Eksploatacja dźwignic

Eksploatacja dźwignic

Żuraw zdejmuje je z jednostki transportowej i podaje bezpośrednio do wbudowania. Jest to tzw. montaż z kół (program uprawnienia budowlane na komputer).
Ostatnio coraz bardziej powszechny w budownictwie wielkopłytowym staje się transport płyt w pojemnikach (kontenerach).

Przy takim transporcie pojemniki (przy montażu z kół - cale przyczepy lub naczepy z prefabrykatami), załadowane odpowiednimi elementami w zakładzie prefabrykacji są po dostarczeniu na budowę wymieniane na pojemniki opróżnione na placu montażu. Pojemniki przywożone na przyczepach lub naczepach są z nich przetaczane na specjalne stanowiska za pomocą zespołu urządzeń przeładunkowych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
W czasie gdy zestaw transportowy (ciągnik i przyczepa lub naczepa z pojemnikiem) przewozi na budowę pojemnik z elementami, a następnie powraca z budowy do zakładu prefabrykacji z opróżnionym pojemnikiem, dokonywane są: w zakładzie - załadunek kolejnych elementów do pojemników, na przy obiektowym placu budowy - pobór elementów z pojemników przez maszynę montażową i ich wbudowywanie w konstrukcję.

Konstrukcję pojemnika do płyt wielkowymiarowych. Prawidłowa organizacja dostaw prefabrykatów w pojemnikach wymaga przygotowania zestawień ładunków oraz rozmieszczenia ich wewnątrz pojemnika. Obowiązuje tu nie tylko przestrzeganie odpowiedniej kolejności dostaw pojemników, ale i rozmieszczenie prefabrykatów w pojemnikach zgodne z kolejnością montażu poszczególnych elementów.
Przedstawione poniżej podstawowe zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w wytwórniach prefabrykatów pomijają tematykę bezpiecznej i nieszkodliwej technologii robót betonowych i zbrojarskich.
Przy produkcji prefabrykatów, szczególnie konstrukcyjnych, trzeba pamiętać, że niewłaściwa ich jakość może doprowadzić do wypadków podczas ich transportu na budowę przy czynnościach dokonywanych na placu montażu i w czasie pracy wzniesionej konstrukcji (uprawnienia budowlane).

Produkcja prefabrykatów

Produkcja prefabrykatów wymaga międzyoperacyjnej i końcowej kontroli jakości wytwarzanych elementów.
Przepisy bhp oraz warunki poprawnej i ekonomicznej technologii produkcji wymagają. ażeby procesy produkcyjne były wykonywane ściśle wg określonej technologii ustalonej w kartach technologicznych), opracowanej dla każdego rodzaju prefabrykatów (program egzamin ustny).

Personel techniczny, robotnicy produkcyjni, transportowi oraz operatorzy maszyn » wytwórni muszą być przynajmniej raz na dwa lata przeszkalani w zakresie bezpiecznej technologii produkcji na specjalnych kursach szkoleniowych. Ponadto każdy rodzaj nowej produkcji wymaga teoretycznego i praktycznego przeszkolenia brygad roboczych w zakresie jej technologii.
W zakresie obsługi maszyn obowiązują ogólne zasady bhp, ujęte odpowiednimi przepisami, które muszą znać i przestrzegać operatorzy (opinie o programie). Ponadto każde stanowisko maszyny musi być wyposażone w instrukcję jej eksploatacji i konserwacji oraz przepisy bhp.

Pracować wolno tylko pełnosprawnymi maszynami. Sprawdzenie sprawności maszyn, przeprowadzane na początku każdej zmiany roboczej, należy do obowiązków ich operatorów.
Do obsługi maszyny są uprawnieni operatorzy w wieku powyżej 18 lat. przeszkoleni w zakresie techniki i technologii jej obsługi, eksploatacji oraz przepisów bhp. Niedozwolone jest dopuszczanie do sterowania maszyną tzw. robotników przyuczonych (segregator aktów prawnych).

Eksploatacja dźwignic (żurawi, suwnic, wyciągów) jest dozwolona po dokonaniu protokólarnego odbioru ich przez upoważnionego pracownika Rejonowego Biura Dozoru.
Bezwzględnie obowiązuje przestrzeganie terminów przeprowadzania planowych napraw zapobiegawczych. Zakres tych napraw jest normowany postanowieniami aktualnych instrukcji obsługi technicznej oraz napraw.
Ruchome części maszyn muszą być wyposażone w prawidłowo wykonane osłony.

Dbałość o ich właściwy stan i stosowanie należy do obowiązków operatorów; dopilnowanie stosowania - do majstrów i kierownictwa wytwórni.
Kadłuby silników elektrycznych muszą być prawidłowo uziemione (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !