Blog

26.04.2022

Elementy gospodarki

Elementy gospodarki

U progu XVIII wieku w wyniku długotrwałych przeobrażeń gospodarczych uformował się ogólnorosyjski rynek; naród rosyjski ukonstytuował się w naród nowożytny, a państwo weszło w nowy okres organizacji, w epokę szlacheckiego imperium. Powstała nowożytna monarchia absolutystyczna, w której ramach najłatwiej mogły się rozwinąć narastające elementy gospodarki towarowo-pieniężnej. Dalszy rozwój kraju wymagał przezwyciężenia zacofanej gospodarki naturalnej, która ciągle jeszcze przeważała w Rosji, wymagał przeobrażenia zacofanego aparatu państwowego i militarnego, który w dotychczasowym stanie nie pozwalał na podjęcie podbojów w celu zdobycia dostępu do mórz i uruchomienia poważniejszego handlu zagranicznego. Handel ten stawał się wewnętrzną koniecznością wysuwaną przez rosnący kapitał handlowy Rosji (program uprawnienia budowlane na komputer).

Reformy Piotra Wielkiego, a mianowicie: złamanie bojarskiego aparatu państwowego i powołanie do życia nowego, biurokratycznego aparatu cesarstwa z górną warstwą szlachty na czele; utworzenie regularnej armii i budowa floty; usilne rozwijanie rzemiosła, manufaktur, a zwłaszcza hut żelaznych, protegowanie kupiectwa w oparciu o politykę merkantylizmu oraz spotęgowany ucisk i wyzysk chłopstwa pańszczyźnianego - miały rozwiązać wewnętrzne problemy państwa i przygotować je do walki o dostęp do mórz, do handlu zagranicznego (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Ta polityka zagraniczna Piotra, której konsekwencją stały się zwycięskie wojny z Turcją i Szwecją, stanowiła ważny czynnik urbanizacji kraju. Wojenna i gospodarcza polityka cara powołała do życia nowe typy osiedli jak miasta i osiedla przemysłowe (Pietrozawodsk, Jekaterynburg), twierdze i miasta-twicrdzc. utrwalające władzę cesarstwa na podbitych terenach i tworzące sieć baz strategicznych na krańcach imperium (Azów i Taganrog na południu, Orenburg na wschodzie i in.). Na aktywizację miast wpłynął wreszcie przeprowadzony w tym czasie podział administracyjny Rosji na gubernie, dzięki czemu setki miast stały się ośrodkami gubernialnymi i powiatowymi (uprawnienia budowlane).

Budowa miast regularnych

Najbardziej znamiennym rysem tego przełomu w urbanistyce rosyjskiej było przejście do budowy miast regularnych, powstających według z góry założonego planu opartego na takiej czy innej racjonalnej zasadzie. Początek tego procesu i jego dalszy rozwój związane są z budową północnej stolicy, Petersburga, powstającego jako miasto-twierdza strzegące obszarów świeżo zdobytych na Szwecji i wytyczające samym swym położeniem kierunek ekspansji cesarstwa (program egzamin ustny). 16 maja 1703 r. na wyspie Jeni Saari („Wyspa Zajęcza") niedaleko od ujścia Newy do Zatoki Fińskiej, założono twierdzę Pietropawłowską zapoczątkowując w ten sposób budowę nowego miasta zwanego Sankt-Piter-Burch Już w r. 1712 Petersburg stał się rezydencją dworu, stolicą cesarstwa. Ogromny napływ ludności i szczególne uprzywilejowanie budowy nowej stolicy sprzyjały szybkiemu wzrostowi miasta.

Petersburg rósł na płaskiej, błotnistej równinie w delcie Newy, na terenie poprzerzynanym rzeczkami odwadniającymi mokre grunty. Te kanały-rzeczki o charakterystycznym pólobwodnicowym biegu, rozpoczynającym się i kończącym w nurcie Newy, wywarły istotny wpływ na kształtowanie się oblicza miasta (opinie o programie).

Najwcześniejszymi ośrodkami miastotwórczymi były twierdza Piotra i Pawła oraz stocznia Admiralicji. Armia budowniczych zamieszkiwała na terenach obecnej dzielnicy Petersburskiej. Bardzo szybko osady nowych mieszkańców miasta, zwłaszcza rzemieślników, wyrastały i po stronic Admiralicji, i na Wyspie Wasyljewskiej (segregator aktów prawnych). Już w 10 lat po założeniu miasta zabudowana była znaczna część Wyspy Wasyljewskiej (leżącej w pobliżu twierdzy), a także wybrzeże Newy na długości 1,5—2 km. W r. 1710 powstał klasztor Aleksandro-newski odległy od centrum miasta-twierdzy Pietropaw- łowskiej o 5 km. Petersburg lat Piotra Wielkiego objął więc ogromny obszar (zawierający wprawdzie wiele „pustych miejsc"). To terytorialne rozprzestrzenianie się miasta już w pierwszych latach jego istnienia założyło na zawsze szeroki rozmach przestrzenny, charakterystyczny dla dalszego jego rozwoju (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami