Eksploatacja, remont i konserwacja sieci kanalizacyjnych

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych reguluje podstawowe kwestie związane z wykonywaniem tego typu czynności.

Eksploatacja, remont i konserwacja sieci kanalizacyjnych
Teren prowadzenia robót i wymagania higieniczno sanitarne

Zgodnie z rozporządzeniem teren prowadzenia robót należy w odpowiedni sposób ogrodzić lub zabezpieczyć, a także oznakować i oświetlać w porze nocnej. Ponadto w razie prowadzenia robót na ulicach i drogach konieczne jest zabezpieczenie terenów przed wejściem osób niepowołanych, jak również oznakowanie zgodnie z przepisami ruchu drogowego (opinie o programie). Obowiązkiem zakładu pracy jest zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków, takich jak szatnia na odzież, umywalnia z kabinami natryskowymi, jak również pomieszczenie do spożywania posiłków czy ogrzewania się pracowników. Wykonywanie robót z dala od zakładu pracy wymaga także przygotowania dla pracowników schroniska przewoźnego lub stałego oraz ustępu w odległości nie większej niż 500 m od najdalej położonego stanowiska pracy. Pracownicy musza mieć ponadto możliwość spożywania posiłków w okresie przerw ustalonych w regulaminie pracy i w miejscach do tego przeznaczonych.

Prace w kanałach ściekowych

Prace w kanałach ściekowych powinny być prowadzone z zastosowaniem niezbędnych środków zapewniających bezpieczeństwo i higienę pracy. Przede wszystkim wymagane jest zabezpieczenie pracowników w kanale przed nagłym podniesieniem się poziomu ścieków oraz przekroczeniem dopuszczalnych stężeń substancji szkodliwych i niebezpiecznych dla życia lub zdrowia. Należy także zapewnić stałą łączność pomiędzy pracującymi wewnątrz kanałów a osobami ubezpieczającymi. Przed wejściem do kanału trzeba ponadto zadbać o zabezpieczenie terenu robót, a także wyposażyć pracowników w odpowiednie lampy służące do oświetlania kanałów. Każde wejście do kanału wymaga zastosowania przez pracowników odpowiednich środków ochrony dróg oddechowych, jak również użycia specjalnego obuwia i odzieży roboczej oraz posiadania urządzeń przeznaczonych do wykrywania i sygnalizacji obecności gazu oraz lampy bezpieczeństwa.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Obszary surowcowe

Schemat pierwszy polega na stwierdzonym lub prognozowanym przekroczeniu skali popytu na dobra i usługi pochodzące z obszarów przybrzeżnych wobec zasobów…

Konflikt intensywnego użytkowania

Konflikt intensywnego użytkowania zasobów obszarów przybrzeżnych z potrzebą zachowania długoterminowej produktywności tych zasobów spowodował zapotrzebowanie na inne koncepcje planowania i…

Kryterium atrakcyjności celu

Szóstym jest kryterium kojarzenia korzyści zewnętrznych. Każdy z systemów transportowych obsługujących ruch turystyczny musi być rentowny. Efekt ten powstanie wtedy,…

Penetrowanie obszaru

Drugi etap, będący wynikiem wzrastającej świadomości ekologicznej i zdrowotnej człowieka, wyzwoli chęć penetrowania obszaru rowerem, co przyczyni się do zdecydowanie…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !