materiału na przykładzie tylko jednej grupy materiałów. Dla innych grup materiałów i wyrobów zmienia się całokształt założonych parametrów jakości, jednak będzie on zawsze wyznaczany przez warunki eksploatacji konstrukcji, dla której tworzy się materiał, i przez wyżej rozpatrzone wymagania architektoniczno-budowlane (segregator aktów prawnych).

Obecnie na podstawie szeregu prac naukowych metoda ta jest udoskonalana przez stosowanie wskaźnika kompleksowego i wskaźnika integralnego jakości z uwzględnieniem optymalnego okresu użytkowania materiału i czynników moralnego starzenia się. Przy czym bardziej kompletna integralna ocena jakości może być stosowana nie tylko do atestacji budowlanych materiałów i wyrobów, ale również do sumarycznego wyrażenia ogółu wymagań architektoniczno-budowlanych odnoszących się do nich.

Powracając zatem do koncepcji urzeczywistnienia „dyktatury architekta” w zakresie produkcji materiałów i wyrobów budowlanych, można wyciągnąć następujący wniosek: w celu rozszerzenia wykazu i polepszenia jakości materiałów stosowanych w budownictwie konieczny jest we wszystkich stadiach ich opracowania i produkcji aktywny twórczy udział architekta i budowniczych oraz surowa architektoniczno-budowlana kontrola (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

29.05.2024
Projektant budowlany

Projektant budowlany to profesjonalista odpowiedzialny za tworzenie planów budowy budynków i obiektów inżynierskich. Jego praca jest istotna w całym procesie…

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami