Eksploatacyjne godzinowa normy wydajności

Eksploatacyjne godzinowa normy wydajności
Eksploatacyjne godzinowa normy wydajności

Eksploatacyjne godzinowa normy wydajności mają charakter norm produkcyjnych, normy zmianowe - norm kosztorysowych, a roczne - dyrektywnych norm rocznej wydajności („przerobu”) (program uprawnienia budowlane na komputer).

Wskaźniki wydajności eksploatacyjnej maszyny wykorzystywane są przy różnych i istotnych dla realizacji budowy okolicznościach, a mianowicie:

  • przy planowaniu zmechanizowanych robót budowlanych dla zmiany, doby, miesiąca i roku,
  • przy sporządzaniu projektów organizacji i wykonania budowy na różnych etapach tych projektów,
  • przy określaniu zapotrzebowań na maszyny,
  • przy kontroli wykorzystania pracy maszyn itd.

Wzory [2-1], [2-2], [2-3] mają charakter ogólny, wzory szczegółowe na obliczanie wydajności poszczególnych rodzajów maszyn podane są w odpowiednich rozdziałach, poświęconych technologii i mechanizacji robót budowlanych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Planowanie mechanizacji w budownictwie odbywa się na różnych poziomach - począwszy od planu pojedynczej budowy, całego przedsiębiorstwa, zjednoczenia, a skończywszy na planach mechanizacji w ramach władz nadzorczych budownictwa w skali krajowej (uprawnienia budowlane).

Planowanie to, rozpatrywane w najbardziej ogólnym ujęciu, ma za zadanie ustalenie następujących podstawowych czynnników, od których uzależniony jest rozwój mechanizacji w budownictwie, a mianowicie:

  • wielkości potrzebnych maszyn budowlanych, urządzeń, sprzętu oraz taboru transportowego (uwzględniając stan posiadania i stopień zużycia),
  • wielkości niezbędnych inwestycji związanych z zapleczem technicznym mechanizacji w postaci budynków warsztatowych, urządzeń i wyposażenia,
  • potrzebnych kadr obsługi maszyn, urządzeń i środków transportowych na budowach, w bazach i warsztatach.

Potrzeby te na różnych szczeblach różnią się szczegółami, ale jako takie występują wszędzie podobnie (program egzamin ustny).

Przy planowaniu podstawowych czynników związanych z rozwojem budownictwa posługujemy się w znacznym zakresie tzw. ogólnymi wskaźnikami mechanizacji i to w tym większym stopniu, im na wyższym szczeblu administracji budowlanej rozważa- r:a z tego zakresu mają miejsce.

Stopień wyposażenia maszynowego

W praktyce pod tym względem stosowane są różnorodne, często pomieszane określenia terminologiczne (jedna i ta sama wielkość mająca identyczne znaczenie »y stępuje jako wskaźnik, stopień, a nawet współczynnik). W dalszym ciągu stosowana terminologia oparta na zasadzie, iż wskaźnikiem jest z reguły wielkość mianowana (np. liczba dni, godzin, m3 itd.), stopniem wielkość niemianowana (np. %), a współczynnikiem mnożnik (liczba niemianowana) występujący w określonym wzorze analitycznym (opinie o programie).

Przy pomocy w ten sposób określonych pojęć ustala się podstawowa wielkości Tonowanych rozmiarów mechanizacji w różnych dziedzinach budownictwa. W dalszym ciągu rozpatrzone będą ogólne wskaźniki dotyczące wszystkich rodzajów mechanizacji oraz wskaźniki mechanizacji częściowej.

Stopień wyposażenia maszynowego może być wyznaczony dla poszczególnych przedsiębiorstw, zjednoczeń, resortu itp., lecz jego wartość jako elementu planowania jest tylko orientacyjna i to głównie dla studiów nad ogólnym rozwojem mechanizacji w określonym kraju. Natomiast porównanie stopni wyposażenia w różnych krajach, ukazujące się w różnych publikacjach, mają dosyć problematyczną wartość ze względu na różny układ zarówno cen maszyn, jak i wartości robót budowlanych w różnych krajach (segregator aktów prawnych).

Wskaźnik rocznej wydajności maszyny (łVw) (zwany wskaźnikiem rocznego „przerobu”). Wskaźnik rocznej wydajności maszyny odgrywa podstawową rolę przy planowaniu liczby maszyn niezbędnej dla wykonania określonej ilości robót w dłuższym okresie czasu (uwzględniając wszystkie przerwy w ich pracy spowodowane czasem naprawy, przerw technologicznych w pracy maszyn, niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi itp.). Wartości tych wskaźników mogą być ustalone różnymi drogami, a mianowicie: sposobem analitycznym, sposobem statystycznym itp., ale najczęściej wskaźniki te ustalane są u nas w pewnych okresach czasu przez władze nadrzędne budownictwa i ulegają z czasem - w miarę podnoszenia poziomu technologicznego i organizacyjnego przedsiębiorstw - stałemu wzrostowi (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami